top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 11 June 2021

The Views and the Effects of Materialist Philosophy and Socialist Ideology on Curriculums and Educational Administration

Engin Dilbaz, Turan Akman Erkılıç

Ministry of National Education (Turkey), Anadolu University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.300

Pages: 547-561

Keywords: Curriculum, Educational Administration, Materialist Philosophy, Socialist Ideology

Abstract

Materialist philosophy and socialist ideology are philosophical and ideological approaches that have deep influence and traces in public life practice. Along with the social, economic, and political fields, the field of education has been deeply influenced by materialist philosophy and socialist ideology in certain contexts. Main purpose of this study is to examine the effects of materialist philosophy and socialist ideology on the curriculum, educational administration and economic-political dimensions. The study is a systematic review study based on the review of the literature. It is aimed to synthesize the views and effects on education management with educational programs by making a systematic compilation of works on materialist philosophy, socialist ideology and education. The data of the study have been analyzed using content analysis. As a result of the study; considering perspective of materialist philosophy and socialist ideology on education, it is observed that theoretical humanistic values are generally advocated. However, many differences between theory and practice are observed in materialist philosophy and socialist ideology-related practices. In terms of curriculum dimension, materialist philosophy is important in terms of contributing to the creation of a new educational philosophy rather than being a direct educational philosophy. Considering social, political and economic dimensions; it can be stated that materialist philosophy and socialist ideology direct the liberal capitalist world towards social policies. In the research, it is suggested that researches should be conducted to examine the effects of different philosophies and ideologies on the curriculum and management of education.

References

 1. Ağaoğulları M. A. ve Köker, L. (1991). Tanrı devletinden kral devlete. Ankara: İmge.

 2. Akarsu, B. (1988). Felsefe terimleri sözlüğü. İstanbul: İnkılap.

 3. Akarsu, B. (2010). Çağdaş felsefe Kant’tan günümüze felsefe akımları. İstanbul: İnkılap.

 4. Alkan, C. (1983). Eğitim felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.

 5. Althusser, L. (2016). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. (A. Tümertekin). İstanbul: İthaki.

 6. Altuntaş, Ekin Oyan, Aydınlanma Döneminden Günümüze Bilimsel Bilginin Temelindeki Ana Sorunsal: İdealizm-Materyalizm Tartışması ve Diyalektik Yöntem. Uluslararası İlişkiler, 12, 47, s. 27-43.

 7. Arslan, A. (2004). Temel Sorunları ve Açılımları ile Sınıf Teorisi, Sınıf Bilinci ve Orta Sınıflar. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 126-143.

 8. Arslan, E. (2019). Yerel Yönetimlerin Gelişim Süreci Ve Düşünsel Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme. İşletme yönetiminde yeni perspektifler(Ed. Ö. Sezer ve H. Çavuşoğlu). içinde ss. 109 -143. Ankara: İksad.

 9. Aslan, B. ve Topçu, İ. (2010). Politeknik Eğitimin Ortaya Çıkışı ve Uygulamaları. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1, 2, ss. 17-34.

 10. Aybek, Ş. (2020, 19 Ekim). Materyalist ve pozitivist eğitimler ahlaksızdır. Retrieved from https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/sahin-aybek/materyalist-ve-pozitivist-egitimler-ahlaksizdir-1774472

 11. Berner, H. (2013) Pedagojide güncel akımlar. (Çev: Z. Uludağ, Ç. Uğursal ve N. Bakır). Ankara: Nobel.

 12. Bingöl, B. (2012). Üniversite Özerkliğinin Değişen Tanımı ve Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılması. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2 (2), 39–75.

 13. Blonski, P. P. (2003). İş okulu eğitim sorunlarının çözüm yolu olarak Marksizm. (2. Baskı). (Çev: T. Yılmaz). İstanbul: Sorun.

 14. Borusius, B. (2015).  Tarihin yapıları diyalektik materyalizme giriş. (Çev: N. Ağırnaslı). İstanbul: Yordam.

 15. Bourdieu, P. ve Passeron, J.C. (1990). Reproduction in education, society and culture. theory, culture & society. (2nd Edition). London: Sage.

 16. Burns N., Grove, S. K. (2011). Understanding nursing research. (5th Edition). New York: Elsevier.

 17. Canbaz, A. (1998). Demokratik eğitim. Eğitim ve Yaşam,Yaz- Güz. 11-19.

 18. Cem, İ. (2010). Sosyal demokrasi ya da demokratik sosyalizm nedir ne değildir. Ankara: Türkiye İş Bankası.

 19. Cevizci, A. (2007). Felsefeye giriş. Bursa: Sentez.

 20. Cevizci, A. (2000). Paradigma felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma.

 21. Cücen, A. K. (2012). Felsefeye giriş. Bursa: Sentez.

 22. Engels, F. (2015). Ütopik sosyalizm ve bilimsel sosyalizm. (Çev: G. Karalök). Ankara: Zeplin.

 23. Ercan, F. (1998). Eğitim ve kapitalizm, neo liberal eğitim ekonomisinin eleştirisi. İstanbul: Bilim.

 24. Esen, A. (2020). Yerel yönetimler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

 25. Fulcher, J, Scott, J. (2011). Sociology. (4th Edition). Oxford: Oxford University.

 26. Gall, M., Gall, J., & Borg, R. (2007). Educational research: An introduction (8th ed.). New York, NY: Pearson.

 27. Galvan, J. (2006). Writing literature reviews: a guide for students of the behavioral sciences (3rd Edition). Glendale: CA: Pyrczak.

 28. Giddens, A. (2006). Sociology.Cambridge: Polity.

 29. Gök, F. (2004). Eğitimin özelleştirilmesi neo-liberalizmin tahribatı: 2000’li yıllarda Türkiye, 2. cilt. İstanbul: Metis.

 30. Güriz, A. (2011). Sosyal demokrasi ideolojisi. (2. Baskı). İstanbul: Phoenix.

 31. Hançerlioğlu, O. (2015). Felsefe sözlüğü. (Genişletilmiş ve Geliştirilmiş Yeni Basım). İstanbul: Remzi.

 32. Heywood, A. (2019). Siyasi ideolojiler. (12. Baskı). (Çev: L. Köker). İstanbul: B101.

 33. Hilav, S. (2021). Felsefe el kitabı. (9. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi.

 34. Holz, H. H. (2020). Sosyalizmin yenilgisi ve geleceği. (3. Basım). (Çev: Y. Orkunoğlu). İstanbul: Yordam.

 35. Işıklı, A. (2005). Sendikacılık ve siyaset. (6. Baskı). Ankara: İmge.

 36. İnal, K. (2020). Modernite yurttaşlık ve eleştirel pedagoji. Ankara: Töz.

 37. İnal, K. (2018). Politeknik Eğitim’in tarihi ve temelleri. [Blog yazısı]. Retrieved from