top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 17 November 2021

The Effect of Human Relations and Communication Lesson on Eloquent Speaking Skill

Meryem Altun Ekiz

Hatay Mustafa Kemal University School of Physical Education and Sports, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.04.388

Pages: 252-257

Keywords: Human Relations, Communication, Eloquent Speaking, Effective Communication, Listening

Abstract

In this study, the effect of human relations and communication lessons on eloquent speaking skills was examined by using the pretest-posttest control group model. 96 students studying at Hatay Mustafa Kemal University School of Physical Education and Sports participated in the research voluntarily in the spring semester of 2020-2021. The data were collected during the oral presentations made in the human relations and communication lesson with the Rating Scale to Assess Speaking Skills for Turkish Native Speakers developed by Bozkurt and Arıca-Akkök (2019). Descriptive statistics were used to determine the level of speaking skills of physical education teacher candidates before and after speaking practices, and their standard deviation and arithmetic mean scores were examined. Wilcoxon Signed-Ranks Test was applied to determine whether there was a significant difference in speaking skill scores before and after the lesson. According to the research findings; while the pretest averages of the experimental group students were lower than the control group, their posttest averages were higher than the control group. It was determined that there was a significant difference between the scores of the students participating in the study before and after the experiment from the speaking skills observation form, and when the mean rank and totals of the difference scores were taken into account, it was seen that this difference was in favor of the positive ranks, that is, the posttest score. It was determined that there was no significant difference between the pre-test and post-test scores obtained from the speaking skills observation form of the students participating in the study in the control group.

References

 1. Akkaya, A. (2013). Öğretmen adaylarının konuşma sorunlarına ilişkin görüşleri/The opınıons of teacher candıdates about speech problems. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 405-420. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19549/208420.

 2. Aktaş, Ş., Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ.

 3. Alan, Y. (2021). Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik algıları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (23), 622-635. DOI: 10.29000/rumelide.949508.

 4. Başaran, M., Erdem, İ. (2009). Öğretmen adaylarının güzel konuşma becerisi ile ilgili görüşleri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 743-754. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49068/626078.

 5. Cengiz, R., Karabulut, E. (2015). Öğrencilerin algılarına göre öğretim elemanlarının iletişim ve konuşma becerileri arasındaki ilişki (Harran Üniversitesi örneği). Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 65-73. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjces/issue/25668/270722

 6. Erdoğan, İ. (2011). İletişimi anlamak. Ankara: Pozitif Matbaacılık. s.113.

 7. Eyüp, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin konuşma becerilerini kullanmaya yönelik tutumları. Milli Eğitim Dergisi, 43(197), 95-113. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36167/406563.

 8. Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinde yapılandırma. Ankara: Nobel.

 9. Harkins, P. (2005). Etkili konuşmanın gücü. İstanbul: Alfa.

 10. Henderson, J. R. (2008). Konuşma dediğin nedir ki. (Çev. T. Gezer). İstanbul: Crea.

 11. Higgins, C. C. (2001). Factors associated with research anxiety of human resource education faculty in higher education. Proceedings of the Academy of Human Resource Development. Austin,  Texas, 67-80.

 12. Johnson, K. H. (2012). The effect of a high school speech course on public speaking anxiety for students in a college-level public speaking class. Unpublished doctoral dissertation. University of Trevecca Nazarene. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations.

 13. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26. Baskı). Ankara: Nobel.

 14. Loundmon, Q. B. (1992). A comparative analysis of anxiety levels experienced by adult education students and regular education students in selected Detroit public extended day schools.

 15. Navarro, J. (2016). Beden dili. (18. Baskı). (Çev. T. Taftaf). İstanbul: Alfa

 16. Özdemir, M. (2017). Hitabet: Güzel ve etkili konuşma sanatı. Ankara: Altınordu Yayınları. ISBN: 978-605-2028-29-2.

 17. Özdemir, S. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygısını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 361-374.

 18. Sönmez, A. (2014). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru güzel ve etkili konuşma becerisine etkisi.Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 19. Şahin, S. (2007). Güzel, etkili konuşma ve yazma sanatı.İstanbul: İnkılap Kitabevi. ISBN-13: 978-975-10-2568-5.

 20. Şahzade, D. (2007). Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel konuşma kit-hapı! (2. Baskı). İstanbul: Omega Yayınları. ISBN: 798-975-468-711-8.

 21. Temiz, E. (2015). Pedagojik formasyon alan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10(3), 985-992, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7767, Ankara-Turkey.

bottom of page