top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 01 June 2021

A Comparative Evaluation of Undergraduate Programs of Arabic Translation and Interpreting Departments in Turkey

Ersin ÇİLEK, Halil İbrahim ŞANVERDİ, Abdulmuttalip IŞIDAN

Bartın University (Turkey), Süleyman Demirel University (Turkey), Ankara Yıldırım Beyazıt University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.292

Pages: 432-442

Keywords: Education planning, Program, Higher education, Translation and interpretation, Translation education, Arabic

Abstract

It is seen that the importance and need for Arabic have been increasing in Turkey in recent years, and the variety and number of programs for the Arabic language in higher education institutions are also increasing. It is noteworthy that the Arabic Language and Literature and Arabic Language Teaching departments, which have a long history, and the Arabic Translation and Interpretation departments, have been increasing in the state and private universities in recent years. In this study, the undergraduate programs of the Arabic translation and interpretation departments in the first three universities, which currently accept students from state universities, were examined from various perspectives. In these universities, the number of courses of Arabic Translation and Interpretation departments, the courses and the intensity of the translation field according to the semesters were evaluated. As a result of the study, it draws attention that there are differences between the programs. The differences observed in the undergraduate programs of these departments, which were opened for the same purpose, suggest that a common program should be created between the departments. In this context, some suggestions have been made regarding the current status of Arabic translation and interpretation undergraduate programs at universities.

References

 1. Akalın, R. (2016). Akademik Çeviri Eğitimi Açısından Çeviri Edinci Kavramı ve İçerimleri. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 4(2), 56-65.

 2. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2020). https://www.aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudilleri/custom_page-331-arap-dili-ve-edebiyati.html (Access Date: 12.15.2020).

 3. Bantwini, B. D. (2010). How Teachers Perceive The New Curriculum Reform: Lessons From a School District in The Eastern Cape Province, South Africa. International Journal of Development, 30, 83-90.

 4. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı. (2015). Türkiye’de çevirmenlik mesleği (Araştırma Raporu). Ankara.

 5. Bildik, Cüneyt (2015). Akademik Çeviri Eğitimi ve Çevirmen Yeterlilikleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 6. Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.

 7. Demirel, Özcan (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 7, ss.27-43.

 8. Erol, M. Ahmet (2017). Çeviri piyasası-sektörü, çevirmen yetkinliği ve çeviri eğitimi ilişkilerinde akademik çözümler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.

 9. Ersoy, H., Şahin Ö., Türkmen, B. (2017). Vakıf ve Devlet Üniversitelerinin Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde Çeviri Eğitimi Veren Bölümlerinin Karşılaştırılması. Tarih Okulu Dergisi (TOD), S.XXIX, ss. 409-445.

 10. Eruz, Sakine (2003). Çeviriden Çeviribilime. İstanbul. Multilingual.

 11. Güngenci, M; Yıldız, M. (2020). Arapça-Türkçe Çeviri Dersinde Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunlar. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(2), ss.701-723.

 12. İletişim Başkanlığı (2021). İletişim ve Medya Bağlamında Çevirmen Başvuru Kitabı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları. İstanbul.

 13. Kara Vural, Sergül (2010). Tarihsel Değerlendirmeler Işığında Türkiye’de Çeviri Etkinliği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Haziran 2010, ss. 94-101.

 14. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (2020). https://www.kmu.edu.tr/yabancidilleryo/duyuru/17799/haftalik-ders-programi/tr (Access Date: 12.15.2020).

 15. Kırıkkale Üniversitesi (2020). https://arapca.kku.edu.tr/Bolum/Sayfa/Index?Sayfa=BolumBolumTarihcesi (Erişim Tarihi: 12.15.2020).

 16. MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf (Erişim Tarihi: 13.12.2020).

 17. Oliva, Peter (1988). Developing the curriculum. Second edition. Boston.

 18. Özcan, Murat (2012). Gazi eğitim fakültesi Arap dili eğitimi anabilim dalı hazırlık sınıfı için Avrupa ortak başvuru metnine uygun ve moodle eğitim yönetim sistemi destekli müfredat önerisi (Yayınlanmamış Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

 19. Suçin, M. Hakkı (2015). Türkiye’de Arapça çeviri eğitimi ve Arapça edebi çeviri atölyeleri. İçinde: Genç Tercümanlar Çalıştayı. Ankara.

 20. Tok, Hidayet (2006). Avrupa birliği ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanan yabancı dil öğretim programlarının karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Malatya.

 21. Skilbeck, M. (1984). School-based curriculum development. London, Harper and Row.

 22. Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme “Teori ve Teknikler”, 14. (Dördüncü Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:157.

 23. YÖK (2020). https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php (Erişim Tarihi: 01.01.2021).

bottom of page