top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 05 July 2021

The Views of International University Students About Online Education

Ismail Karakus, Sena Karakus

Mersin University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.312

Pages: 1-13

Keywords: International University Student, Online Education, Focus Group Interview

Abstract

Currently, international university students are working hard to cope with many problems in socio-cultural, psychological and economic terms. Particularly after Covid-19 epidemic experienced by the whole world in early 2020, they have started to face greater problems. Therefore, in this study, the aim is to examine the opinions of international university students taking Turkish online lessons about course practices and learning-teaching processes. Qualitative research design was used in this study, and the data were collected through focus group interviews. Participants of the study consist of 18 international university students enrolled in a state university in the academic year of 2020-2021 and receiving Turkish language education at B2 level. While some of the international university students expressed positive opinions regarding the economical and comfortable online education process, some of them expressed negative opinions; namely the lack of communication, the difficulties experienced in online exams and the language learning process and the inefficiency of education. Most of the students stated that the online education process has both positive and negative aspects. As the advantages of this educational process, students pointed out facilitating academic processes easily, managing time, being healthy and saving money. On the other hand, it was highlighted that there are technical, personal, educational, health and language difficulties in the online education process. As solution suggestions for these difficulties, the participants made suggestions on eliminating the problems in technical and physical conditions, including more motivational activities and improving the educational process.

References

 1. Adıyaman, A., & Adıyaman, A. (2020). Uluslararası öğrencilerin yabancı dil öğreniminde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 2(1), 54-72.

 2. Attardi, S.M., Choi, S., Barnett, J. & Rogers, K.A. (2016). Laboratuvar ile sistemik insan anatomisi dersinin karma yöntemlerle öğrenci değerlendirmesi. Anatomik Bilimler Eğitimi, 9(3), 272-285.

 3. Barış, M.F., &Çankaya, P. (2016). Akademik personelin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. International Journal of Human Sciences, 13(1), 399-413.

 4. Basilaia, G.,& Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-Cov-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic In Georgia. Pedagogical Research, 5(4), 1-9.

 5. Bettinger, E.,& Loeb, S. (2017). Çevrimiçi eğitimin vaatleri ve tuzakları. Kanıt Konuşuyor Raporlar , 2(15), 1-4.

 6. Bilecen B, 2020. Commentary: COVID19 pandemic and higher education: International mobility and students’ social protection. International Migration, 58(4), 263-266.

 7. Bowling, A. (2002). Research methods in health: investigating health and health services.Philadelphia, PA, McGraw-Hill House.

 8. Brown, C. (2020). The networked school leader: how to improve teaching and student outcomes using learning networks.Emerald Group Publishing.

 9. Cacheiro-Gonzalez, M.L.,& Medina-Rivilla, A. (2019). The learning platform in distance higher education: Students’ perceptions. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 20(1), 71-95.

 10. Choudaha, R. (2017). Three waves of ınternational student mobility (1990–2020)’, Studies in Higher Education 42(5), 825–832.

 11. Cole, M.T., Shelley, D.J.,& Swartz, L.B. (2014). Online instruction, e-learning, and student satisfaction: A three year study. The International Review of Research in Open and DistributedLearning, 15(6), 112-131.

 12. Çaykuş, E,T.,& Çaykuş, T.M. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinde çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirme yolları: ailelere, öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113.

 13. Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (covıd-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), 1-9.

 14. Er ,M.,&Demir, T. (2019). Simülatif Türkçe öğretim sistemlerinin geliştirilmesi. F. Ağca, A. Koç (Eds.), X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss.603-607), Eskişehir: ESOGÜ Basımevi.

 15. Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci(2. basım). Ankara: Seçkin.

 16. Ferdiansyah, S.&, Supiastutik Angin, R. (2020). Thai students' experiences of online learning at ındonesian universities in the time of the covıd-19 pandemic. Journal of International Students, 10(S3), 58-74.

 17. Fern, E.F. (2001). Odak grup araştırmalarında metodolojik konular: Temsili, bağımsızlık, serbestlik derecesi ve teori onayı. İleri odak grup araştırması, 121-148.

 18. Filius,, R.M., Kleijn, R.A.M., Uijl, S.G., Prins, F.J., Rijen, H.V.M.,& Grobbee, D.E. (2019). Audio peer feedback to promote deep learning in online education. Journal of Computer Assisted Learning, 35(5), 607-619.

 19. Firang, D. (2020). The impact of covıd-19 pandemic on international students in Canada. International Social Work, 63(6), 820-824.

 20. Gallagher, H.L., Doherty, A.Z.,& Obonyo, M. (2020). International student experiences in Queensland during COVID-19. International Social Work, 63(6), 815-819.

 21. Ghanbary, R. (2017). Hacettepe Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin profili ihtiyaçları ve sorunları (Yükseklisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 22. Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş(Çev. Ed.: Ersoy, A., & Yalçınoğlu, P.). Ankara, Anı Yayıncılık.

 23. Hauck, M.,& Stickler, U. (2006). What does it take to teach online? CALICO Journal, 23(3), 463-475.

 24. Henaku, E.A. (2020). Covıd-19 online learning experience of college students: The case of Ghana. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology, 1(2), 54-62.

 25. Hurd, S. (2006). Individual learner differences and distance language learning: an overview. RTVU ELT Express, 12(4), 1-26.

 26. İnan, K. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çevrim içi iş birlikli görev tasarlama. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 74-90.

 27. Karkar-Esperat, T.M. (2018). International graduate students’ challenges and learning experiences in online classes. Journal of International Students, 8(4), 1722-1735.

 28. Kaya, H. (2020). Investigation of the effect of online education on eye health in Covid-19 pandemic. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(3), 488-496.

 29. Koçak, Ö.F. (2020). Kişilerarası iletişim bağlamında kültürleşme ve sosyokültürel adaptasyon Uluslararası öğrencilere ilişkin nicel bir araştırma(PhD Thesis). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

 30. Kung, M. (2017). Methods and strategies for working with international students learning online in the US. TechTrends, 61(5), 479-485.

 31. Li, H. (2019). Language learning strategies for digital classrooms. International Journal of English Literature and Social Sciences,4(3), 635-640.

 32. Li, J., Xie, P., Ai, B., & Li, L. (2020). Multilingual communication experiences of international students during the COVID-19 Pandemic. Multilingua, 39(5), 529-539.

 33. Liang-Yi, L., & Chin-Chung, T. (2017). Accessing online learning material: Quantitative behavior patterns and their effects on motivation and learning performance. Computers & Education,114, 286-297.

 34. Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber.(Çev. Ed. S. Turan), Ankara, Nobel Yayınları.

 35. Mok, K.H., Xiong, W., Ke, G., & Cheung, J.O.W. (2021). Impact of covıd-19 pandemic on international higher education and student mobility: Student perspectives from mainland China and Hong Kong. International Journal of Educational Research, 105, 101718.

 36. Pattenaude, R., & Caldwell, K. (2020). Good online ınstruction must prioritize student motivation, not just engagement. New England Journal of Higher Education.

 37. Pleines, C. (2020). Understanding vicarious participation in online language learning. Distance Education, 41(4), 453-471.

 38. Polat, H. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sınıf yönetiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi(Phd Thesis). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 39. Raaper, R., & Brown, C. (2020). The covid-19 pandemic and the dissolution of the university campus: Implications for student support practice. Journal of Professional Capital and Community. 5(3-4), 343-349.

 40. Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V.S.,& Saravanakumar, A.R. (2020). E-Learning during lockdown of covid-19 pandemic: A global perspective. International journal of control and automation, 13(4), 1088-1099.

 41. Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975.

 42. Schleicher, A. (2020). The impact of covid-19 on education insights from education at a glance 2020. https://www. oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf. Accessed 10 March 2021

 43. Schulze, M., & Scholz, K. (2018). Learning trajectories and the role of online courses in a language program. Computer Assisted Language Learning, 31(3), 185-205.

 44. Sun, S.Y.H (2011). Online language teaching: The pedagogical challenges. Knowledge Management & E-learning: An International Journal, 3(3), 428-447.

 45. Tamrat, W., & Teferra, D. (2020). Covıd-19 poses a serious threat to higher education. University World News, 9.

 46. Tasci, G. (2021). The impact of covıd-19 on higher education: rethinking internationalization behind the iceberg: covıd-19 and higher education. International Journal of Curriculum and Instruction, 13(1), 522-536.

 47. Tchoh, B.K., & Mertan, E.B. (2018). Understanding the relationship between self-construals, self-esteem, social support, and the sociocultural adaptation of African students in Northern Cyprus. Journal of Internatıonal Students, 8(2), 795-820.

 48. Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., & Goodall, J. (2020). Covıd-19 and digital disruption in UK universities: Afflictions and affordances of emergency online migration. Higher Education,1-19.

 49. Xiong, Y., & Zhou, Y. (2018). Understanding East Asian graduate students’ socio-cultural and psychological adjustment in a U.S. Midwestern University. Journal of Internatıonal Students, 8(2), 769-794.

 50. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.Ankara: Seçkin.

 51. Zhang, Q., He, Y.J., Zhu, Y.H., Pan, M.M., Wu, J.Q., Zhang, X., & Qu, F. (2020). The evaluation of online course of traditional chinese medicine for medical bachelor, bachelor of surgery international students during the covıd-19 epidemic period. Integrative Medicine Research, 9(3), 14-14.

bottom of page