top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 20 December 2021

An Investigation of the Handball Attitudes of Secondary School Students in Terms of Some Variables

Zekai Çakir, Mehmet Ali Ceyhan

School University Faculty of Sports Sciences, Bayburt, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.04.402

Pages: 397-405

Keywords: Student, Handball, Physical Education, Attitude, Team Sports

Abstract

The aim of this study is to examine the behaviours of secondary school students towards the branch of handball according to some variables. The group of study occurs of a total of 727 students, 424 male and 303 female, who were voluntarily participated in the research and educated in the 5th, 6th, 7th and 8th grades of secondary schools in Gaziosmanpaşa district of Istanbul province in the 2020-2021 academic year. “Handball Attitude Scale for Secondary School Students” developed by Görgüt and Güllü (2017) was used as a datum collection appliance in the study. Statistical analysis of the data has been done with SPSS 26 program, t-test and One Way Anova tests. According to the classes that the students have studied and the sports branches they are interested in; If it is one-way, the One Way Anova test has been used to define the resource of the difference in cases where the relationship between the variables has been significant, and in cases where the variances have been homogeneous, the LSD test, one of the PostHoc tests, has been used. In the research findings, in the LSD tests, it has been revealed that there has been no positive or negative significant difference in the handball branch according to the classes that the students studied, and it has used a positive impact on the handball branch according to the sports branches of interest. (p<0.05). With reference to the conclusions of the t-test performed by looking at the gender of the students, It was concluded that there had been a significant difference between their attitudes towards the branch of handball (p<0.05). However, there has been no significant difference in the attitudes of the students against the branch of handball according to the sports status of the students and the sports status of their parents. It has emerged that the interest of secondary school students and their families in sports does not affect the handball branch positively or negatively.

References

 1. Bağırgan, T. (1990). Hentbol‟ da Antrenman. Set Ofset Matbaacılık, Ankara, 10-11.

 2. Baxter-Jones, A. D. G., & Maffulli, N. (2003). Parental influence on sport participation in elite young athletes. Journal of sports medicine and physical fitness, 43(2), 250.

 3. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. J. P. A. A. (2011). Sosyal bilimlerde istatistik (7. Baskı).

 4. Büyüköztürk, Ş. J. A. P. A. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17. bs.).

 5. George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (p. Pearson).

 6. Görgüt, İ., & Mehmet, G. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Hentbol Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 49-58.

 7. Hergüner, G., Güven, Ö., & Yaman, M. (1997). The Effect Of Sports On The Communicatıon Skıll Level Of The Unıversıty Students. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(3), 95-101.

 8. İnceoğlu, M. (2011). Tutum-algı iletişim. Siyasal Kitabevi.

 9. Kangalgil, M., Hünük, D., & Demirhan, G. (2006). Comparison of elementary school, high school and university students’ attitudes toward physical education and sport. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 17(2), 48-57.

 10. Kat, H. (2009). Bireysel sporcularla takım sporcularının stres düzeyleri ve problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 11. Kızılyallı, M. (2012). Ankara Üniversitesi öğrencilerinin kadınların spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.

 12. Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 59-69.

 13. Kotan, Ç., Yaman, Ç., & Hergüner, G. (2009). The effects of school and family factor son sports activities for sports students in primary schools: a case study of Sakarya. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 49-58.

 14. RK, C. S., & Devi, K. S. (2013). Attitude of higher secondary level students towards games and sports. International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 80-85.

 15. Serarslan, Z., & Akkaya, L. (2000). Kocaeli'de Ortaöğretim Gençliğinin Sportif Tercihlerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler; 3. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 16. Sevim, Y. (2002). Hentbol Teknik-Taktik (2002); Nobel Yayınevi, Geliştirilmiş 4. Baskı, Ankara, 1-7.

 17. Smoll, F. L., & Schutz, R. W. (1980). Children's attitudes toward physical activity: A longitudinal analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2(2), 137-147.

 18. Solmaz, B., & Oguz Aydın, B. (2012). Popüler kültür ve spor merkezlerine yönelik bir araştirma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(4).

 19. Soyer, F., Yusuf, C., & Türkel, Ç. (2010). İlköğretim Çağı Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi İle İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(19), 73-88.

 20. Sunay, H., & Seda Saracaloğlu, A. (2003). Türk sporcusunun spordan beklentileri ile spora yönelten unsurlar. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 43-48.

 21. Şişko, M., & Demirhan, G. (2002). The attitudes of male and female students from the primary and secondary schools towards physical education courses. Hacettepe University Journal of Education, 23, 205-210.

 22. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. J. P. (2013). Using multivariate statistics: International edition.

 23. Taşkıran, Y. (1997). Hentbol'da performans. Bağırgan Yayımevi.

 24. Tomik, R., Olex-Zarychta, D., & Mynarski, W. (2012). Social values of sport participation and their significance for youth attitudes towards physical education and sport. Studies in Physical Culture and Tourism, 19(2), 99-104.

 25. Türkmen, M., Abdurahimoğlu, Y., Varol, S., & Gökdağ, M. (2016). The attitudes of the students attending to faculty of islamic sciences towards sports [The sample of Bartın University]. International Journal of Contemporary Educational Studies [IntJCES], 2(1), 48-59.

 26. Yetim, A. (2014). Sosyoloji ve spor.

 27. Yıldız, A. B., Arı, Ç., & Yılmaz, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının incelenmesi (Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Örneği).Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 35-45.

bottom of page