top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 10 September 2021

Views of 4-5-Year-Old Children with No Nursery or Kindergarten Experience about School*

Arzu Kucuk, Ozge Beyaz, Mehmet Kucuk

Turkish National Ministry of Education, Recep Tayyip Erdogan University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.351

Pages: 432-440

Keywords: School Readiness, Preschool Education, Phenomenology

Abstract

To have a successful school life, a child must be able to make a healthy start to this period both socially and mentally. For this, children's views about school have a strong potential to affect their entire lives. The research aimed to examine the views of 4-5-year-old children who have not started any formal school yet. The study group consisted of 12 children aged between 4-5 years who have not started kindergarten from the province of Rize in Turkey. For the study; an open-ended, concentrated interview and drawing methods were applied with a small group. The data obtained from the group interviews with the children and the interpretation of the drawings were analyzed using the descriptive analysis technique. Based on the data, it was concluded that the family and the media are among the strong information sources of children about school and that positive features are frequently repeated. Negative features included crowding, rules, etc. The results also revealed that children who have no school experience and those who attend a pre-school education institution full-time have similar views about the school.

References

 1. Artut, K. (2017). Okul öncesinde resim eğitimi [Preschool painting education]. Ankara: Ani Publishing.

 2. Buyurgan, S., & Demirel, I. N. (2013). Effects of television series on 11-12 year old children. Turkish Journal of Teacher Education, 2(1), 19-35.

 3. Civek, I., & Camlibel Cakmak, O. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48–71 aylık çocukların okul algılarının çizimler aracılığıyla incelenmesi [Examining school perceptions of 48-71-month-old children attending pre-school education institutions through their drawings]. IBAD Journal of Social Science, 4(3), 529-547. DOI: 10.21733/ibad.561864

 4. Cresswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches(2nd ed). Thousand Oaks, CA:Sage Publication.

 5. Digler, M. (2012). Okul öncesinde resim eğitimi [Painting education in preschool] Ankara: Pegem Academy.

 6. Dinc, B. (2013). Okul öncesi eğitimden ilköğretime geçiş ve okul olgunluğu [Transition from preschool to primary education and school readiness]. In F. Alisinanoğlu (Eds.), İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları [Primary education preparation and primary education programs],(pp. 90-114). Ankara: Pegem Academy.

 7. Dockett, S., & Perry, B. (2003). Children’s views and children’s voices in starting school.Australian Journal of Early Childhood, 28(1), 12-17

 8. Dockett, S., & Perry, B. (2005b). Children’s drawings: Experiences and expectations of school. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood, 3(2), 77-89.

 9. Einarsdottir, J. (2011). Icelandic children’s early education transition experiences. Early Education & Development, 22(5), 737-756

 10. Entwisle, D. R. (1995). The role of schools in sustaining early childhood program benefits. The Future of Children, 5(3), 33-144. DOI: 10.2307/1602371

 11. Entwisle, D. R., & Alexander, K. L. (1998). Facilitating the transition to first grade: The nature of transition and research on factors affecting it. Elementary School Journal, 98(4), 351–364. DOI:10.1086/46190.

 12. EIR (2016). Eğitim izleme raporu 2016-2017[Education monitoring report 2016-2017]. Education Reform Initiative, Sabancı University, Istanbul. [http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/EIR2016-17_12.10.17.web-1.pdf

 13. Erkan, S., & Kirca, A. (2010). Okul Öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi [Astudy on the effects of preschool education on primary first graders’ school preparedness], Hacettepe University Journal of Education,38,94-106.

 14. Geyik, S., Caliskan, Y. M., & Bay, D. N. (2019). Identifying the school perception of preschool children. Ihlara Journal of Educational Research, 4(1), 1-17.

 15. Guler, D. S. (2001). 4–5 ve 6 yaş okul öncesi eğitim programlarının değerlendirilmesi [Evaluation of 4-5 and 6 years preschool education programs] (Unpublished doctoral thesis). Ankara: Ankara University.

 16. Güler, T. (2012). Okul öncesi eğitimden ilköğretime geçiş [Transition from pre-school education to primary education]. I.H. Diken (Eds.), Erken çocukluk eğitimi[Early childhood education] (pp. 460-478). Ankara: Pegem Academy.

 17. Halmatov, (2017). Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri [Children's picture analysis and psychological picture tests].Ankara: Pegem Academy.

 18. Isikli Erdogan, N., & Simsek, Z. C. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi [Investigation of school readiess of first grade children, parents and teachers]. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2), 62-70.

 19. Kocyigit, S. (2014).  Okul oncesi donem cocuklarinin ilkokul hakkındaki gorusleri [Preschool age children’s views about primary school]. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1861-1874. DOI: 0.12738/estp.2014.5.2393

 20. Kocyigit, S., & Kayili, G. (2014). Examining school readiness of preschool children with different cognitive style. Education and Science, 39(175), 14-26. DOI: 10.15390/EB.2014.3449

 21. Koçyiğit, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazır bulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları [First grade teachers’ and parents’ views about the phenomenon of school readiness and its implications for pre-school education] (Unpublished doctoral thesis). Konya: Selcuk University.

 22. National Ministry of Education [NME] (2018). Cocugum okula başlıyor: Ebeveynler için bilgi kılavuzu [My child is starting school: information guide for parents]. https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/10160435_YocuYum_Okula_BaYlYyor.pdf

 23. Oktay, A. (1983). Okul olgunluğu [School maturity].Istanbul: Istanbul University Publications.

 24. Oktay, A., & Unutkan, O. (2005). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. M. Sevinç (Eds.), Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar[New approaches to early childhood development and education](pp. 145-155). Istanbul: Morpa Kultur Publications.

 25. Ryan, J. B. (1999). Cocugum okula basliyor [My child starts school]. Istanbul: Hayat Publishing.

 26. Senemoglu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? [What competencies should the pre-school education program provide?]. Hacettepe University Journal of Education, 10, 21-30.

 27. Seven, S. (2011). Okula uyum öğretmen değerlendirmesi ölçeği’nin geliştirilmesi [Developing the school adjustment teacher evaluation scale]. Turkish Journal of Educational Sciences, 9(1), 29-42.

 28. Skybo, T., Ryan-Wengwe, N., & Su, Y. (2007). Human figure drawings as a measure of children's emotional status: Critical review for practice. Journal of Pediatric Nursing, 22(1), 15-28.

 29. Yavuzer, H. (2016). Resimleriyle çocuk [Kids with pictures]. Istanbul: Remzi Bookstore.

 30. Yildirim, A., & Simşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri[Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seckin Publications.

 31. Yoleri, S., & Tanis, H. M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi [Determination of the factors affecting adjustment levels of first class students at elementary school]. Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences, 4(2), 130-141.

 32. Yukay Yuksel, M., Canel, N., Mutlu, N., Yilmaz, S., & Çap, E. (2015). Okul öncesi çağdaki çocukların "iyi" ve " kötü" kavram algılarının resim analizi yöntemiyle incelenmesi [Investigating pre-school children's perceptions of the concepts of "good" and "bad" through the method of picture analysis]. Journal of Values Education, 13(29), 271-303

bottom of page