top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 18 February 2022

Tool for Measuring Readiness Level of Children Who Will Start Primary School: Attainment Test for Primary School Admission (ATPA)

Kamil Arif Kırkıç, Enver Ulaş

Istanbul Sabahattin Zaim University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.01.433

Pages: 219-236

Keywords: Preschool Student, Primary School Readiness, School Maturity Level, Scale Development

Abstract

This research aims to develop a tool to measure the school readiness of children who will start primary school. Changes have occurred in the primary school starting age following the developments that took part in the Turkish Education System. This change has caused parents to have intense hesitations about enrolling their children in school. As a result of changing the age of starting education, it aims to develop a test that aims to eliminate the question mark in the parents and teachers of children in critical months as the age of starting primary school. This study was conducted with the quantitative research method. The obtained data were subjected to EFA and CFA analyzes by the Amos program. As a result of the research findings, the Attainment Test for Primary School Admission (ATPA-C), which was prepared considering the preschool and primary education aims, took its final form as a 17-item measurement tool gathered together in five factors. As a result of the analyses of the research made with the data of 1285 students, it was detected that the scale had the necessary validity and reliability findings for practice and research.

References

 1. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri [Research Methods in Social Sciences]. (3rd Ed.). Seçkin.

 2. Arı, A. (2015). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri [Teacher views about the starting age of the first grade elementary school]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031-1047. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMk5UQTBOQT09

 3. Arı, A., & Özcan, E. (2016). Birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu düzeylerinin. okuma yazmayı öğrenmelerine etkisi [ The Effect of School Readiness Level of First Grade Students to Their Literacy Learning Process]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (47), 74-90. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/26801/286319

 4. Arıcı, Ö., & Altıntaş, Ö. (2018). An investigation of the PISA 2009 reading literacy in terms of socio-economical backgrounds and receiving preschool education "Turkey example". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 423-448. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001333

 5. Ayten, M., & Sönmez Ektem, I. (2014). Zorunlu-Kademeli eğitim sisteminde 1. sınıf öğrencilerinin sahip olmaları gereken yeterliliklerin sınıf öğretmenleri ve velilerin görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi [1. Grade Students in Obligatory, Graded Education System and Evaluation of Proficiencies They Need to Have in Frame of Classroom Teachers’ and Parents’ Opinions]. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 307-322. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjNU9ERXdNQT09/

 6. Bağçeli Kahraman, P., & Başal, H. A. (2013). The effects of preschool education program with enriched parental involvement dimension on school readiness of 5-6 year old children. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 1-10. https://www.researchgate.net/publication/312557814_

 7. Başar, M. (2013). Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlayan çocukların karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi [Evaluating the Problems Encountered by the Students with Emergent Literacy]. EKEV Akademi Dergisi, 17(56), 275-294. https://dergipark.org.tr/tr/pub/oyea/issue/42065/409211

 8. Bayram, N. (2013). Yapısal eşitlik modellemesine giriş [Introduction to Structural Equation Modeling]. Ezgi.

 9. Browne, M. W. (1984). Asymptotically distribution-free methods for the analysis of covariance structures. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 37(1), 62–83. https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1984.tb00789.x

 10. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific Research Methods]. Pegem A.

 11. Canbulat, T., ve Kırıktaş, H. (2016). İlkokula hazırbulunuşluk ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması [The Development Scale of Readiness Primary School : Validity and Reliability Studies]. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-35. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/28259/300091

 12. Cassidy, M. (2005). 'They do it anyway': A study of primary 1 teachers' perceptions of children's transition into primary education, Early Years: An International Research Journal, 25(2), 143-153. http://dx.doi.org/10.1080/09575140500127923

 13. Çakıcı, M. (2015). 60-72 aylık 1. sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi (öğretmen görüşlerine göre) [60-72 months 1. determination of school students readiness levels (According to teachers' opinions)]. (Unpublished master's thesis). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/673198

 14. Çakmak, A., Elibol, F., & Akıncı Demirbaş, E. (2014). A study on school maturity level of children continuing to preschool. Education International J. Soc. Sci. & Education, 5(1), 124-129. DOI: 10.17679/inuefd.437445

 15. Çokluk, Ö., Şekerçioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları [SPSS and Lisrel applications of multivariate statistics for social sciences]. Pegem A.

 16. Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi [A Study on the School Readiness of First Graders from Different Socio-Economic Levels]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 186-197. https://efdergi.hacettepe.edu.tr%2Fyonetim%2Ficerik%2Fmakaleler%2F404-

 17. Erkan, S., & Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi [A Study on The Effects of Preschool Education on Primary First Graders’ School Preparedness]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRBME9EQXdNQT09/

 18. Gündüz, F., & Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi [Investigating the Level of 60-66, 66-72, 72-84 Month-Old Children’s School Readiness and Acquisition of Literacy Skills]. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 379-398. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5390

 19. Güneri, E. (2016). Gelişim testleri [Developmental tests].Kaknüs Yayınları.

 20. Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi [Structural equation modeling with AMOS]. Seçkin

 21. Harman, G. & Çelikler, D. (2012). Eğitimde hazır bulunuşluğun önemi üzerine bir derleme çalışması [A Review Study About Important of Readiness in Education ]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 147-156. https://www.researchgate.net/publication/260019250_

 22. Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri [SPSS Applied Multivariate Statistics Techniques]. 5th Ed. Asil Yayın Dağıtım.

 23. Kayılı, G. & Arı, R. (2011). Examination of the effects of the Montessori Method on preschool children's readiness to primary education. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(4), 2104-2109. http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ffiles.eric.ed.gov%2Ffulltext%2FEJ962690.pdf&clen=242837

 24. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press.

 25. Kutluca Canbulat, A. N., & Tuncel, M. (2012). The practices of admission to school and the effectiveness of individualized supported. Education. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 2076-2089. http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ffiles.eric.ed.gov%2Ffulltext%2FEJ1000910.pdf&clen=197975

 26. Lemelin, J. P., Boivin, M., Forget-Dubois, N., Dionne, G., Se´guin, J.R., Brendgen, M., Vitaro, F., Tremblay, R.E., & Pe´russe, D. (2007). The genetic–environmental etiology of cognitive school readiness and later academic achievement in early childhood. Child Development, 78(6), 1855–1869. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01103.x

 27. Mardia, K. V. (1974) Applications of Some Measures of Multivariate Skewness and Kurtosis in Testing Normality and Robustness Studies, The Indian Journal of Statistics, Series B, 36(2), 115-129. https://www.jstor.org/stable/25051892

 28. MoNE (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı [Ministry of National Education Preschool Curriculum]. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Ankara. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1703.pdf

 29. MoNE (2014). Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği [Ministry of National Education (MONE) Pre-School Education and Primary Education Institutions Regulation]. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 30. MoNE (2016). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli Eğitim İstatistikleri [Ministry of National Education (MONE) Education Statistics]. https://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-20162017/icerik/270

 31. MoNE (2019a). Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu [Ministry of National Education http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1703.pdf

 32. MoNE (2019b). Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği [Ministry of National Education (MoNE) Pre-School Education and Primary Education Institutions Regulation]. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1703.pdf

 33. MONE (2023). Education Vision]. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf

 34. Meydan, C. H. & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları [Structural equation modeling AMOS applications]. Detay.

 35. Olya, H. (2017). Partial Least Squares Based Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Global Conference on Services Management, 3-7 October, Volterra, Italy.

 36. Öner, N. (1997). Türkiyede kullanılan psikolojik testler:Bir başvuru kaynağı [Psychological tests used in Turkey: A reference source ]. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

 37. Polat Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi [A Study of Pre- School Children’s School Readiness Related to Skills of Mathematics]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254. http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdergipark.org.tr%2Ftr%2Fdownload%2Farticle-file%2F87621&chunk=true

 38. Sak, R., & Yorgun, E. (2020). Gelişimsel ilkokula hazırbulunuşluk ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizi [Validity and Reliability Analysis of Developmental Primary School Readiness Scale]. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 495-525. http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http

 39. Sanol, T. J., & Pianta, R. C. (2012). Patterns of school readiness forecast achievement and socioemotional development at the end of elementary school. Child Development, 83(1), 282–299. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01678.x

 40. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları)[Introduction to structural equation modeling (Basic Principles and Applications of Lisrel) ]. Ankara: Ekinoks.

 41. Uyanık, Ö., & Kandır, A . (2010). Early academic skills in preschool period. Journal of Theoretical Educational Science, 3(2), 118-134.

 42. Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk durumları [The Degree of Readiness for Writing Education of Six Year Olds in Pre-School Education]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 294-305. http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.

 43. Yeşil Dağlı, Ü. (2012). Çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden velilerin ilkokula hazırbulunuşluk ile ilgili görüşleri [Opinions of Parents Whose Children Attending Kindergarten and Prekindergarten About School Readiness]. EKEV Akademi Dergisi, 16(52), 231-243. https://www.researchgate.net/publication/323523647_Opinions_of_Parents_Whose_Children_A

 44. Yoleri, S., &. Tanış, H. M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi [Determination of the Factors Affecting Adjustment Levels of First Class Students at Elementary School]. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2), 130-141. https://doi.org/10.14230/joiss82

bottom of page