top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 17 November 2021

Examination of Education Quality Perceptions of Physical Education and Sports School Students (Bayburt University School of Physical Education and Sports Example)

Murat Kul, Tuncay Öktem, Yılmaz Ünlü, Adem Solakumur

Bayburt University (Turkey), Bartın University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.04.387

Pages: 240-251

Keywords: Physical Education and Sports, Education, Quality, Education Quality

Abstract

This study aims to measure the perceptions of students of Bayburt University School of Physical Education and Sports about the quality of education at the institution where they study and to investigate whether there is a difference between perceptions of students about the quality of education concerning different variables. This study is a descriptive study designed using the scanning model. The study population consists of 673 students continuing their education in 2020-2021 at Bayburt University School of Physical Education and sports. The sample consists of 276 students studying in this institution. The scale Physical Education and Sports Sciences Performance in Universities Providing Physical Education and Sports Education (PESPERF) developed by Paktaş (2015) for the School of Physical Education and Sports students was used for the study. The analysis of data was carried out using SPSS 25.0 package program. The significance tests were based on a significance level of 0.05 (p). Independent samples t-test (Independent Samples T-test), one-way analysis of variance (One Way ANOVA) for unrelated samples with more than two means, and tests for correlation analysis were used to analyze the data concerning the sub-dimensions. Before the research was carried out, permission was obtained from Ethics Committee of Bayburt University. As a result of the analysis, a significant difference was found in favor of male students in all sub-dimensions except manager's vision according to the gender variable. Consequently, it can be said that the variable of gender, have a significant influence on individual perceptions of educational quality

References

 1. Adatepe, E. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Kalite Algılarının Ölçülmesi (Bartın Üniversitesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı, Bartın.

 2. Adatepe, E., Kul, M. (2021). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladığı Eğitim Kalitesinin İncelenmesi (Kitap Bölümü). Psiko-sosyalden Antrenmana Spor Bilimlerinde Güncel Çalışmalar (Editör: Ender Eyüboğu, Cem Sinan Aslan). LAP Lambert Academic Publishing.

 3. Al Şensoy, S., & Sağsöz, A. (2015). Eğitim Yapılarında Öğrenci Odaklı Tasarım. Electronic Turkish Studies, 10(11). DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8216

 4. Aydın, A. (1988) Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara.

 5. Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Özbek, Ö. Y., Özdmir, D., & Yaşar, M. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 6. Başaran, İ.E. (1984). Eğitime Giriş. Ankara: Sevinç Matbaası.

 7. Billington, R. (1997). Felsefeyi Yaşamak (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 8. Birgin, O., & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 163-179. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61796/924236

 9. Boz B. & Kiremitci, O (2018). Education Quality Perceptions of the Faculty of Sports Sciences Students: Gender, Department, Program and Ygs Achievement Level Differences. 16. International Sport Science Congress, vol.1, Antalya, Turkey, pp.432-439.

 10. Bozkurt, A. (2013). Mega Üniversitelerde Öğrenci Destek Hizmetleri. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya. https://ab.org.tr/ab13/kitap/bozkurt_mega_AB13.pdf

 11. Buchta, K. (2009). Quality of education from the perspective of a student of university of physical education. Pol J Sport Tourism 16 (39), 48.

 12. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (1996). A Guide To Teaching Practice. Routledge, Great Britain By Clays Ltd, St Ives Plc, Fourth Edition. London ve New York.

 13. Çavuşoğlu, G., & Sağlam, E. (2021). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Kalite Algılarının İncelenmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği). 2.Pearson Journal International Conference On Social Sciences & Humanities, Full Texts Book. June 28-29.

 14. Demirhan Yüksel, Y. (2011). “Kalite ve Kaliteli Üniversite” Kavramlarına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Algıları (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüksek lisans  tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.

 15. Dönmez, A., & Özoğlu, E. A., Yıldırım, N., (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kalite Bağlamında Öğretim Elemanlarından Beklentileri. Electronic Journal of Education Sciences, 7(14), 124-138. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/585863

 16. Edwards, N. C. (2006). School facilities and student achievement: student perspectives on the connection between the urban learning environment and student motivation and performance. Doctoral Thesis, Philosophy Department of the Ohio State University, Ohio, America.

 17. Ensari, H. ve Onur, V. (2003). Kaliteye ilişkin öğrenci beklentileri: Eğitim fakülteleri örneği. Amme İdaresi Dergisi, 36 (3), 145-153.

 18. Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım

 19. Ertürk, S., (1979). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe yayınları

 20. Eğitimpedia. (2021). Eğitimde kalite yönetimi nedir? https://www.egitimpedia.com/ebgitimde-kalite-yonetiminedir# Erişim Tarihi:10.02.2021

 21. Fraser, B. J. (1998). Classroom environment instruments: Development, validity, and applications. Learning Environments Research, 1, 7-33. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009932514731

 22. Güneş, A. (2004). Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi. İstanbul: Pegem.

 23. Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Sürecinde Gözardı Edilen Unsurlardan" Tky Merkezi" ve" Eğitim Programları". Türk eğitim bilimleri dergisi, 6(2), 163-188. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26112/275106

 24. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler, Nobel Akademik Yayıncılık, 26 Basım

 25. Kayıkçı, K. (2001). Yönetici yetiştirme sorunu. Milli Eğitim Dergisi, Mart-Nisan-Mayıs :150

 26. Keskin. A. ve Keskin B. (2005). Eğitimde toplam kalite- Okul yönetimin kalite arayışı. Samsun: Deniz

 27. Kul, M. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları ve performanslarına etkileri (Sakarya  ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sakarya.

 28. Lackney, J. A. (1999). Why optimal learning environment matter. Mississippi: Mississippi State University, Mississippi State Educational Design Institute.

 29. Lyons, J. B. (2001). Do school facilities really impact a child’s education? http://www.cefpi.org:80/issuetraks.html

 30. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2004). İlköğretim Okulu Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

 31. Onural, H. (2005). Üst düzey eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi alanındaki yeterlik sorunu ve nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 41(41), 69-85. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108380

 32. Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Sistem Arayışları. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegem

 33. Paktaş, Y. (2015). Öğrenci algıları çerçevesinde beden eğitimi ve spor öğretimi veren üniversitelerde eğitim kalitesi. (Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 34. Polat, S. ve Buluş-Kırıkkaya, E. (2004). Gürültünün Eğitim-Öğretim Ortamına Etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

 35. Sökmen, A. (2011). Öğrenci memnuniyetine yönelik Ankara’daki bir meslek yüksekokulunda araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(4), 66-79. Retrieved from https://isarder.org/isardercom/2011vol3no4/e55.pdf

 36. Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (EF-ÖMÖ) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37,106-122. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7801/102231

 37. Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem

 38. Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston

 39. Temel, A., (1988). Öğretim Yöntemleri ve Değerlendirme İlişkisinde Öğretmenin Rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 133, ss:11–17.

 40. Tüzün, İ. K. ve Devrani, T. K. (2008). Müşteri memnuniyeti ve müşteri-çalışan etkileşimi üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 13-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/56500/785705

 41. Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2002). Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan. Milli Eğitim Dergisi, s. 153-154.

 42. Vandier, B. (2011). The impact of school facilities on the learning environment. (Doctoral Thesis) Capella University, America

 43. Yaylacı, F. (1998). İlköğretim Okulları Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 95-106.

 44. Yüksel, M. (2008). Öğretim Yöntem-Tekniklerinin Kullanımına Etki Eden Faktörler. Education Sciences, 3(3), 437-452.

bottom of page