top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 21 June 2021

An Investigation of Prospective Teachers' Use of the Turkish Language in Social Media

Yalçın KARALI, Hasan AYDEMİR, Mert ŞEN

Inonu University

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.307

Pages: 620-628

Keywords: Grammatical Errors, Primary School Turkish Language Curriculum, Social media, Twitter, Prospective Teachers

Abstract

Purpose: Not only in daily conversations, official correspondence, and educational settings but also on social media platforms, the correct usage of language by prospective teachers has become a necessity of the age. Twitter, which is used by many people to express their feelings, opinions, etc., is used actively by prospective teachers as well. The present study aimed to investigate the grammatical errors in prospective classroom teachers’ tweets. Method: The study employed the case study method, one of the qualitative research methods. The data were analyzed through the document analysis method. A total of three hundred tweets posted by 30 prospective teachers were analyzed. Descriptive analysis was used to analyze the data. The grammatical errors to look for in the tweets were determined based on the learning outcomes related to grammar rules specified in the Turkish Language Curriculum designed for primary schools (2019). Findings: Considering the overall results, the vast majority of tweets contained grammatical errors. It was also determined that the grammatical errors were similar in terms of their types. Punctuation errors, inverted sentences, spelling errors, and capitalization errors were some common grammatical errors. On the other hand, misspelled numbers, incorrect abbreviations, and the use of 'reinforced words' (words with a prefix to add emphasis) were rare grammatical errors. When the results were analyzed according to genders, it was found that males' tweets contained more grammatical errors than those of females. In both genders, punctuation errors, inverted sentences, misspellings, and incorrect capitalization were common grammatical errors. On the other hand, misspelled numbers, incorrect abbreviations, and the use of 'reinforced words' (words with a prefix to add emphasis) were rare grammatical errors. In conclusion, it can be said that a majority of tweets posted by prospective teachers contained grammatical errors and these grammatical errors were similar in terms of their types. Implications for Research and Practice: Also, similar studies can be carried out on the use of written language on other social media platforms such as YouTube, WhatsApp, Instagram, and Facebook, which also have millions of users.

References

 1. Akbıyık, C., Karadüz, A., & Seferoğlu, S., S. (2013). Öğrencilerin internet ortamında kullandıkları yazılı sohbet dili üzerine bir araştırma [A study of students' use of written language in online chatting]. Bilig, 64, 1-22.

 2. Akkoyunlu, B., & Soylu, Y., M., (2011). Sosyal iletişim ağları ve dilin yanlış kullanımı üzerine nitel bir çalışma [A qualitative study on online social networks and language mistakes]. İlköğretim Online, 10(2), s.441-453.

 3. Balcı, T., & Darancık, Y. (2017). Üniversite öğrencilerinin Facebook ortamındaki dil edimleri [Language actıons of unıversıty students ın Facebook envıronment]. Schrıften Zur Sprache Und Lıteratur, s.283-296. Erişim adresi: http://www.ijopec.co.uk/assets/schriften_zur_sprache_und_literatur.pdf (01.12.2020 tarihinde erişilmiştir)

 4. Benli, F. (2020). İlkokullara öğretmen yetiştirme [Primary school teachers training] (1923-2018). Milli Eğitim Dergisi, 49(228), 71-105.

 5. Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative ınquiry and research design: choosing among five approaches]. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.

 6. Datareportal, (2020). Digital 2020: Turkey. Erişim Adresi: https://datareportal.com/reports/digital-2020-turkey (Erişim tarihi, Aralık 2020).

 7. Demir, E., & Köse, M. (2016). Öğretmenlerin rol modelliği hakkında öğrenci görüşleri [Students' opinions about teachers' role model]. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (53), 38-57.

 8. Dilmaç, B. (2002). İnsanca değerler eğitimi [Human values education]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 9. Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2016). Türkiye'de sosyal medya okuryazarlığı ve sosyal ağ kullanım örüntülerinin incelenmesi [Investigation of social media literacy and social media usage patterns in Turkey]. Journal of International Social Research, 9(46), 526-535.

 10. Durukoğlu, S., & Büyükelçi, B. (2018). Türk dilinde noktalama işaretlerinin kullanımı ve tarihi gelişimi [The introductıon and historical development of punctuation marks in Turkish language]. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 6(14), s.11-26.

 11. Farooq, A., Laato, S., & Islam, A. N. (2020). Impact of online information on self-isolation intention during the COVID-19 pandemic: cross-sectional study. Journal of medical Internet research, 22(5), e19128.

 12. Firth, J., Torous, J., Stubbs, B., Firth, J. A., Steiner, G. Z., Smith, L., & Sarris, J. (2019). The “online brain”: how the Internet may be changing our cognition. World Psychiatry, 18(2), 119-129.

 13. Göker M., E., & Turan Ş. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde problemli teknoloji kullanımı [Problematic technology use in the COVID-19 pandemic]. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(COVID-19 Özel Sayısı), s.108-14.

 14. Karahisar, T. (2013). Dijital nesil, dijital iletişim ve dijitalleşen (!) Türkçe [Digital generation, digital communication and the digitalized (!) Turkish]. Online Academic Journal of Information Technology, 4(12), s.71-83.

 15. Kaya Erdem, B., & Gül Ünlü, D. (2018). Dijital iletişim ortamlarındaki yazım yanlışlarının okuyucular tarafından değerlendirilme biçimleri üzerine bir inceleme [A review of readers' evaluations of the typing errors in digital communication environments]. Global Media Journal: Turkish Edition, 9(17), 250-264.

 16. Küçük, S., Avcı, Y., & Şengül, E. (2017). Toplumun devrik cümle hakkındaki düşüncesi ve nesirde devrik cümlenin yeri. Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 542-555.

 17. Lee, L., Chen, D. T., Li, J. Y., & Lin, T. B. (2015). Understanding new media literacy: The development of a measuring instrument. Computers & Education, 85, 84-93.

 18. Mayda, İ. (2018). Türkçe tweetler üzerinde otomatik soru tespiti [Automatic question ıdentification on Turkish tweets]. Veri Bilim Dergisi, 1(1), 1-6.

 19. MoNE, (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)[Turkish course curriculum (primary and secondary schools 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8th grades)]. Ankara: MEB Yayınları.

 20. Özezen, M., Y. (2010). Türkçenin ağ ortamındaki yazımı ve bunun ses bilimsel yapıyla bağlantıları [Orthography of Turkish on ınternet and its relations with phonological structure]. Bilig, (53), 235-236.

 21. Öztürk, B., & Ertem, İ. S. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of primary school teachers’ self-efficacy beliefs in teaching of emergent literacy]. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-26.

 22. Sakallı, C., & Bahadıroğlu, D. (2018). Dijital iletişim: yeni bir dile doğru [Digital communication: towards a new language]. Electronic Turkish Studies, 13(6), 129-146.

 23. Sezgin, S., & Fırat, M. (2020). Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitime geçiş ve dijital uçurum tehlikesi [Transition to distance education and the danger of digital divide in the Covid-19 pandemic]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 37-54.

 24. Soydaş, N., & Yılmaz, B. (2016). Yeni medya ortamlarında içerik oluşturma aracı olarak dijital/görsel hikayecilik anlatımı [Digital/visual story telling on new media areas such a content creation]. 2.Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya.

 25. Şad, S.N., & Demir, M. (2019). Öğretmen ve öğrencilerin sosyal medya üzerinden etkileşim kurma ve kurmama nedenlerinin örtük program açısından incelenmesi [Investigatıon of teachers’ and students’ reasons to ınteract and not to ınteract on social media in terms of hıdden curriculum]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 346-360.

 26. Şahin, A., E. (2009). Meslek ve öğretmenlik [Profession and teaching], V. Sönmez içinde, Eğitim Bilimine Giriş (6. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.

 27. Tanrıkulu, F. (2017). Türkçe öğretmen adaylarının sosyal medya yazışmalarındaki yazım ve noktalama yanlışlarının sebepleri: Whatsapp örneği [Reasons of miswriting and punctuation error in social media correspondence of turkish teacher candidates: Whatsapp sample]. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 129-143.

 28. Tiryaki, E., & Demir, A. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine yönelik metaforik algıları [Turkish teacher candidates’ metaphorical perceptions related to writing skills]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 18-27.

 29. Tutgun-Ünal, A., & Deniz, L. (2019). Sosyal medya kuşaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri. [Social media usage levels and preferences of social media generations] 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma. Aylin Tutgun-Ünal.

 30. Twitter, (2020). Access address: https://about.twitter.com/company (Access date, November 2020).

 31. Uyğun, A., & Çetin, D. (2020). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki yazma kazanımlarının yaratıcı yazma becerisine uygunluğu. [Suitability of learning outcomes in the writing course for creative writing in the 2018 Turkish course curricula] Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 1-13.

 32. Veytia-Bucheli, M. G., Gómez-Galán, J., & Vergara, D. (2020). Presence of new forms of ıntercultural communication in higher education: emojis and social ınteractions through whatsapp among graduate students. Education Sciences, 10(11), 295.

 33. Yamaç, A., Çeliktürk-Sezgin, Z., & Kocaarslan, M. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yazma ve yazma öğretimine ilişkin deneyim ve inançları. [Classroom teacher candidates 'experiences and beliefs about writing and writing ınstruction] Electronic Turkish Studies, 11(3), 2355-2370.

 34. Yavuz, V. (2020). Yeni medyada bir görsel iletişim modeli: emojiler. [A visual communication model in new media: emojis] Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), s. 22-34.

 35. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences] (7 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 36. Yıldız, D., & Oduncu, E. (2020). Türkçe öğretmenlerinin sosyal medya gruplarındaki paylaşımlarının içerik ve dil kullanımı bakımından değerlendirilmesi [Evaluation of Turkish language teachers’ sharing in social media groups in terms of content and linguistic performance]. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), s.89- 112.

 37. Turkish Council of Higher Education, (2019). Classroom teaching undergraduate program. Access address: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Sinif_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf (Access date: Nowember, 2020).

bottom of page