top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 16 April 2021

Academicians' Views on Career Barriers and Academic Alienation

Ramazan Karatepe, Yusuf İnandı, Duygu Akar Karatepe

University of Mersin (Turkey), Turkey Ministry of Education

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.207

Pages: 152-165

Keywords: Academicianship, Career Barriers, Academic Alienation

Abstract

The aim of this study is to reveal the relationship between academicians' career barriers and academic alienation. General screening model which is used in the research work of the working group in Turkey are 203 state universities academics. In the study, 19-item Career Barrier Scale was used to determine the career barriers of academics, and the Academic Alienation Scale with 21 items was used to determine the level of academic alienation. According to the results of the research, there is a positive relationship between career barriers and isolation. In addition, isolation is explained by career barriers to a great extent.

References

 1. Akbulut, S. (2017). Yabancılaşma olgusunun örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma: Adıyaman Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

 2. Akgeyik, T. (2013). Ulusal ve uluslararası karşılaştırmalarla öğretim üyeliği maaşı. (1.Baskı). Ankara: SETA Yayınları.

 3. Aktay, Y. (2003). Üniversiteden multiversiteye taşra-merkez diyalektiği. Toplum ve Bilim, 97, 93-122.

 4. Alaçam, B. (2014). Akademisyen hemşirelerin kariyer engelleri.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 5. Anaş, K. (2016). Vakıf üniversitesi çalışanlarında örgütsel sinizm tutumunun işe yabancılaşma üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

 6. Arı, A. (2007). Üniversite öğretim elemanlarının sorunları. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 65-74.

 7. Arsu, Ş. U., Sunman, G., Oruç, Ş. & Tekindal, M. (2020). Türkiye’de gelişmekte olan üniversitede araştırma görevlisi olma deneyimi: Nitel bir araştırma. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, (1), 109-152.

 8. Aryee, S., Chen, Z. X., & Budhwar, P. S. (2004). Exchange fairness and employee performance: An examination of the relationship between organizational politics and procedural justice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 94(1), 1-14.

 9. Aslan, G. (2010). Öğretim üyelerinin girişimci üniversite ve üniversite sanayi işbirliği kavramlarına ilişkin görüşleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 8 (30), 7-22.

 10. Aydemir, C. (2017). İş-Aile çatışmasının psikolojik performans üzerine etkisi: İşe yabancılaşma ve pozitif psikolojik sermayenin aracı rolü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

 11. Aydın, O. T. (2017). Research performance of higher education institutions: A review on the measurements and affecting factors of research performance. Journal of Higher Education and Science, 7(2), 312-320.

 12. Aydoğan, İ. (2009). Favoritism in the Turkish Educational System: Nepotism, cronyism and patronage. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 4(1).

 13. Aypay, A. (2001). The relationship between organizational structures and faculty roles at colleges and universities. Unpublished PhD dissertation. Vanderbillt University: Nashville, TN, USA

 14. Aypay, A. (2006). Üniversitelerde akademik etkinlik ve örgütsel davranış arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(2), 175-198.

 15. Aytaç, M., Aytaç, S., Fırat, Z., Bayram, N. & Keser, A. (2001). Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları. Bursa: Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletmesi.

 16. Aytaç, S. (2005). Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları. Bursa: Ezgi Kitabevi.

 17. Bakioğlu, A. & Genç, E. (2001). Araştırma görevlilerinin başarı değerlendirmeye bakışları. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 2.

 18. Bakioğlu, A. & İnandı, Y. (2001). Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Eğitim Yönetimi Dergisi, 28(7), 513-529.

 19. Bakioğlu, A. & Pekince, D. (2011). Araştırma görevlilerinin kariyer gelişimlerine bölümlerindeki destek kültürünün etkisi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, 2(XI), (s. 1272-1280).

 20. Bakioğlu, A. & Yaman, E. (2004). Araştırma görevlilerinin kariyer gelişimleri: Engeller ve çözümler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 1-20

 21. Başaran, İ. E. (1998). Yönetimde insan ilişkileri: Yönetsel davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

 22. Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davranış. Ankara: Feryal Matbaası.

 23. Başarır, F. & Sarı, M. (2015). Kadın akademisyenlerin “Kadın Akademisyen Olma” ya ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 41-51.

 24. Belkıs, Ö. (2016). Anneliğin akademik kariyer gelişimine etkileri üzerine nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 250-263.

 25. Bingöl, H. (2017). Yükseköğretim kurumlarında spor eğitimi veren kadın akademisyenlerin kariyer engellerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

 26. Bülbül, T. (2006). Üniversite öğretim elemanı ücretlerinin akademik yaşama yansımalarının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

 27. Carroll, V. S. (2003). The teacher, the scholar, the self: Fitting thinking and writing into a four–four load. College Teaching, 51(1), 22–26.

 28. Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (A. Aypay, Çeviri Editörü). Anı Yayıncılık, Ankara.

 29. Coşkun, M. K. (2008). Üniversite eğitimi ve akademisyenler: Quovadis? Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(3), 197-202

 30. Çetin, M. & Atan, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan kadın okul yöneticilerinin “cam tavan”a ilişkin algılarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 123-136.

 31. Demir, H. & Okan T. (2008). Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin kariyer aşamaları ve değişmeyen ihtiyaçları. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetimi Dergisi, 59, 27-42.

 32. Dost, M. T. ve Cenkseven, F. (2007). Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 203-218.

 33. Durusoy, M. (2018). Öğretim elemanlarının kariyerde durgunluk kaynaklarına ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

 34. Eğitim Sen, (2018). 06.09.2019 tarihinde http://egitimsen.org.tr/2019-yili-yuksekogretim-butcesi-analizi/ adlı adresten alınmıştır.

 35. Ehtiyar, R., Solmaz, C. ve Can, Ç. (2019). “Kadın Akademisyen” olmak: Turizm alanındaki kadın akademisyenlere yönelik bir metafor çalışması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(2), 2019, 296-318.

 36. Elliott, J. (1990). Educational research in crisis: Performance. British Educational Research Journal, 16 (1), 3-18.

 37. Elma, C., (2003). İlköğretim okulu öğretmenlerinin işe yabancılaşması (Ankara ili örneği). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

 38. Er, D. (2008). Modern Türkiye'de kadın öğretim üyelerinin konumuna ve sorunlarına sosyolojik bir yaklaşım. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 39. Erdem, M.(2014). İş yaşamı kalitesinin işe yabancılaşmayı yordama düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2),1-26.

 40. Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer geliştirme. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayını.

 41. Ergöl, Ş., Koç, G., Eroğlu, K. ve Taşkın, L. (2012). Türkiye’de kadın araştırma görevlilerinin ev ve iş yaşamlarında karşılaştıkları güçlükler. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 43-49.

 42. Ergün, E. (2007). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 43. Erimez, C., & Gizir, S. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında fakültelerine yabancılaşmalarının rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 13–26.

 44. Erjem, Y. (2005). Eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen: Lise öğretmenleri üzerine sosyolojik bir araştırma. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 1–22.

 45. Fırat, Y. B. (2012). Öğretim elemanlarının mesleki yabancılaşma algılarının örgütsel bağlılık ve iş motivasyonu faktörleri ile modellenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

 46. Fraenkel, Jack R., & Wallen, Norman E. (2009). How to design and evaluate research in education (Seventh ed.). New York: McGraw-Hill.

 47. Gupta, N.,Kemelgor, C., Fuchs, S.veEtzkowitz, H. (2005). Triple burden on women in science: A cross-Cultural Analysis. Current Science, 89(8), 1382-1386.

 48. Gündüz, Y. (2010). Öğretmen algılarına göre kadın öğretmenlerin kariyer engellerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 1(10), 133-149.

 49. Güneri, M. B., (2010). Öğretim elemanlarının maruz kaldıkları yıldırma davranışlarının işe yabancılaşmaları üzerine etkisi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

 50. Halaçoğlu, B. (2008). Üniversitelerde akademik personelin mesleki yabancılaşma düzeylerinin çok boyutlu incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

 51. Ismail, M. ve Rasdi, R. M. (2007). Impact of networking on career development: Experience of high-flying women academics in Malaysia. Human Resource Development International, 10(2), 153-168.

 52. İnandı, Y. ve Tunç, B. (2012).Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 203-222.

 53. İnandı, Y., Tunç, B. ve Uslu, F. (2013). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 219-238.

 54. Karaköse, T. (2014). The effects of nepotism, cronyism and political favoritism on the doctors working in public hospitals. Ethno Med, 8(3), 245-250.

 55. Karakütük, K. Tunç, B. Özdem, G. ve Bülbül, T. (2008). Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı profili. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

 56. Karataş, T., Özen, Ş. ve Gülnar, E. (2017).