top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 20 September 2021

Students’ Length Measuring Estimation Skills Related to The Daily Life Objects

Ömer F. Çetin, Himmet Akkuşçi

The University of Erzincan Binali Yıldırım (Turkey), M.E.B. (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.358

Pages: 517-532

Keywords: Measuring Estimation, Estimation, Estimation Skill, Length

Abstract

This research aims to explore the secondary school sixth and seventh graders’ length measuring estimation skills developing activities related to the daily life objects. The study is in a qualitative multiple case study model. The universe of the research consisted of the sixth and seventh graders. The sample of the research consisted of 85 students, who were studying at a secondary school in sixth and seventh classes in 2 (two) state schools determined with the purposive sampling method in the 2018-2019 educational year. The maximum variety was ensured for the class level, gender, and mathematics achievement scores; voluntariness for the easily accessible situation. The data were obtained with the scales and semi-structured interview forms prepared during the research process and analyzed descriptively. The research results suggest that the length measuring estimation skills of the secondary school sixth and seventh graders relevant to the daily life objects can be developed with the activities that will develop the students’ prior knowledge and skills.

References

 1. Aktaş, M., Bulut, G. G., & Aktaş, B. K. (2018). Dört İşleme Yönelik Geliştirilen Mobil Oyunun 6. Sınıf Öğrencilerinin Zihinden İşlem Yapma Becerisine Etkisi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(2), 90-100.

 2. Artut, P. D., & Aslan, E. (2014). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Tahmin Becerisinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 239-250.

 3. Boyraz, D. S. (2017) “İlkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Tahmin Becerilerinin İncelenmesi: Uzunlukları Ölçme”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.

 4. Boyraz, D. S. & Aygün, M. (2017) “Türkiye’de Matematikte Tahmin Konusuyla İlgili Yapılmış Çalışmalar”, Milli Eğitim Dergisi, 46 (216), 165-185.

 5. Boz-Yaman, B., & Bulut, S. (2017). Middle School Mathematics Teachers' Opinions on Estimation. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 11(1), 48-80.

 6. Bulut, A. S., & Şener, Z. T. (2017, October). İlkokul Öğrencilerinin Alan Ölçme Konusundaki Tahmin Performanslarının Belirlenmesi. In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)(No. 3).

 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015) Bilimsel araştırma yöntemleri.(19. Baskı), Pegem Akademi,Ankara.

 8. Civelek, P., & Akamca, G. Ö. (2018). The effect of outdoor activities on scientific process skills of preschool children. Kastamonu Education Journal, 26(6), 2011-2020.

 9. Çetin, Ö. F., & Köse, K. (2015). The relationship between eighth-grade elementary students' operational and measurable estimation skills and mathematical literacy. American Journal of Educational Research3(2), 142-151.

 10. Çilingir Altıner, E. (2018), “İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme profillerine göre görsel tahmin ile uzamsal akıl yürütme becerilerinin ve problem çözme performanslarının incelenmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 11. Çilingir, D. & Türnüklü, E. (2009) "Estimation ability and strategies of the 6th - 8th grades elementary school students”, Elementary Education Online, 8(3); 637-650.

 12. Eğmir, E., & Ocak, G. (2018). Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretim Programı Tasarısının Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3), 431-456.

 13. Eisenhardt, M. (1989) Building Theories From Case Study. The Academy of Management.Review, Vol. 14, No. 4. (Oct. 1989), pp. 532-550.

 14. Erdem, E., Özçelik, A., & Gürbüz, R. (2018). Difficultiıes Encountered By 7th Graders in The Subject'Percent'And Suggestions. İnonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE),19(3), 638-653.

 15. Işık, A., Çiltaş, A. & Bekdemir, M . (2010) Matematik Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (17), 174–184.

 16. Karabey, B., Tunalı, C., Olkun, S. & Ergut, G. (2019). 2009-2013-2017 ortaokul matematik öğretim programlarının sayı duyusu bileşenlerine göre karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1760–1774.

 17. Kılıç, Ç. & Olkun, S. (2013) “İlköğretim öğrencilerinin gerçek yaşam durumlarındaki ölçüsel tahmin performansları ve kullandıkları stratejiler”, Elementary Education Online,12(1), 295–307.

 18. Köse. S. (2007) “İlköğretim altıncı sınıf matematik dersi ölçüler ünitesinde öğrenme eksiklikleri tamamlanarak yapılan öğretimin öğrenci başarısına etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 19. MEB (2018) Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1.2.3.4.5.6.7 ve 8. Sınıflar) Ankara.

 20. Özcan, M. (2015) “İlköğretim matematik öğretmen adaylarının işlemsel tahmin becerilerinin incelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

 21. Öztürk, F., & Işık, A. (2018). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 513–545.

 22. Sevgi, S., & Çağlıköse, M. (2020). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesir problemleri çözme sürecinde kullandıkları üstbiliş becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 662-687. doi: 10.16986/HUJE.2019053981

 23. Sulak, B. (2008) “Sınıf öğretmenliği adaylarının matematiksel örüntüleri analiz etme ve tahminde bulunma becerilerinin değerlendirilmesi”,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 24. Umay, A. (2003) Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 24, 234–243.

 25. Yakar, E. A., & Yılmaz, S. (2017). 7. sınıf öğrencilerinin cebire yönelik gerçek yaşam durumlarını matematiksel ifadelere dönüştürme sürecindeki matematiksel dil becerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 292–310.

 26. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(9.Baskı). Seçkin Yayıncılık. Ankara.

bottom of page