top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 11 June 2021

The Effect of Teaching Science through Storytelling on Students’ Academic Achievement, Story Writing Skills and Opinions about Practice

Tuba Demirci, Sema Okur

Alanya Alaaddin Keykubat University (Turkey), Dumlupınar Primary School (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.301

Pages: 562-578

Keywords: Storytelling, Science Teaching, Academic Achievement, Writing Skill, Student Opinions

Abstract

This study aims to compare the effect of storytelling in teaching on students' academic achievement with the traditional teaching method. In addition, it aims to reveal the effect of story education given to students on students' story writing skills and their opinions regarding storytelling in teaching. The study was carried out in a public primary school. The mixed research method was employed in the study. A total of 61 primary school 3rd-grade students, 31 experiments and 30 controls, participated in the study. The "Academic Achievement Test" was applied to the experimental and control group students to collect quantitative data. The journey to the world of living beings unit was taught in the experimental group for four weeks by using the stories prepared by the researcher. At the end of each lesson, the students were asked to write a science story on the subject. The "Story Writing Skills Evaluation Scale" was used to determine the change in the story writing skills of the experimental group students, and the "Student Opinion Form on Storytelling" was used to reveal the students' thoughts about storytelling in teaching activities. The traditional teaching method was used in the control group. The quantitative data used in the study were analyzed using the SPSS statistical software. The qualitative data were analyzed using content analysis. Among the quantitative findings of the study, while there was no significant difference found between the pre-test mean scores of the experimental and control groups achievement test, a significant difference was found between the post-test scores in favor of the experimental group. The other quantitative finding of the study, in the evaluation of story writing skill, a significant difference was found between the first and the last story in favor of the last story. Positive findings were also obtained in the qualitative dimension of the study, such as the experimental group students are not unfamiliar with stories, it is fun for them to use in science lessons, and can be used in other lessons.

References

 1. Arslan, E. (2014). The effect of the story telling methods in the middle school 7. grade students’ academic success in social studies lesson. Unpublished master’s thesis, Gaziantep University, Institute of Educational Sciences, Gaziantep.

 2. Bahar, M., Nartgün. Z., Durmuş. S. & Bıçak, B. (2006). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 3. Banister, F. & Ryan, C. (2001). Developing science concepts through story-teIling, School Science Review, 83 (302), 7S-83.

 4. Bulut Gül, F. (2018). Examination of the relationship between story writing skills and problem posing skills of the 4th grade primary school students. Unpublished master’s thesis, Kastamonu University, Institute of Social Sciences, Kastamonu.

 5. Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1-17

 6. Demirali Y. & Ergin. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, 7, 125-148.

 7. Doğan, L. (2016). An example of action the concept teaching and the narrative techniquein science education. Unpublished master’s thesis, Erzincan University, Institute of Science Sciences, Erzincan.

 8. Fensham, P. (2001, lun.). Science as story: Science education by story, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 2 (I), Foreword.

 9. Gökçe, O. (2006). İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler.Ankara: Siyasal Kitabevi.

 10. Gölcük, A. (2017). The effect of science education that is supported by scientific stories on students' creativity and affective properties, Unpublished master’s thesis, Hacettepe University Institute of Science Sciences, Ankara.

 11. Gönül, N. A. (2016). The effects of stories and images supported education on’ interest and attitudes of students in the lecture of social studies for 4th grade in primary school. Unpublished master’s thesis, Bülent Ecevit University, Institute of Social Sciences, Zonguldak.

 12. İmrol, F., Saatçioğlu, Ö. & Demir, E. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi. Curr Res Educ., 2(3) ∙ 130-148.

 13. Kaptan, F. & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. Modül 7. Ankara: T. C. Meb Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.

 14. Kayahan, Z. (2010). The creativity of the method of story telling during the lesson of the educatin of visual arts fifth grade students of primary education, Unpublished master’s thesis Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara.

 15. Kee, T. P. & McGovan, P. M. (1998). Chemistry within; chemistry without, 10.12.2020 tarihinde http://www.chem.vt.edu/confchernlI998/kee/kee.htmladresinden alınmıştır.

 16. Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Yayınları.

 17. Köse Özay, E. & Yıldırım, T. (2020). Dolaşım sistemi öğretiminde hikâye destekli etkinliklerin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı ve kalıcılığına etkisi. Internatıonal Journal Of Humanıtıes And Educatıon (Ijhe), 6(13), 68 – 84.

 18. Kuş, R. (2014). Use of the scientific stories effect on the attitude of the students in biology education. Unpublished master’s thesis Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara.

 19. Külekçi, Z. (2018). Examination of the 8th grade students’ academical success and their behaviours for the structure and properties of matter as writing story. Unpublished master’s thesis, Giresun University Institute of Science Sciences, Giresun.

 20. Mcmillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-Based İnguiry (6th Edition). London, Uk.

 21. Miles, M. B. & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis(2nd Edition). Sage Publication, London.

 22. Özden, G. (2012). Effects of teaching the fifth grade world of living things unit by using the storyline method on students achievement and conceptual learning. Unpublished master’s thesis, İstanbul University, Institute of Social Sciences, İstanbul

 23. Öztürk, C. & Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 173-182.

 24. Parlatır, İ. (1998). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu, Ankara, 1998, s. 994.

 25. Pilling, G., Holman, 1. & Waddington, D. (2001, September). The Salters’ experience, Education in Chemistry, 38 (5), 131- 136.

 26. Takımcıgil Özcan, S. (2014). Evaluation of writing motivati̇ons and story writing skills in elementary fourth grade students. Unpublished master’s thesis Sakarya University, Institute of Educational Sciences, Sakarya.

 27. Ünver, E. (2015). The effect of narrative technique on learning the concepts of digestive system of fifth grade students. Unpublished master’s thesis, Ege University, Institute of Social Sciences, İzmir.

 28. Yalnız, M. (2012). Expression of story method in classes’ culture of religion and moral knowledge lesson curriculum. Unpublished master’s thesis, Hitit University, Institute of Social Sciences, Çorum.

 29. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences], Ankara, Turkey: Seçkin Yayıncılık.

 30. Yiğit, E. Ö & Erdoğan, T. (2008). Sosyal bilgiler dersinde uygulanan öyküleştirme yönteminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 399-416.

bottom of page