top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 30 April 2021

A Text Comprehension Activity Based on the Standards of Textuality for Turkish Courses

Nil Didem Şimşek, Cemal Yildiz

Süleyman Demirel University (Turkey), Marmara University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.257

Pages: 432-448

Keywords: 6th Grade Students, Turkish Course, Reading Skill, The Standards Of Textuality, Text Comprehension Activities

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of text comprehension activities based on the standards of textuality on reading skill, reading comprehension, and reading habit. To reach necessary competence in skill areas in a proper process, the child needs to be provided with sufficient activities starting from early ages. It is evident that the students who fail to acquire reading skills are not motivated enough. To overcome this negativity, students should be guided with the right activities. In this respect, many studies suggest that the data contributed by text linguistics should be used especially in the selection of texts and activities related with the texts. In this way, the student will be able to understand the context, purpose, intention, situation, and cause-effect relationships much better. The standards of textuality are as important as strategies, methods, and techniques in the enhancement of reading comprehension skills. The texts that meet these standards are considered to be sufficient texts in terms of improving reading skill. In this study, an activity for 6th grade students has been developed for these purposes. The correspondence of the activity with the standards of textuality was evaluated by two field experts and two Turkish teachers. In the light of their opinions, the activity was given its final form. It is believed that this activity will contribute to the studies in the field and will be helpful for Turkish teachers.

References

 1. Aktaş, Ş. (2015). Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin tahlili. Ankara: Kurgan

 2. Arı, G. (2011). Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Electronic Turkish Studies, 6(3).

 3. Ateş, S. (2011). İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğrenme-öğretme sürecinin anlama öğretimi açısından değerlendirilmesi. (Unpublished doctoral dissertation). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 4. Ateş, S., & Yıldırım, K. (2014). Elementary classroom teachers’ reading practices: strategy instruction and comprehension. Elementary Education Online, 13(1), 235-257.

 5. Aunola, K., Leskinen, E., Onatsu-Arvilommi, T., & Nurmi, J. (2002). Three methods for studying developmental change: A case of reading skills and selfconcept. British Journal of Educational Psychology, 72, 343–364.

 6. Binyazar, A., & Özdemir, E. (2006). Yazma öğretimi/yazma-sanatı yaratıcı yazma dersleri. İstanbul: Papirüs Yayınevi.

 7. Barton, D., & Lee, C. (2013). Ten reasons why studying the online world is crucial for understanding language. D. Barton and C. Lee (2013). Language online: Investigating digital texts and practices. London: Routledge.

 8. Chapman, J. W., Tunmer, W. E., & Prochnow, J. E. (2000). Early reading-related skills and performance, reading self-concept, and the development of academic self-concept: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 92, 703–708.

 9. Dilidüzgün, Ş. (2017). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi uygulamalı bir yaklaşım. Ankara: Anı Yayıncılık.

 10. Dilidüzgün, Ş. (2020). Süreç ve tür odaklı okuma ve yazma eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 11. Erkman Akerson, F. (2010). Edebiyat ve kuramlar. İstanbul: İthaki Yayınları.

 12. Goodman, K. S. (1967). Reading: a psycholinguistic guessing game. Journal of the reading specialist, 6:4, 126-135.

 13. Epçaçan, C. (2018). Okuma ve anlama becerilerinin öğretim sürecine etkisi üzerine bir değerlendirme. Electronic Turkish Studies, 13(19), 615-630.

 14. Göktürk, A. (2010). Okuma uğraşı. İstanbul: YKY.

 15. Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.

 16. Güneş, F. (2004). Okuma yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.

 17. Karadüz, A. (2010). Dil becerileri ve eleştirel düşünme. Turkish Studies, 5(3), 1566-1593.

 18. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 19. MEB, (2019). Türkçe Öğretim Programı (6, 7, 8. sınıflar). Retrieved September 11, 2006, from ttkb.meb.gov.tr

 20. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Trans. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.

 21. Morgan, P. L., & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children's reading skills and reading motivation?. Exceptional children, 73(2), 165-183.

 22. Nordquist, R. (2019). Retrieved January 30, 2021, from thoughtco.com/text-language-studies-1692537

 23. Oğuzkan, F. (1997). Çocuk edebiyatı. Ankara: Emel Matbaacılık

 24. Oran, G., & Temizyürek, F. (2015). La Fontaine Orman Mahkemesinde Adlı Eserin Çocuk Edebiyatı Açısından Uygunluğunun İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 28-45.

 25. Otmar, Ö., & Erdem, A. (2019). Yalvaç Ural’ın çocuk edebiyatı eserlerinde hayvan sevgisi değeri. Değerler eğitimi dergisi, 17(37), 7-34.

 26. Özdemir, E. (2007). Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi.

 27. Partnership for 21st Century Skills [P21]. (2009), Framework for 21st century learning. Retrieved November 16, 2020, from https://www.teacherrambo.com/file.php/1/21st_century_skills.pdf

 28. Sever, S. (1990). Bilgi toplumu olma aşamasında, ülkemizde kitap ve okuma olgusu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 721-727.

 29. Sever, S. (1998). Dil ve iletişim (Etkili yazılı ve sözlü anlatım). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 31(1).

 30. Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

 31. Sevindik, F. (2019). Türkçe öğretiminde metin seçme ve hazırlama. Uluslararası ‘Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler’ Sanal Sempozyumu, 1-7.

 32. Solak, M., & Yaylı, D. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. Journal of International Social Research, 2(9).

 33. Stanovich, K: E. (1986). Matthew effects in reading: some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 22, 360-407.

 34. Şimşek, N. D. (2012). Türkiye ve ABD’de ana dili öğretimi (6. sınıf ana dili ders kitaplarındaki metinlerin karşılaştırılması). (Unpublished doctoral dissertation). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 35. Ungan, S. (2006). Fabl türünün çocuk edebiyatındaki yeri ve günümüzde bu türden yararlanma olanakları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (14).

 36. Ülper, H. (2011a). Öğrenci açısından okumaya güdüleyici etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 941-960.

 37. Ülper, H. (2011b). Öğrenci metinlerinin tutarlılık ölçütleri bağlamında değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 6(4), 849-863.

 38. Yıldırım A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 39. Yıldız, C., Okur, A., Arı, G., & Yılmaz, Y. (2006). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

bottom of page