top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 15 December 2022

Self-Regulation Skills of Children within the Context of the Meanings that Mothers Attribute to the Concept of Child

Burcu Ün, Sezai Koçyiğit

Aydın Adnan Menderes University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.04.630

Pages: 373-394

Keywords: Parent, Concept of Child, Self-Regulation, Mixed-Method

Abstract

This study aimed to determine the meanings that mothers attribute to the concept of child and examine the self-regulation skill levels of their children within the context of the meaning attributed to the child. The research was carried out with a mixed method design entitled “Completely Mixed Sequential Equal Status Design”. The study group of the research, which was determined by using the maximum variation sampling method, was composed of 297 mothers with 60-72 months-old children studying in private and public kindergartens in Efeler District of Aydın province in the 2020-2021 academic year. As the data collection tools in the study, Self-regulation Skills Scale for the Children Aged Between 4-6 (Mother Form) and structured interview questions were used. The qualitative data on the meaning that parents attributed to the concept of child were analyzed by using descriptive analysis. The quantitative data on the self-regulation skills of their children and the analysis of these variables within the context of the meanings attributed to the concept of child were performed by using SPSS 21 package program. As a result of the research, it was determined that the children were interpreted as investment tool, development, property, individual with rights, and innocent, respectively; and it was also revealed that little adult, sinner, God-given, and reflective categories present in the literature were not among the meanings attributed to children. When the self-regulation skills of children within the context of the meaning attributed to the child were examined, it was found out that the self-regulation skills of the children who were only interpreted as investment tool were high, and those of the children who were interpreted as development, property, individual and innocent were at a moderate level.

References

 1. Akbaş, E., & Atasü Topçuoğlu, R. (2009). Modern çocukluk paradigmasının oluşumu: Eleştirel bir değerlendirme [Formation of the Modern Childhood Paradigm – A Critical Evaluation]. Society and Social Work, 20(1), 95-103.

 2. Akın, M. (2015). Tarihsel süreç içinde çocuğun bizler için anlamı ve değeri [The meaning and value of child for us in historical process]. In A. Karan (Ed.), Çocuklarımız ve biz [Our children and us] (pp. 10-15). İkramat Ofset.

 3. Akıncı Demirbaş, E. (2015). Çocuk gelişimi bölümü üniversite öğrencilerinin “çocuk” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler [Metaphors of child development department of university students on “child”]. Journal of Research in Education and Teaching, 4(1), 295-303.

 4. Aksoy, İ. (2011). Türklerde aile ve çocuk eğitimi [Turks family and education children’s]. The Journal of International Social Research, 4(16), 11-19.

 5. Arı, B., & Karateke, E. (2010). Dede Korkut hikayelerinde kadın ve çocuk eğitimi [Women and child education in Dede Korkut tales]. Hatay Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 7(14), 275-284.

 6. Aries, P. (1962). Centuries of childhood: A social history of family life (R. Baldick, Trans.). Vintage.

 7. Aydın, F., & Ulutaş, İ. (2017). Okul öncesi çocuklarda öz düzenleme becerilerinin gelişimi [Preschool children’s growth of self-regulation]. Aksaray University Journal of Institute of Social Sciences, 1(2), 36-45.

 8. Ayyıldız, E., & Akardaş Karataş, E. (2020). Aklımızdaki ‘Çocuk’: Erken çocukluk uzmanlarının çocuk algısı fenomenolojisi [‘The child’ in our mind: Phenomenology of early childhood experts’ child perception]. Journal of Civilization Studies, 4(1), 56-65.

 9. Bayer, A. (2013). Değişen toplumsal yapıda aile [Family in changing social structure]. Şırnak University Journal of Divinity Faculty, 4(8), 101-219.

 10. Bayındır, D. (2016). 48-72 Aylık çocuklar için öz düzenleme becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi ve çocukların öz düzenleme beceri düzeyleri ile annelerine bağlanma biçimleri, Annelerin ebeveyn davranışları ve psikolojik sağlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Development of the self-regulation skills scale for 48-72 months old children and the investigation of the relationship between the level of self regulation skills of preschoolers and attachment security, maternal parenting behaviors and maternal psychological well-being]. [Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University, Educational Sciences Institute.

 11. Bayındır, D., & Ural, O. (2016). Öz düzenleme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi [Developing of selfregulation skills scale]. International Online Journal of Educational Sciences, 8(4), 119-132.

 12. Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22(6), 723-742.

 13. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (24thEdition). Pegem Akademi Yayıncılık.

 14. Canatan, K. (2011, Apr 2-3). Müslüman toplumlarda aile değerleri ve ideal çocuk algısı [Family values and sense of ideal child in Muslim societies]. [Conference presentation] Savrulan Dünyada Aile Sempozyumu [Family in a Dispersed World Symposium], İstanbul, Turkey.

 15. Carlson, S. M., & Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development, 22, 489-510.

 16. Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Research methods, design, and analysis (12th Edition). Pearson Education Limited.

 17. Demir Gürdal, A. (2013). Sosyolojinin ihmal edilen kategorisi çocuklar üzerinden çocukluk sosyolojisine ve sosyolojiye bakmak [Looking to the childhood sociology and the sociology through the neglected children in sociology]. Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 15(4), 1-26.

 18. Dencik, L. (1989). Growing up in the post-modern age: On The child’s situation in the modern family, and on the position of the family in the modern welfare state. Acta Sociologica, 32(2), 155-180.

 19. Doğruyol, B., Türküler Aka, B., & Enisoğlu Tilbe, E. (2018). Okul tipinin okul öncesi dönem davranış düzenleme becerileri üzerindeki etkisi [The Effect of School Type on Behavioral Regulation Skills of Preschoolers]. Hacettepe University Journal of Education, 33(1), 23-35.

 20. Durakoğlu, A. (2014). Gazali’de ahlak eğitimi [Moral education of Ghazali]. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 34(2), 211-226.

 21. Eke, K. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerileri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between preschool children’s self-regulation skills and parental attitudes]. International Journal of Eurasia Social Sciences, 28, 293-307.

 22. Eraslan, L. (2019). Çocukluk sosyolojisine giriş [Introduction to sociology of childhodd]. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 4(7), 81-104.

 23. Erbil, F. (2016). Çocuk algısı ve çocuk katılımı [Perception of child and child participation]. In A. Kaya et al. (Eds.), Değerler eğitimi eğitimde farklılık ve katılım hakkı [Values education, difference in education and right to participation] (pp: 107-127). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 24. Erdiller Yatmaz, Z. B., Erdemir, E., & Erbil, F. (2018). Çocuk ve çocukluk: Okulöncesi öğretmen adayları anlatıyor [Child and childhood: Preschool teacher candidates reporting]. Journal of Qualitative Research in Education - ENAD, 6(3), 284-312.

 25. Erdiller Yatmaz, Z. B., Erdemir, E., & Erbil, F. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının bakış açısından: Neden öğretmenliği seçtiler ve nasıl çocuk/çocukluk algıları var? [From the perspectives of pre-service preschool teachers: Why they choose teaching and how they view child/childhood]. Journal of Theoretical Educational Science, 12(1), 316-341.

 26. Erol, A., & İvrendi, A. (2018). 4-6 Yaş çocuklarına yönelik öz-düzenleme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi (Anne formu) [Developing an instrument for measuring self-regulation skills of 4-6 - year -old children (Mother form)]. PAU Journal of Education, 44, 178-195.

 27. Ertürk Kara, H. G., & Gönen, M. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların öz düzenleme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of children’s self regulation skill ın terms of different variables]. Journal of Theory and Practice in Education, 11(4), 1224-1239.

 28. Ertürk, H. G. (2013). Öğretmen çocuk etkileşiminin niteliği ile çocukların öz düzenleme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi [The examination of the relationship between teacher child interactions and children's self regulation skills]. [Unpublished doctoral dissertation]. Hacettepe University, Educational Sciences Institute.

 29. Faber, A. J. (2002). The role of hierarchy in parental nurturance. The American Journal of Family Therapy, 30, 73-84.

 30. Fındık Tanrıbuyurdu, E., & Güler Yıldız, T. (2014). Okul öncesi öz düzenleme ölçeği (OÖDÖ): Türkiye uyarlama çalışması [Preschool Self-Regulation Assessment (PSRA): Adaptation study for Turkey]. Education and Science, 39(176), 317-328.

 31. GDFCS (General Directorate of Family and Community Services) (2011). Türkiye aile yapısı araştırması [Turkish family structure research]. Uzerler Matbaacılık.

 32. GDFSR (General Directorate of Family and Social Research) (2014). Türkiye aile yapısı araştırması: Tespitler, öneriler [Turkish family structure research: Findings and recommendations]. Çizge Tanıtım ve Kırtasiye Ltd. Şti.

 33. Harris, R. C., Robinson J. B., Chang, F., & Burns, B. M. (2007). Characterizing preschool children's attention regulation in parent–child interactions: The roles of effortful control and motivation. Journal of Applied Developmental Psychology, 28, 25-39.

 34. İnan, M. R. (1983). Dünyada çocuk yılı ve eğitimde çocuğa görelik [Child year in the world and relative to the child in education]. Education and Science, 8(45), 28-32.

 35. Kağıtçıbaşı, C., Sunar, D., & Bekman, S. (2001). Long-Term effects of early intervention: Turkish low-income mothers and children. Journal of Applied Developmental Psychology, 22(4), 333-361.

 36. Klingberg, T., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2002). Training of working memory in children with ADHD. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24(6), 781-791.

 37. Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N., & Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun [Play as educational activity in the child's development process]. Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, 16, 324-342.

 38. Kopp, C. B. (1982). Antecedents of self-regulation: A developmental perspective. Developmental Psychology, 18(2), 199–214.

 39. Kuyucu, Y., Şahin, M., & Kapıcıoğlu, O. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler [Metaphors of preschool teachers on “Child”]. Journal of Research in Education and Teaching, 2(2), 43-53.

 40. Leech, N.L., & Onwuegbuzie, A.J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant, 43, 265-275.

 41. McClelland, M. M., & Cameron, C. E. (2012). Self-Regulation in early childhood: Improving conceptual clarity and developing ecologically valid measures. Child Development Perspectives, 6(2), 136-142.

 42. MEB (2013, June). Okul öncesi eğitim programı [Preschoold Curriculum]. MEB. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

 43. Mischel, W. (2016). Marshmallow testi otokontrolde ustalaşmak [The Marshmallow Test: Mastering self-control] (Çev. B. Satılmış). Pegasus Yayınları.

 44. Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. L. (1989). Delay of gratification in children. Science, 244(4), 933-938.

 45. Mishra, R.C., Mayer, B., Trommsdorff, G., Albert, I., & Schwarz, B. (2005). The value of children in urban and rural India: Cultural background and empirical results. In G. Trommsdorff & B. Nauck, (Eds.), The value of children in cross-cultural perspective: Case studies from eight societies (pp: 143-170). Pabst.

 46. Özdemir, Ş. (2002). Nisâ sûresinde aileyle ilgili olarak yer alan âyetlerin istikrarlı bir aile kurumunun teşekkülü ve çocuğun eğitimi açısından tahlili [Evaluation of the verses concerning the family in surat an-nisa in terms of the formation of a stable family institution and the education of the child]. Journal of Academic Researches in Religious Sciences, 3, 1-17.

 47. Öztabak, M., & Özyürek, A. (2018). Okul öncesi çocuklarda öz düzenleme becerileri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişki üzerine bir inceleme [An investigation on relation between self-regulation skills of pre-school students and parental attitudes]. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 385-395.

 48. Pesen, A. (2015). Ebeveynlerin “çocuk” kavramına yükledikleri metaforlar [Metaphors that parents assing to the concept of “Child”]. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15), 731-748.

 49. Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (1998). Attention, self-regulation and consciousness. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 353(1377), 1915-1927.

 50. Sağlam, İ. (2002). Hz. Peygamberin çocuk eğitiminde öne çıkardığı hususlar [The subjects stressed by Mohammed on child education]. Uludağ University the Review of the Faculty of Theology, 11(2), 167-190.

 51. Sağlam, M., & Aral, N. (2016). Tarihsel süreç içerisinde çocuk ve çocukluk kavramları [The concepts of childh and childhood in historical process]. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 1(2), 43-56.

 52. Saltekin, A. (2019). Çocuk tesettüründe şeri ölçüler [Ecclesiastical measurements in children’s veiling]. Bingöl University Faculty of Theology Journal, 1(13), 77-90.

 53. Senemoğlu, N. (2001). Çocuk hakları, çalışan çocuklar ve eğitim sorunları [Children rights, working children and education problems], Milli Eğitim Dergisi, 151, 25-35.

 54. Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya [Development, learning and instruction: Thery and practice] (17th Edition). Pegem Akademi.

 55. Sezgin, E., & Demiriz, S. (2015). Davranış düzenleme becerileri ölçme aracı baş-ayak parmakları-dizler-omuzlar (BADO) görevlerinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [The validity and reliability of behavior regulation meausure head-toes-knees-shoulders (htks) tasks]. International Journal of Family, Child and Education, 7, 52-71.

 56. Sezgin, E., & Demiriz, S. (2016, May 19-22). Okul öncesi eğitim kuruma devam eden 3-5 yaş arası çocukların öz-düzenleme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [The study of self regulation among 36-72 month old preschool children in relation to some variables] [Conference presentation] 1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD, Madrid, Spain.

 57. Smith Donald, R., Raver, C.C., Hayes, T., & Richardson, B. (2007). Preliminary construct and concurrent validity of preschool self-regulation assessment (PSRA) for field-based research. Early Childhood Research Quarterly, 22, 173-187.

 58. Sunar, D. (2002). Change and continuity in the Turkish middle class family. In R. Liljeström, & E. Özdalga, (Eds.), Autonomy and dependence in family: Turkey and Sweden in critical perspective (pp: 219-240). Swedesh Reseach Institude.

 59. Sunar, D., & Fişek, G. O. (2005). Contemporary Turkish families. In U.Gielen, & J. Roopnarine, (Eds.). Families in global perspective (pp: 169-183). Allyn & Bacon.

 60. Şen, M., & Arı, M. (2011). Okulöncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu’nun geçerlilik ve güvenirlik çalışması [Reliability and validity study of the preschool social behavior scale - teacher form]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 1-28.

 61. Tan, M. (1989). Çağlar boyunca çocukluk [Childhood through the ages]. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 22(1), 71-88.

 62. Taşkın, Ö. Ö. (2006). Velayette çocuğun yüksek yararı ilkesi [The best interest of the child in parental rights and duties]. [Unpublished master’s dissertation]. Anadolu University, Social Sciences Institute.

 63. TDK (n.d.). Çocuk [Child]. Retrieved January 9, 2022 from https://sozluk.gov.tr/

 64. Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2020). Karma yöntem araştırmalarının temelleri [Foundation of mixed method research] (2ndEdition). (Y. Dede, & S. B. Demir, Çev. Ed.). Anı Yayıncılık.

 65. Tekin, H. (2018). Öz düzenleme becerilerinin ilkokula hazırbulunuşluk üzerindeki etkisi [The impact of self-regulation skills on school readiness].[Unpublished master’s dissertation]. Aydın Adnan Menderes University, Social Sciences Institute.

 66. Toran, M. (2012). Çocukluğun ve erken çocukluk eğitiminin tarihi ve kuramsal temelleri [Historical and theoretical foundations of childhood and early child education]. In N. Avcı & M. Toran, (Eds.), Okul öncesi eğitime giriş [Introduction to preschool education] (pp: 1-19). Eğiten Kitap.

 67. Tuzcuoğlu, N., Efe Azkeskin, K., İlçi Küsmüş, G., & Cengiz, Ö. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme becerileri ile benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analyzing the relationship between preschool children’s self-regulation skills and selfperception]. IBAD Journal of Social Sciences, (Special Issue), 607-623.

 68. Uykan, E., & Akkaynak, M. (2019). Ebeveyn tutumları ile çocukların öz düzenlemeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between children with self-regulations on parental attitudes]. Academic Journal of History and Idea, 6(3), 1620- 1644.

 69. Whitebread, D., Coltman, P., Jameson, H., & Lander, R. (2009). Play, cognition and self-regulation: What exactly are children learning when they learn through play? Educational and Child Psychology, 26(2), 40-52.

 70. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri[Qualitative research methods in social sciences] (10th Edition). Seçkin Yayıncılık.

 71. Yurtsever Kılıçgün, M. (2015). Çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutumları ile ebeveynlik rolleri arasında ilişki [The relationship between parental attitudes towards children's rights and parenting roles]. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1, 511-522.

 72. Yurtsever, M. (2009). Ebeveyn çocuk hakları tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve anne babaların çocuk haklarına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi [The development of parental attitudes scale for children's rights and the examination of parental attitudes for their children's rights in terms of different variables]. [Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University.

 73. Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.

bottom of page