top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 15 December 2022

Depression and Burnout Levels of Graduate Students in Music

Hamza Üstün

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.04.636

Pages: 464-478

Keywords: Music, Graduate, Depression, Burnout, Students

Abstract

At the end of the undergraduate process, many students dream of graduate school for self-improvement, career, or status. The idea of going to graduate school and the preparations for it are the beginning of a stressful period. The beginning of the courses, the long thesis writing process, and finally, a new scientific product defended is the end of this stressful period. In this process, many students struggle with psychological problems due to poor stress management. The study aims to determine graduate music students' depression and burnout levels. The data collection tools of the correlational survey design study were Beck Depression Scale (BDS) and Maslach Burnout Inventory-Student Scale (MBI-SS). The study group consisted of 236 graduate students in different departments and institutes in the field of music. According to the research results, it was determined that the general depression status of the students was at the level of moderate mood disturbance, and some groups were found to be at the level of clinical depression according to different variables. It was observed that the student's overall burnout levels were at a medium level, while they were at a low level in emotional exhaustion and depersonalization sub-dimensions. While the burnout levels of the students show a significant difference according to having children, educational status, work status, institutes, and departments, there is no significant difference according to gender, marital status, and age.

References

 1. Akbağ, M., Sayıner, B. & Sözen, D. (2005). Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odaği ve depresyon düzeyi arasindaki ilişki üzerine bir inceleme [Stress level of university students, supervision on the relationship between focus and level of depression a review], Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 21 (21). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1921

 2. Akça, S. Ö., Selen, F., Demir, E. & Demir, T. (2017). Cinsiyet ve yaş farklılıklarının ergenlerin depresyon, anksiyete bozukluğu, kendine zarar verme, psikoz, travma sonrası stres bozukluğu, alkol-uyuşturucu bağımlılığı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili sorunlara etkisi [Effect of gender and age differences on depression of adolescents, anxiety disorder, self-injury, psychosis, post-traumatic stress disorder, alcohol-drug addiction and attention deficit hyperactivity disorder], Dicle Medical Journal, 45 (3), https://doi.org/10.5798/dicletip.457235

 3. Akbulut, İ. H., Şahin, Ç. & Çepni, S. (2013). Doktora tez sürecinde karşılaşılan problemlerin belirlenmesi: eğitim fakültesi örneği [Determination of faced problems in doctorate thesis process: education faculty sample], Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education, 20. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786933

 4. Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları [Perspectives of the teachers of the Ministry of National Education who are doing postgraduate education on postgraduate education], [Unpublished Master thesis]. Gazi University.

 5. Alim, E. (2018). Ergenlerde mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Examining the relationships between perfectionism, subjective well-being and depression in adolescents], [Unpublished Master thesis], Fatih Sultan Mehmet University.

 6. Appel, M. L. & Dahlgren, L. G. (2003). Swedish Doctoral Students' Experiences on their Journey towards a PhD: Obstacles and opportunities inside and outside the academic building. Scandinavian Journal of Educational Research, 47. https://doi.org/10.1080/00313830308608

 7. Arastaman, G., Uslu, O., Arslan, S. S. ve Gülsoy Kerimoğlu, P. N. (2020). Eğitim yönetimi alanında doktora öğrencisi olmak: Lisansüstü öğrencilerin bakış açısından fenomenolojik bir inceleme. [On being a phd student in educational administration: a phenomenological inquiry into the perspective of the graduate students] Journal of Qualitative Research in Education, 8(4). https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.11m

 8. Arpacıoğlu, S., Baltalı, Z. & Ünübol, B. (2021). COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, Covid korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler [Burnout, fear of Covid, depression, occupational satisfaction levels and related factors in healthcare professionals in the COVID-19 pandemic], Cukurova Medical Journal, 46 (1). https://doi.org/10.17826/cumj.785609

 9. Arslan, H., Mergen, H., Mergen, B. E., Arslan, E. & Ayyıldız, Ü. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve benlik saygisi puanlarinin farkli değişkenler açisindan değerlendirilmesi [Assessment of depression, anxiety and self-esteem scores of the students of the faculty of education regarding with different variables], Medical Sciences, 11 (1). http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.1.1A035

 10. As, M. (2015). Bir öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerindeki internet bağımlılığı ile Beck depresyon ölçeği arasındaki ilişki [Internet Addiction and Beck Depression Inventory in the University Students at a Student Hostel], Konuralp Medical Journal, 7 (6). https://doi.org/10.18521/ktd.54108

 11. Aslan, I. (2018). Bilinçli farkındalık, depresyon düzeyleri ve algılanan stres arasındaki ilişki [The relationship between mindfulness, depression levels and perceived stress], Individual and Society Journal of Social Sciences, 8 (2). https://doi.org/10.20493/birtop.477445

 12. Avşar, F. (2007). Doğrulayıcı faktör analizi ve Beck depresyon envanteri üzerine bir uygulama [An application on confirmatory factor analysis and Beck depression inventory], [Unpublished Master thesis]. University of Yıldız Technich.

 13. Ayas, T. (2014). Depresyon, anksiyete ve cinsiyet değişkenlerine göre sanal zorbalığa maruz kalma düzeylerinin yordanması [Prediction Cyber Bullying with Respect to Depression, Anxiety and Gender Variables], Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying, 1. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/290298

 14. Balcı, Ş. & Baloğlu, E. (2018). Sosyal medya bağımlılığı ile depresyon arasındaki ilişki: “üniversite gençliği üzerine bir saha araştırması” [The relationship between social media addiction and depression: “a survey among university youth”], Contact Journal, 29. https://doi.org/10.16878/gsuilet.500860

 15. Bahçeçi, F. & Uşengül, L. (2018). Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konusu belirleme kriterlerinin incelenmesi [Examination of thesis subject determination criteria of postgraduate and doctorate students], Turkish Journal of Educational Studies, 5 (2). https://doi.org/10.33907/turkjes.422202

 16. Baydağ, C. & Başoğlu, B. M. (2018) Müzik eğitimi persfektifinde performans kaygısına genel bir bakış [An overwiew of performance anxiety in music education perspective], Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5 (25). http://www.jshsr.org/Makaleler/1892721884_28_2018_5-25.ID600.%20BAYDAG%20_2204-2212.pdf

 17. Beck, A. T., Ward, C. H., Meldelson, M., Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4 (6). http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004

 18. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2022). Scientific research methods. Pegem Academy Press.

 19. Bozan, M. (2012). Lisansüstü eğitimde nitelik arayışları [Qualification searches in graduate education], Journal Of Social And Humanities, 4 (2). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117320

 20. Bozkurt, N. (2004). bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler [The relationship betvveen the levels of depression and anxiety in a group of university students and various variables], Education and Science, 29 (133). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5095/1179

 21. Castello, M., Pardo, M., Sala-Bubare, A. & Sune-Soler, N. (2017). Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors, Higher Education, 74. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-016-0106-9

 22. Cihan, Y. B. (2011). Onkoloji bölümünde çalışan sağlık personelinde tükenmişlik ve deperesyon düzeylerinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi [Health personnel working in the oncology department burnout and depression levels relationship with sociodemographic characteristics], New Medical Journal, 28 (1). https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/120758/onkoloji-bolumunde-calisan-saglik-personelinde-tukenmislik-ve-depresyon-duzeylerinin-sosyodemografik-ozelliklerle-iliskisi

 23. Clark, D. B., & Agras, W. S. (1991). The assessment and treatment of performance anxiety in musicians. The American Journal of Psychiatry, 148(5). https://psycnet.apa.org/doi/10.1176/ajp.148.5.598

 24. Çapri, B., Gündüz, B. & Gökçakan, Z. (2011). Maslach tükenmişlik envanteri-öğrenci formunun Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Adaptation of Maslach burnout inventory-student form into Turkish: validity and reliability study], Journal of Çukurova University Faculty of Education, 1 (40). https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423874835.pdf

 25. Çapulcuoğlu, U. & Gündüz, B. (2013). Lise öğrencilerinde tükenmişliğin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre incelenmesi [Investigation of burnout of high school students according to gender, grade level, school type and perceived academic achievement level], Trakya University Journal of Education, 3 (1). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/200353

 26. Çelikel, Ç. F. & Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler [Factors related to depressive symptoms and hopelessness among university students], Archives of Neuropsychiatry, https://eds.p.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=62252399-8ada-4647-9830-59 e56 d9b3251%40redis

 27. Çolakoğlu, İ. & Çapan, S. A. (2015). Ortaokullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [Examining the professional burnout levels of music teachers working in secondary schools], Journal of Istanbul Aydın University Faculty of Education, 1 (1). https://dergipark.org.tr/en/pub/iauefd/issue/46952/589168

 28. Deniz, E. M. & Sümer, S. A. (2010). Farklı özanlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi [The evaluation of depression, anxiety and stress in university students with different self-compassion levels], Education and Science, 35 (158). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/350/225

 29. Demirtaş, E. & Özçelik, S. (2020). A study on developing attitude scale towards music software. Turkish Studies Educational Sciences, 15 (3). https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41731

 30. Dikmen, M. (2021). Covid-19 pandemisinde üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyleri ile sosyal medya bağımlılıkları arasındaki ilişki: bir yapısal eşitlik modeli [Relationship between university students' depression levels and social media addiction in the covid-19 outbreak: a structural equation model], Journal Of Dependence , 22 (1). https://doi.org/10.51982/bagimli.790750

 31. Doğan, T. (2006). Üniversite öğrencilerinin sosyal zeka düzeylerinin depresyon ve bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi [Examining the relationship between university students' social intelligence levels and depression and some variables], [Unpublished Master thesis]. Sakarya University.

 32. Dolunay, A. B. (2002). Keçiören ilçesi “genel liseler ve teknik-ticaret-meslek liselerinde görevli öğretmenlerde tükenmişlik durumu” araştırması [Keçiören district "burnout status of teachers working in general high schools and technical-trade-vocational high schools" research], Ankara University Faculty of Medicine Journal, 55 (1). https://cms.ankaratipfakultesimecmuas