top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 15 December 2022

Comparison of Undergraduate Social Studies Instruction Program Elective Course Content and Social Studies Curriculum (2018) Objectives

Esra Kiliç, Aşkın Baydar, Arcan Aydemir, Özlem Ulu Kalin

Artvin Coruh University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.04.627

Pages: 335-346

Keywords: Social Studies, Elective Field Courses, Curriculum

Abstract

The 2018 Undergraduate Social Studies Instruction Program included 13 elective field courses. The pre-service teachers should select six elective courses to graduate. The present study aims to compare the content of the above-mentioned elective field courses and the 4th, 5th, 6th and 7th grade social studies curricula (2018) objectives. In the present qualitative study, the data were collected with the document analysis technique. The qualitative study data were analyzed with the Miles & Huberman (1994) reliability formula and the inter-coder agreement was determined as 91.4%. It was determined that 24 objectives in the Turkish Judicial System course, 21 objectives in the Turkish Economy course, 15 objectives in the Globalization and Society course, 10 objectives in the Environmental Education course, 9 objectives in the Historical Evidence in Social Studies Instruction, Local and Oral History, and Information Technologies in Social Studies courses, 8 objectives in the Maps and Applications course, 2 objectives in Current Global Issues, Regional Children’s Games in Social Studies Instruction, and Material Design in Social Studies Instruction courses were associated with the social studies curriculum objectives. The objectives specified in Evaluation of In-Classroom Learning, Social Studies Textbook Review, and Drama in Social Studies Instruction courses were not associated with curricular objectives.

References

 1. Akarsu, A. H., Yılmazer, A. & Geçit, Y. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen eğitimi programlarının yapısı: 2006- 2018 programlarının karşılaştırılması.[Structure of social studies teacher training programs: comparison of programs in 2006-2018]. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education, 56, 23-60.

 2. Aydemir, M. (2018). Yenilenen sosyal bilgiler dersi öğretim programının dijital vatandaşlık ve alt boyutları açısından değerlendirilmesi, [Examination of the renewed social studies course curriculum in terms of digital citizenship and its sub-dimensions]. International Journal of Contemporary Educational Studies, 4(2), 15-38.

 3. Baskan, G. A., Aydın, A. & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. [A comparative view on the teacher training system in Turkey]. Çukurova University Journal of the Institute of Social Sciences, 15(1), 35-42.

 4. Başaran, M. (2019). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), [Gender equality education in social studies curriculum and textbooks, (Unpublished master’s thesis)] T.C. Necmettin Erbakan University, Institute of Educational, Konya.

 5. Bilici, Ş. & Bedirhanoğlu, H. (2020). Almanya sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme programı.[German social studies teacher training program] Journal of Social Science, 1, 23-30.

 6. Bursa, S. & Ersoy, A. F. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 2018 öğretmen yetiştirme programı seçmeli ders tercihleri [2018 teacher training program elective course preferences of social studies teacher candidates], Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education, 1(37), 37-59.

 7. Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni. [Research Pattern], S. B. Demir (Translation Ed.), Ankara: Eğiten Kitap.

 8. Çoban, A. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı: betimsel bir karşılaştırma [Social teaching undergraduate program: a descriptive comparison]. Journal of Social Sciences Studies, 2, 27-46.

 9. Çoban, O., & Akşit, İ. (2018). 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Öğrenme Alanı, Kazanım, Kavram, Değer ve Beceri Boyutları Açısından Karşılaştırılması. [Comparison of 2005 and 2017 social studies curriculum in terms of leraning area, acquisition, concept, value and skill dimensions] Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 479-505. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1395

 10. Demir, A. Y. & Özyurt, M. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarının 21 yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi, [Examining the social studies curriculum and textbooks in the context of 21stcentury skills] Journal of İnönüUniversity Faculty of Education, 22(2), 1254-1290.

 11. Dere, İ. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programlarında (2005 ve 2017) sözlü tarih, [Oral history studies curriculum (2005 and 2017)] National Education, 219, 33-56.

 12. Ercan, B. (2009). Türkiye'de ilköğretim II. kademeye sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme sistemleri (1923-2008) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) [Primary education in Turkey II. Social studies teacher training systems (1923-2008)]. (Unpublished master’s thesis)]. Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Aydın.

 13. Ergun, M. & Ersoy, Ö. (2014). Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması [Comparison of classroom teacher training systems in the Netherlands, Romania and Turkey], Kastamonu Journal of Education, 22(2), 673-700.

 14. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdfadresinden 19.10.2022 tarihinde erişilmiştir.

 15. Kaçar, T. ve Bulut, B. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Coğrafya Kavramları Bağlamında Değerlendirilmesi [Social studies curriculum and 4-7. Evaluation of classroom social stıdies textbooks in the context of geopraphy concepts], Kahramanmaraş Sütçü İmam University Journal of Social Sciences, 17 (2), 652-679. DOI: 10.33437/ksusbd.738637

 16. Karasu Avcı, E. & İbret, B. Ü. (2018). Toplumsal kimliğin oluşumunda sosyal bilgiler dersinin rolünün incelenmesi: sosyal bilgiler öğretim programları (1968, 1998, 2005) [Examining the role of social studies course in the formation of social identity: social studies curriculum (1968, 1998, 2005)], Adıyaman University Journal of Social Sciences Institute, 10(29), 336-376.

 17. Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içerik değerlendirmesi [Content evaluation of social studies teaching undergraduate programs], International Journasl of Social Sciences Education, 2(1), 45-61.

 18. Kınacı, N. D. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen yetiştirme programları ve ortaokul sosyal bilgiler dersi programının içerik bakımından karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), [Comparison of social studies teacher training programs and secondary school social studies curriculum in terms of content, (Unpublished master’s thesis)]Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.

 19. Kuzu, A. (2009). Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması [Action research in teacher training and professional development] International Journal of Social Studies, 2(6), 426-433.

 20. Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. [Introduction to qualitative social research], A. Gümüş ve M. S. Durgun (Translation.), İstanbul: BilgeSu

 21. MEB, (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu [Elementary school studies lesson 4-5 classes curriculum and guide] Ankara: TTKB

 22. METK, (1973). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu [National Education Basic Law No. 1739], Official Gazette No. 14574, dated 24 June 1973.

 23. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research: a guide to design and implementation], S. Turan (Trans. Ed.), Ankara: Nobel Publications.

 24. Miles, M. B., & Huberman,A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage.

 25. Neuman, W. L. (2007). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt 2 [Social research methods qualitative and quantitative], (Trans. S. Özge). İstanbul: Yayın Odası Publications.

 26. Sağdıç, M . (2018). Türkiye’de 2018 yılında uygulamaya konulan sosyal bilgiler öğretmen yetiştirme programının önceki program ile karşılaştırılması [Comparison of the social studies teacher training program implemented in Turkey in 2018 with the previous program], International Journal of Social and Educational Sciences, 5 (10), 308-321. DOI: 10.20860/ijoses.488657

 27. Saldana, J. (2003). Longitudinal qualitative research:Analyzing change through time. Walnut Creek, CA:AltaMira Press.

 28. Şen, A. (2019). Vatandaşlık eğitiminde değişiklik ve süreklilikler: 2018 sosyal bilgiler öğretim programı nasıl bir vatandaşlık eğitimi öngörüyor? [Changes and continuities in citizenship education: What kind of citizenship education does the 2018 social studies curriculum envisage?], Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 1-28. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.1m

 29. Şiraz, F. & Bay, E. (2020) Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında 1998, 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Genel Hedeflerinin Analizi [Analysis of the General Objectives of 1998, 2005 and 2018 social studies curriculum in the context of citizenship education], Anatolian Turkish Journal of Education, 2(1), 1-18.

 30. Taş, C. (2019). Sosyal bilgiler dersi öğretim programları ve ders kitaplarında çok kültürlülük: 1998-2017 sosyal bilgiler ders kitaplarının karşılaştırılması, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) [Multiculturalism in social studies curriculum and textbooks: Comparison of 1998-2017 social studies textbooks, (Unpublished master’s thesis)], T.C. Sakarya University Institute of Educational Sciences, Sakarya.

 31. Tatan, M., Demir, F. B. & Oğuz Haçat, S. (2020). Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında kadın imajı [The image of womwn in social studies curriculum], Turkish Journal of Scientific Researches, 5(1), 68-79.

 32. Tonga, D. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi [Evaluation of the social studies teaching undergraduate program], The Journal of Turkish Educational Sciences, 10(4), 780-803.

 33. Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage

 34. Yalçın, A. & Akhan, N. E. (2019). Cumhuriyetten günümüze sosyal bilgiler programlarının sosyal bilgiler öğretim yaklaşımlarına göre incelenmesi [Examination of social studies programs from the Republic to the present according to social studies teaching approaches], Journal of Theoretical Educational Science, 12(3), 842-873.

 35. Yazçayır, N. & Yıldırım, N. (2021). Öğretmen yetiştirme lisans programları ve öğretmenlik meslek bilgisi alt boyutunun karşılaştırmalı analizi “Türkiye ve Singapur” [Comparative analysis of teacher training undergraduate programs and teaching profession knowledge sub-dimension “Turkey and Singapore”], TEBD, 19(1), 182-218. https://doi.org/10.37217/tebd.733698

bottom of page