top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 22 March 2023

The Investigation of Turkish Teacher Candidates’ Attitudes to Digital Reading and Time of Printed and Digital Reading

Selvi Demir

Kilis 7 Aralık Universtiy, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.06.01.727

Pages: 537-554

Keywords: Printed Reading, Digital Reading, Attitude, Turkish Teacher Candidates

Abstract

In this study, the printed and digital reading times of Turkish teacher candidates, their digital reading characteristics, their digital reading preferences and their attitudes towards digital reading were revealed. In this study, print and digital reading times and attitudes towards digital reading were examined in terms of various variables (gender, grade level, reading preference, digital book reading status, digital text reading status without internet, digital library status, book reading habit and digital reading level). In the research, relational and single survey models, which are among the general survey models of quantitative research methods, were used together. The study group of the research consisted of 173 Turkish teacher candidates studying in the fall semester of the 2022-2023 academic year. As a result of the research, there is a positive difference between the daily printed resource reading time and the digital resource reading time of the Turkish teacher candidates; On the other hand, it was detected that there was a negative and low-level significant relationship between their attitudes towards digital reading. Besides, it was detected that there was a moderate positive relationship between the duration of digital resource reading and their attitudes towards digital reading and digital reading characteristics. In addition, it was detected that the daily printed resource reading time of Turkish teacher candidates differs according to their reading habits. However, it has been detected that daily digital resource reading time differs according to reading preferences, digital book reading, digital library status, reading habits and digital book reading levels. It was detected that the attitudes of teacher candidates towards digital reading differ according to their grade level, reading preference, digital book reading status, digital text reading status without internet, digital library status and digital reading levels.

References

 1. Akbaba, R. S. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıkları ve okumaya yönelik tutumları [Reading habits of the Turkish teacher candidates and eligibility for reading]. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18), 35-52, doi: 10.7827/TurkishStudies.12215

 2. Akkaya, N., & Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi (İzmir-Buca örneği) [An investigation of high school students’ attitudes towards reading (İzmir-Buca sample)]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Bartin University Journal of Faculty of Education], 2(1), 75-96.

 3. Aksaçlıoğlu, A. G., & Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi [Impactsof watching television and computer usingon students’ reading habits]. Türk Kütüphaneciliği [Turkish Librarianship], 21(1), 3-28.

 4. Arı, E., & Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi [Assessing reading habits of student teachers’ at department of elementary education]. Ana Dili Eğitimi Dergisi [Journal of Mother Tongue Education ADED – JOMTE], 1(1), 116-128. doi: 10.16916/aded.16025

 5. Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi [Reading education]. Ankara: Pegem Akademi.

 6. Arslan, Y., Çelik, Z., & Çelik. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi [Determination of university students’ attitudes toward reading habit]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Pamukkale University Faculty of Education Journal], 26(26), 113–124.

 7. Aydemir İleri, Z., Öztürk, E., & Horzum, M. B. (2013). Ekrandan okumanın 5. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici ve öyküleyici metin türünde okuduğunu anlama düzeylerine etkisi [The effect of screen reading on 5th grade students’ reading comprehension levels in informative and narrative text type]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences in Theory and Practice], (13), 2263-2276.

 8. Azizoğlu, İ. A., & Okur, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının ekrandan okumaya yönelik metaforik algıları [Metaforic perspectives from Turkish teacher candidates for reading from screen]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education], (46), 1-21. doi: 10.21764/maeuefd.334140

 9. Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma [A research on elementary 8th grade students? reading habits and interests]. (Doctoral Thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 228411)

 10. Başaran, M. (2014). 4. sınıf seviyesinde ekrandan ve kâğıttan okumanın okuduğunu anlama, okuma hızı ve metne karşı geliştirilen tutum üzerindeki etkisi [Effect of reading on screen and paper on elementary school 4th grade students’ reading comprehension reading speed and their attitudes]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Uşak University Journal of Social Sciences], 7(2), 248- 268.

 11. Batluralkız, Ç. (2018). Basılı ve dijital ortamlarda ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması [Comparing the reading comprehension skills of primary school students in print vs digital setting]. (Master’s thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 533987)

 12. Batur, Z., Gülveren, H., & Bek, H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak eğitim fakültesi örneği [A study about preservice teachers reading habits: Sampling of usak education faculty]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Uşak University Journal of Social Sciences], 3(1), 32-49.

 13. Biçer, A., & Ercan, Z. G. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına etkileyen faktörlerin incelenmesi (Trakya Üniversitesi örneği) [Determining of factors affecting the reading habits of preschool teacher candidates (a trakya university sample)]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 42-55.

 14. Boz, S. M. (2018). Öğrencilerin dijital okuma kültürü [Students’ digital reading culture]. Ankara: Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı. http://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/06102914_serpil.pdf

 15. Bozpolat, E. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) [Evaluation of teacher candidates’ attitudes towards reading habits (Cumhuriyet University Faculty of Education Example)]. Zeitschrift für die Welt der Türken- Journal of World of Turks, 2(1), 411-428.

 16. Bulut, B., & Karasakaloğlu, N. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuma eğilimleri ile okuma ilgileri arasındaki ilişki[The relationship between pre-service teachers’ digital reading tendencies and reading interests]. E., Babaoğlan Çelik, E., Kıral and A., Çilek (Eds.), Eğitim Araştırmaları-2019 [Educational Research-2019] (pp. 136- 147). Ankara: Eyuder Yayınları.

 17. Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences]. Ankara: Pegem

 18. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.

 19. Can, A., Deniz, E. & Çeçen, M. A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okuma tutumları [Reading attitudes of middle school students]. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 645-660. doi: 10.7827/TurkishStudies.9311

 20. Çeçen, M. A., & Deniz, E. (2015). Lise öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları: Diyarbakır ili örneğ [high school students’ attitudes towards reading: The case of Diyarbakır]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute], 12(30), 193-212.

 21. Çelik, T. (2015). Öğrencilerin e-kitap okuma tutumlarının incelenmesi [Investigation of student’s e-book reading attitudes]. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 271-284. doi: 10.7827/TurkishStudies.7803

 22. Ceylan, B., & Koç Çiçekli G. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarının incelenmesi [Investigating screen reading self-efficacy perceptions of Turkish teacher candidates]. Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi [Journal of Educational Philosophy and Sociology], 1(1), 1-18. doi: 10.29329/jeps.2020.284.1

 23. Dağtaş, A. (2013). Öğretmenlerin basılı sayfa ve ekrandan okuma tercihleri ile eğitimde elektronik metin kullanımına yönelik görüşleri [On-printed page and screen reading preferences of teachers’ with their views on the use of electronic text in education]. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 137-161. doi: 10.7827/TurkishStudies.4390

 24. Demir, S. & Börekçi, M. (2021). Ortaokul öğrencilerinin sözlü anlatım öz yeterlik algılarına çeşitli değişkenlerin etkisi [The effect of various variables on the perception of verbal lecture self-efficacy of secondary school students]. Ana Dili Eğitimi Dergisi [Journal of Mother Tongue Education], 9(1), 94-110.

 25. Demir, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin okuma tutum ve alışkanlıkları üzerine bir değerlendirme [An evaluation in reading skills and habitudes of undergraduate students]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi [International Journal of Turkish Literature, Culture and Education (TEKE)], 4(4), 1657-1671. doi: 10.7884/teke.531

 26. Demir, T. (2009). İlköğretim II. kademe öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi örneği) [A survey on reading habits of prospective teachers for elementary school’s second grade (case of Gazi University)]. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(3), 717-745. doi: 10.7827/TurkishStudies.703

 27. Duran, E., & Alevli, O. (2014). Ekrandan okumanın sekizinci sınıf öğrencilerinde anlamaya etkisi [The effect of reading on screen on comprehension of eight grade students]. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları [Research in Reading & Writing Instruction], 2(1), 1-11.

 28. Duran, E., & Dolaylar Özkul, İ. (2015). Ekran okuryazarlığının gelişimi ve geleceğine yönelik tahminler [The development of screen literacy and predictions for the future]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Uşak University Journal of Social Sciences], 8(4), 281-296.

 29. Elkatmış, M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıkları [Pre-service classroom teachers’ reading interests and habits]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Journal of Education], 23(3), 1223–1240.

 30. Elkatmış, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ekran okumaya yönelik görüşleri [Classroom teacher’s opinions for screen reading]. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) [Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KÜSBD)], 8 (1), 203-222.

 31. Ercan, A, N., & Ateş, M. (2015). Ekrandan okuma ile kâğıttan okumanın anlama düzeyi açısından karşılaştırılması [The comparison of reading from paper and screen in terms of comprehension levels]. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 395-406. doi: 10.7827/TurkishStudies.8032

 32. Esmer, B. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının elektronik ortamlarda okuma becerilerinin değerlendirilmesi [Evaluation online reading comprehension skills of elemantary preservice teachers]. (Master’s thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 333523)

 33. Gençtürk, G. (2022). Dijital ortamın gençlerin okuma alışkanlıklarına etkisi: İstanbul’da durum [The effect of digital environment on reading habits of young people: A sample of Istanbul]. (Master’s thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 709158)

 34. Göldağ, B., & Kanat, S. (2018). Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumları [Digital literacy status of the students who studied fine arts education]. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, (70), 77-92.

 35. Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., & Fidan, E. K. (2013). Öğretmen adaylarının ekran okuma özyeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri [Prospective tea