top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 18 February 2022

An Examination into Teaching Experiences of Contract Teachers Teaching Individuals with Special Needs

Caner Kasap, Hamdi Gönüldaş

Karamanoğlu Mehmetbey University (Turkey), Anadolu University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.01.427

Pages: 156-165

Keywords: Contract Teachers, Students with Special Needs, Experience

Abstract

This study aimed to examine the experiences of contract teachers teaching students with special needs. To achieve this goal, this descriptive research was designed within the framework of the qualitative research paradigm. Semi-structured interviews were conducted with ten contract teachers. None of the participants had a bachelor's degree in special education. Besides, participants were graduates of departments such as sociology, sports management, and pre-school teaching. The students with special needs had an intellectual disability and an autism spectrum disorder. To determine the experiences of contract teachers, the data collected in the fall semester of the 2021-2022 academic year was analyzed via content analysis. Findings indicated that contract teachers were professionally inadequate. To eliminate these inadequacies, contract teachers tried to develop themselves by getting support from permanent teachers, reading books, and researching on the internet.

References

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu [Civil Servants Law No. 657]. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf

 2. Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları [Teacher training programs in world and professional development applications for teachers]. Electronik Turkish Studies, 9(5), 1-46.

 3. Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O., & Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten günümüze türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme [Teacher training in Turkish educational system from past to present]. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (6), 143-160.

 4. Akdemir, A. S. (2013). Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarinin tarihçesi ve sorunları [A history of teacher training programmes and their problems in Turkey]. Electronic Turkish Studies, 8(12), 15-28.

 5. Alaybay, K. (2021). Eğitim uygulama okullarında görev yapan ücretli öğretmenlerin özel eğitim ve engelli öğrencilere yönelik görüşleri [Opinions of paid teachers working in education practice schools about special education and disabled students]. Journal of International Social Research, 14(77), 866-873. DOI: 10.17719/jisr.11534

 6. Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. Paris: OECD Publishing.

 7. Bayram, G. (2009). Öğretmenlerin istihdam biçimi farklılıkları ve yarattığı sorunlar: Ankara’da çalışan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin görüşlerine dayalı bir araştırma [The differences in teachers’ employment types and the problems it caused: A study based on the thoughts of contract and substitute teachers working in Ankara]. Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi [Unpublished master’s thesis]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 8. Bilgiç, H., & Ekinci, A. (2020). Ücretli öğretmen sorunları: Nitel bir çalışma (Mardin ili örneği) [Problems of contract teachers: A qualitative research [Mardin city case]. E-book, 89-101.

 9. Cresswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları [Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches]. (Reviser: S. B. Demir). (2nd Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

 10. Çınkır, Ş., & Kurum, G. (2015). Discrepancy in teacher employment: The problem of out-of-field teacher employment. Educational Planning, 22(1). 29-47.

 11. Dalgıç, G., Doyran, F., & Vatanartıran, S. (2012). Ücretli öğretmenlerin, katıldıkları pedagojik formasyon programına ilişkin deneyimleri [Experiences of hourly paid teachers on the teacher certification program]. Mediterranean Journal of Educational Research, 11(1), 39-54.

 12. Demirel, Ö., & Budak, Y. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı [In-service training needs for teachers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33(33), 62-81.

 13. Doğan, S., Demir, S. B., & Turan, N. (2013). Ücretli öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi [Evaluatin of wage schoolteaching application]. Electronic Turkish Studies, 8(12), 371-390.

 14. Işık, A., Ciltaş, A. & Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği [Teacher training and teaching profession]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.

 15. Kargın, T. (2003). Cumhuriyetin 80. yılında özel eğitim [Special education in 80-year-old Turkish Republic]. Milli Eğitim Dergisi, 160, 106-116.

 16. Levin, B. B. (2001). Energizing teacher education and professional development with problem-based learning.Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.

 17. Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Tebliğler Dergisi. 77(2678). Ankara.

 18. Mills, G. E., and Gay, L. R. (2016). Educational research: Competencies for analysis and applications. (11th Ed.). USA: Pearson.

 19. Oktik, Ş. (2007). Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi [Higher education competency framework]. Yükseköğretim Yeterlikler Komisyonu, YÖK.

 20. Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği [Problems in education of qualified teachersand solutions: Example of special education]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 189-226.

 21. Şenel, H. G. (1998). Türkiye’de özel eğitim [Special education in Turkey]. Avrupa Özel İhtiyaç Eğitimi Dergisi, 13(3), 254-261.

 22. Şentürk, M. (2017). Ücretli öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi: Trabzon/Akçaabat örneği [The analysis of substitute teachers’ organisational commitment levels: Trabzon/Akçaabat case]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 870-886.

 23. Türk Eğitim Derneği (2006). Öğretmen yeterlikleri özet rapor [Teacher competencies report abstract]. https://www.ted.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/Ogretmen_Yeterlik_Kitap_Ozet_rapor.pdf

 24. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Research methods in social sciences]. (11th Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 25. Yükseköğretim Kurulu (2011). Türkiye yükseköğretim yeterlik çerçevesi [Turkish higher education framework]. http:/tyyc.yok.gov.tr./?pid=33

 26. Yükseköğretim Kurulu (2016). Eğitim fakültelerinde uygulanacak yeni programlar hakkında açıklama. [Explanations on new programsto be implemented in education faculties] 22.11.2019 https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari

bottom of page