top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 21 June 2021

The Relationship Between Primary School Students’ Social Skills and Attitudes towards Social Studies Course and Their Academic Achievement

Nurcan Şener

Marmara University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.305

Pages: 600-610

Keywords: Social Skill, Attitude, Social Studies, Academic Achievement

Abstract

In the current study, it was aimed to examine the relationship between fourth grade students’ social skills, their attitudes towards Social Studies course and their academic achievement. In line with the purpose, the present research adopted a convergent parallel design, one of the mixed type research methods. Quantitative data were collected from 172 fourth grade students who were enrolled in state school in İstanbul. The quantitative phase of the study conducted using ‘Social Skills Evaluation Scale’ and ‘The Attitude Scale Towards Fourth- Grade Social Studies Course.’ The qualitative data were collected from 30 students through simple random sampling method. ‘Structured Interview Form’ was employed in order to collect qualitative data. Analysis of the quantitative data included simple linear regression while the analysis of qualitative data included content analysis. Results showed that social skills and students’ attitudes towards Social Studies courses were a low-level, significant and positive predictor of their academic achievement.

References

 1. Akbaba, B. & Aksoy, B. (2019). Sosyal bilgilerde beceri eğitimi. B. Aksoy, B. Akbaba & B. Kılcan (Ed.), Sosyal bilgilerde beceri eğitimi içinde (ss. 9-17). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 2. Akçamete, G., ve Avcıoğlu H. (2005) Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7-12 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 61–77.

 3. Altınışık, S. & Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.

 4. Altıntaş, S. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum düzeyleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi, 3(2), 1-12

 5. Bacanlı, H. (2020). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 6. Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 7. Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. Nursing Plus Open, 2, 8-14

 8. Coşkun, K. (2019). Temel eğitimde sosyal bilgiler öğretimi sosyal bilgiler dersinde duyuşsal öğrenmelerin yeri ve önemi. C. Kara (Ed.), Sosyal bilgilerin temelleri içinde (ss. 35-50). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 9. Coşkun, N. & Samancı, O. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler acısından incelenmesi. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2(2), 32-41.

 10. Crabtree, B. F. & Miller, W. L. (1999). Doing qualitative research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

 11. Creswell, J.W., & Plano Clark, V.L. (2018). Designing and conducting mixed methods research. (3rd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

 12. Çetingöz, D. & Özkal, N. (2006). Cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarı durumlarına göre ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31, 22–28.

 13. Demir, A. (2010). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Harran, Türkiye.

 14. Demirel (2009). Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 36-49.

 15. Ergin, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli, Türkiye.

 16. Gözalan, E. & Koçak, N. (2014). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocukların kelime bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (4), 115-121.

 17. Gültekin, M., Gürdoğan Bayır, Ö. & Yaşar, E. (2020). Karma araştırma yöntemi. B. Oral & A. Çoban (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss. 317-354). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

 18. Kam, E. (2019). The effect of the social skill training program on social skill levels of the 3RD grade students (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

 19. Karataş, Z. (2020). Sosyal beceriye giriş. M. E. Deniz & A. Eryılmaz (Ed.), Sosyal beceri eğitimi içinde (ss. 2-27). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 20. Kaya, S. & Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.

 21. Keskin, S. C. (2007). Sosyal bilgiler derslerinde empati becerilerine dayalı öğretim tekniklerinin kullanılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

 22. Koçkan, Ç. (2004). Normal ve taşımalı eğitim-öğretim yapan ­ilköğretim i­kinci kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Kırşehir örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 23. MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara

 24. Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice (Second ed.). (S. B. Merriam, & R. S. Grenier, Eds.) San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.

 25. Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : An expanded sourcebook. (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.Publications.

 26. Oğur, M. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, Türkiye.

 27. Öğretir, A. D. (2008). Oyun ve oyun terapisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 94-10.

 28. Öztürk, C. & Baysal, N. (1999). İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (6), 11-20.

 29. Samancı, O. & Uçan, Z. (2017). Çocuklarda sosyal beceri eğitimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (1), 281-288.

 30. Samancı, O. & Diş, O. (2014). Sosyal becerileri zayıf olan ilkokul öğrencilerinin tutum ve davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (2), 573-590.

 31. Stock, J. H. & Watson, M. W. (2011). Dynamic factor models. In Handbook on Economic Forecasting. Oxford University Press.

 32. Tavşancıl, E. & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

 33. Tay, B. & Akyürek Tay, B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 73-84.

 34. Ulu Kalın, Ö. Topkaya, Y. (2017), İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, cilt 14 (37), 14-22.

 35. Yaşar, O. (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Görsel Materyal Kullanımı ile Coğrafya Konularının Eğitim ve Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 163, 104-119.

 36. Yılmaz, K. & Şeker, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, (10), 34-50.

 37. Yılmazer, A. & Demir, S. B. (2014). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 9(2), 1705-1718.

 38. Yüce, S. (2008). Taşımalı eğitim-öğretim yapan ilköğretim okullarındaki ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

bottom of page