top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 15 December 2022

The Evaluation of Faculty of Education Students' Self-Efficiency Beliefs for Museum Education

Songül Mollaoğlu

Sivas Cumhuriyet University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.04.620

Pages: 258-266

Keywords: Museum, Education, Museum Education, Self-Efficacy, Belief, Visiting the Museum

Abstract

Museum education is a field that requires teachers to work with faith in school-museum cooperation. The aim of this study is to examine the self-efficacy beliefs of the students of the Faculty of Education of a university regarding museum education. 692 students studying at the Faculty of Education of a university participated in this study, which was carried out with the scanning model. The data of the research were obtained with the Student Identification Form (SIF) and the Self-Efficacy Belief Scale for Museum Education (SEBSFME). The average age of the students is 21.15 (SD: 1.801), 76% of them are women, most of them (69.7%) live in the city. 29% are in the 1st grade, 25.7% are in the 4th grade. 26.4% of the students are in Turkish Language Teaching, 21.2% in Social Studies Teaching and 15.9% in Art-Music Teaching. The mean score of SEBSFME is 80.86 (SD: 18.06). There was no significant difference between the SEBSFME mean score and variables such as age, gender, and place of residence. The difference between the students' grade level, department, visiting the museum and taking courses related to the museum was statistically significant. (p<0.05). Self-efficacy belief towards museum education was found above the average scores of the Faculty of Education students. It is important for the students of the faculty of education, who are the teachers of the future, to develop their self-efficacy beliefs by being supported by museum education, which provides the development of important educational features such as questioning, research and examination.

References

 1. Akkuş, Z. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma [A study on the determination of Self-efficacy belief levels of social studies teacher candidates]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 102-116.

 2. Anderson, M. (2010). Well-Balanced Teacher: How to work smarter and stay sane inside the classroom and out. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum Development (ASCD).

 3. Atagök, Tomur (1982). Çağdaş müzecilik kavramı doğrultusunda türk sanat müzelerinin kültürel

 4. etkinliklerinin saptanması[Determining the cultural activities of Turkish art museums in line with the concept of contemporary museology], [ Unpublished Proficiency thesis ]. Mimar Sinan Üniversitesi.

 5. Aylar, F. ve Aksin, A. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Amasya Örneği) [A study on self-efficacy belief levels and problem solving skills of social studies teacher candidates (Amasya Example)]. (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 299-313.

 6. Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.

 7. Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, 38,  9-44.

 8. Bouchard, T. (1990). Influence of self-efficacy on performance in a cognitive task. Journal of Social Psychology, 130, 353-63.

 9. Bümen, N.T. ve Özaydın, T.E. (2013). Adaylıktan göreve öğretmen öz-yeterliği ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlardaki değişimler [Changes in teacher self-efficacy and attitudes towards the teaching profession from candidacy to duty]. Eğitim ve Bilim, 38(169), 109-125.

 10. Greenhill, H., E. (2000). Museums and the interpretation of visual culture. New York: Routledge.

 11. Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in school groups. Science Education, 88(Suppl. 1), 59-70.

 12. Kai-Kee, E. (2011). Sanat müzesinde eğitimin kısa bir tarihi. E. Kai-Kee; R. Burnham (Ed.) Müze dersleri: yorum ve deneyim (ss. 51-108). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 13. Karadeniz, C., Okvuran, A., Artar, M.& İlhan, A.Ç. (2015). Yeni Müzebilim Bağlamında Müze Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar ve Müze Eğitimcisi [Contemporary Approaches to Museum Education in the Context of New Museology and Museum Educator]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48 (2), 203-226.

 14. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 15. Kaschak, J.C. (2014). Museum visits in social studies: The role of a methods course. Social Studies Research and Practice, 9(1), 107-118

 16. Kotaman, H. (2008). Özyeterlilik inancı ve öğrenme performansının geliştirilmesine ilişkin yazın taraması [A literature review on the ımprovement of self-efficacy and learning performance]. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 2008, 111-133.

 17. Lord, B. (2007). What is museum-based learning? In Barry Lord (Ed.), The manuel of museum learning (p.13-19). New York: AltaMira Press.

 18. Maccario, N.K. (2002). Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1):275-285.

 19. Mensch, P. (2004). Museology and management: enemies or friends? Current tendencies in theoretical museology and museum management. In Euope in museum management in the 21st century (p.3-19). Tokyo: Museum Management Academy.

 20. Pendergast, D., Garvis, S. ve Keogh, J. (2011). Pre-service student-teacher self-efficacy beliefs: An insight into the making of teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36(12), 46-58. doi: 10.14221/ajte.2011v36n12.6.

 21. Sandell, R. (2003). Social inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change. Museum and Society, 1(1), 45-62.

 22. Saracaloğlu, A.S., Yenice, N. ve Özden, B. (2013). Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının ve akademik kontrol odaklarının incelenmesi [Science, social studies and classroom teacher candidates]. Examination of teacher self-efficacy perceptions and academic locus of control. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 227-250.

 23. Schunk, D.H. and Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy. In A.E. Wigfield, S.  Jacquelynne (Edts.), Educational Psychology: Development of Achievement Motivation (pp.15-32). San Diego, CA, USA: Academic Pres.

 24. Schunk, H. D. (1981). Modeling and attributional effects on children’s achievement: A self-efficacy analysis. Journal of Educational Psychology, 73, 93-105.

 25. Şahin-Taşkın, Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları [Adaptation of the teacher self-efficacy belief scale into Turkish and self-efficacy beliefs of primary school teacher candidates]. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 27,59-73.

 26. Tschannen-Moran, M. and Woolfok Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

 27. Yeşilbursa, C. C. Ve Uslu, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının müze eğitimine yönelik özyeterlik Inançları [Self-efficacy beliefs of social studies teacher candidates towards museum education]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (16), 410-428).

 28. Yılmaz, A. ve Egüz, Ş. (2015). Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretiminde müzenin önemi hakkındaki tecrübe ve düşünceleri [History and social studies teacher candidates' experiences and thoughts about the importance of the museum in history teaching]. Turkish Studies, 10(11), 1637-1650.

 29. Zimmerman, J. B., ve Ringle, J. (1981). Effects of model persistence and statements of confidence on children’s self-efficacy and problem solving. Journal of Educational Psychology, 73, 485-493.

bottom of page