top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 06 June 2022

Students' Skills In Solving Non-Routine Mathematical Problems

Nurdan Ozrecberoglu, Sefket Aydın, Ozgul Aydın

Cyprus Health and Social Sciences University, Gonyeli Primary School, Fikri Karayel Primary School

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.02.504

Pages: 446-461

Keywords: Non-Routine Problems, Problem-Solving Skills, Thinking Ability

Abstract

Mental skills are required for individuals to think quickly and make correct decisions. It can be said that mental skills, which play an important role in the acquisition of thinking and questioning skills, are only possible with creative, critical, and other high-level thinking skills. In this regard, the PISA exam, which reveals the mathematics achievement levels of countries, is important. Due to the absence of such an exam in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), the descriptive scanning method, one of the quantitative research methods, was used in order to determine the effects on students' abilities in solving non-routine mathematical problems with the methods applied in the mathematics course. Based on this research conducted to determine the skills of 9th-grade high school students in solving non-routine mathematical problems, the mathematics achievement levels of the schools that accept students with special exams in the TRNC have been revealed.

References

 1. Adal, A. A., & Yavuz, İ. (2017). The relationship between mathematics self efficacy and mathematics anxiety levels of middle school students. International Journal of Field Education, 3(1), 20-41.

 2. Aydın, N., & Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 57-68.

 3. Aykaç, N. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 4. Baki, A. (1998). Matematik öğretiminde işlemsel ve kavramsal bilginin dengelenmesi. Atatürk Üniversitesi, 40, 20-22.

 5. Bilgiç, S.F. (2011). İlköğretim 7. sınıf çember ve daire alt öğrenme alanında aktif öğrenmenin öğrencilerin başarıları, tutumları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilimdalı, Ankara.

 6. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 7. Emir, S. (2001). “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Düşünmenin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi.” Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 8. Emir, S. & Bahar, M. (2003). Yaratıcılıkla İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

 9. Ergin, A. Z., & Ergin, D. Y. (2017). Öğrencilerin Matematik Sevme-Sevmeme Nedenlerini Etkileyen Etmenler. Cataloging-In-Publication Data, 699.

 10. Ersoy, E. & Güner, P. (2014). Matematik öğretimi ve matematiksel düşünme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 102-112.

 11. Han, C. T., Hoon, T. S., Singh, P., Nasir, N. A. M., & Rasid, S. (2019). Assessing college lecturers' mathematical thinking competency. Revista Publicando, 6(19), 434-447.

 12. Işık, C. & Kar, T. ( 2011). “İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1): 57-72.

 13. Kan, A. (2007). An alternative method in the new educational program from the point of performance-based assessment: Rubric scoring scales. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 7(1), 144.

 14. Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 15. Kastberg, D., Chan, J. Y., & Murray, G. (2016). Performance of US 15-Year-Old Students in Science, Reading, and Mathematics Literacy in an International Context: First Look at PISA 2015. NCES 2017-048. National Center for Education Statistics.

 16. Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.

 17. MEB. (2013). KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı–web sitesi: http://www.mebnet.net/?q=node/35 (Retrieved from: 16 December 2018).

 18. Omar, N., Haris, S. S., Hassan, R., Arshad, H., Rahmat, M., Zainal, N. F. A. & Zulkifli, R. (2012). Automated analysis of exam questions according to Bloom's taxonomy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59, 297-303.

 19. Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı: temeller, ilkeler ve sorunlar (Çev. Komisyon). Ankara: Eğitim Yayınevi.

 20. Öz, T., & Işık, A. (2018). Investigation of the Mathematical Reasoning Skill Levels of Mathematics Education Students1.

 21. Özaşkın, A., & Bacanak, A. (2016). Eğitimde yaratıcılık çalışmaları: Neler biliyoruz. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(25), 212-226.

 22. Özdemir, F. S., Bulut, E., & Ünal, İ. H. (2018). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Matematiğe Bakış Açısı ve Akademik Başarıları. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(4), 143-161.

 23. Parmaksız, R. Ş. (2015). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi. Öğretim İlke ve Yöntemleri.(ed. TY Yelken ve C. Akay). Ankara, Anı Yayıncılık, 223-252.

 24. Polya, G. (1957) How to solve it: A new aspect of mathematical method (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton.

 25. Popham, W.J. (1997). What's wrong-and what's right-with rubrics. Educational Leadership, 55(2), 72-75. http://pareonline.net/getvn.asp?v=9andn=2. (Erişim tarihi: 17 Kasım, 2020).

 26. Reigeluth, C. M., and Moore, J. (1999). Cognitive education and the cognitive domain. Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, 2, 51-68.

 27. Saygılı, S. (2017). Examining the problem solving skills and the strategies used by high school students in solving non-routine problems. E-International Journal of Educational Research, 8(2), 91-114.

 28. Sönmez, V. (2012). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

 29. Stevens, M. (1998). Sorun çözümleme. (Çev. A. Çimen). İstanbul: Timaş Yayınları.

 30. Torres, Robert M. ve Jamie Cano. (1995). "Learning Style: A Factor to Critical Thinking?". Journal of Agricultural Education. 36, 4: 55-62.

 31. Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Saydam Matbaacılık.

 32. Tüysüz, C. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi/Determination of Gifted Students' Metacognition Level about Problem Solving Skills. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 157-166.

 33. Ulu, M., Tertemiz, N., & Peker, M. (2016). Okuduğunu Anlama ve Problem Çözme Stratejileri Eğitiminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problem Çözme Başarısına Etkisi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 18(2).

 34. Yazıcıoğlu, E., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Anatolia Akademik Yayıncılık. 1. Baskı. Ankara.

bottom of page