top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 29 April 2021

Comparison of Kick Boxers Participating in the Turkey Inter-University Championship According to their Multiple Intelligence Levels

Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu

Iğdır University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.212

Pages: 220-229

Keywords: Multiple Intelligences, University Student, Kick boxing

Abstract

The purpose of this study is to compare the multiple intelligence level of athletes participating in Inter-University Kick Boxing Championships in Turkey according to different variables. The universe of the study is created by 650 athletes from 65 universities that attended to the Inter-University Kick-Boxing Championship in Turkey (between 06-11 March 2018). And the sample of the study is 87 athletes who voluntarily accepted to participate in the study. In the study, "Self-Assessment Inventory in Multiple Intelligence Areas," which was developed by Howard Gardner, translated into Turkish by Saban (2002) and whose validity and reliability (α = 0.93) were made, was used as the data collection tool in the study. SPSS 20 package program was used to analyze the data. The normality of the distribution was examined using the Shapiro Wilk test. It was observed that the available data had normal distribution. In the analysis of the data, descriptive statistical analysis, one-way analysis of variance (ANOVA) that compares the multiple intelligence levels of the athletes according to the universities they attend, the Tukey test, and the Independent sample t test that compares the multiple intelligence levels of the athletes according to the age variable were used. At the end of the study, depending on the age variable, Linguistic intelligence (p = .663; p <0.05), Logical intelligence (p = .724; p <0.05), Visual intelligence (p = 0.900; p <0.05), Musical intelligence (p = .815; p <0.05), Nature intelligence (p = .450; p <0.05), Interpersonal intelligence (p = .713; p <0.05), Kinesthetic intelligence (p = .548; p <0.05), Intrinsic intelligence (p = .799; p <0.05) no significant difference was found between the sub-dimension levels and the ages of the athletes.

References

 1. Altınok, E. (2008). Beden Eğitimi Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 2. Armstrong, T., (2003). The Multiple Intelligences Of Reading And Writing. Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development

 3. Armstrong, T., (2009). Multiple Intelligences İn The Classroom (Third Edition). Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development

 4. Aygül, İ., & Koç, C. (2016). Tunceli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(37), 112-132.

 5. Babacan, T., & DİLCİ, T. (2012). Çoklu Zeka Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları. Education Sciences, 7(3), 969-982.

 6. Bümen, N. T. (2011). Çoklu Zeka Kuramı Ve Eğitim. Demirel, Ö. (Edit.). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Yayınları.

 7. Elik, T., & Tazegül, Ü. (2018). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması, 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi Tam Metin Kitabı (15-18 Kasım 2018, Mardin-Türkiye).

 8. Ermiş, E., Ermiş, A., & İmamoğlu, O. (2018). Erişkinlik Aşamasında Öğrencilerde Spor Ve Çoklu Zeka İlişkisi. Electronic Turkish Studies, 13(18).

 9. Gardner, H. (1993). Frames Of Mind: The Theory Of Multiple Intelligences. A Subsidiary Of Perseus Books, L.L.C. U.S.A. (Tenth-Anniversary Edition).

 10. Demir, R. (2010). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zeka alanlarının incelenmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.

 11. Gardner, H., (2006). Multiple Intelligences: New Horizons. New York: Basic Books.

 12. Green, A.L., Hill, A.Y., Friday, E., And Friday S.S., (2005). The Use Of Multiple Intelligences To Enhance Team Productivity. Management Decision, 43(3), 349-359

 13. Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri İlkeler, Kavramlar Ve Teknikler, (31.Basım), Nobel Yayınevi: Ankara

 14. Köksal, M. S. (2006). Kavram Öğretimi Ve Çoklu Zekâ Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 473-480.

 15. Mcclellan, J. A. Ve Conti, G. J. (2008). Identifying The Multiple İntelligences Of Your Students. Journal Of Adult Education, 37(1), 13-32.

 16. Moran, S., Kornhaber, M., And Gardner, H., (2006). Orchestrating Multiple Intelligences. Educational Ledarship, 64(1), 22-27.

 17. Müderrisgil, B., (2012). Çoklu Zekâ Alanlarından Müzikal Zekâya Sahip İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuldaki Başarı Durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 18. Nolen, J.L., (2003). Multiple Intelligences İn The Classroom. Education, 124(1), 115-119.

 19. Oğuzhan, Ç. A. L. I., & KANGALGİL, M. (2020). Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İç Anadolu Bölgesi Örneği). Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, 2(2), 49-57.

 20. Saban A. (2002). “Çoklu Zekâ Teorisi Ve Eğitim”. 2.Baskı, Ankara, Nobel Yayın Evi

 21. Senemoğlu, N. (2007). Eğitimin Psikolojik Temelleri. (Edit. V. Sönmez). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık

 22. Serin, U. (2008). İzmir İlinde Görev Yapan Fen Alanı Öğretmenlerinin Öğretme Strateji Ve Stilleri İle Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri Ve Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 23. Toker, F., Kuzgun,Y., Cebe, N., Uçkunkaya, B. (1968). Zeka Kuramları. Ankara: Meb Talim Terbiye Dairesi Araştırma Ve Değerlendirme Bürosu.

 24. Tazegül, Ü. (2021). Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Efeakademi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.

 25. Tazegül, Ü. (2018). Spor, Narsisizm ve Beden Algısı. Detay Yayıncılık, Ankara

 26. Tazegül, Ü., 2014. Sporun kişilik üzerindeki etkisinin araştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 25, pp.537-544.

 27. TAŞGIN, A., & KORUCUK, M. (2019). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(2), 550-575.

bottom of page