top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 05 July 2021

Analysis of Disaster Awareness Perception Levels of Students in Social Studies Teaching Undergraduate Program

Ömer Türksever

Yozgat Bozok University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.313

Pages: 14-22

Keywords: Social Studies, Disaster, Disaster Awareness, Perception Level

Abstract

Disasters are known as calamities affecting all humanity on earth and have adverse impacts on human life in various ways. Although many natural disasters cannot be prevented, their adverse effects on people can be mitigated. It is important to raise the awareness of people about disasters, whether they are caused by human effects or nature. Disaster education plays an important role in raising this awareness. The study group of the study consists of 172 teacher candidates receiving education in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of the department of social studies teaching in a state university located in the Central Anatolia region. In order to measure the disaster awareness of the teacher candidates, the scanning pattern included under the quantitative study method has been used. T-test and ANOVA has been utilized in the analysis of disaster awareness perception scale. As the result of the analysis; in the sub-dimensions of disaster education awareness, pre-disaster awareness, false disaster awareness and post-disaster awareness, the teacher candidates have been evaluated according to their gender, their general academic average scores, their participation in a conference or a panel and according to their homework, presentation or project preparing status. Based on the results of the research, in order for the teacher candidates to gain the right disaster awareness, it has been recommended that they should be provided with disaster awareness courses in their undergraduate curriculum, that they should take part in various research projects, and attend various symposiums, congresses related with disaster awareness.

References

 1. AFAD (2013). Afete hazır okul kampanyası afet bilinci eğitimi eğitmen kılavuzu. Ankara: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

 2. Aydın, F. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “deprem” kavramını algılamaları: fenomenografik bir analiz. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkishor Turkic, 5(3), 801-817.

 3. Ayvazoğlu, G., Çekiç, M. & Yücel, H. (2020). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin afet risk algısı ve afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi. SBedergi, 4(7), 85-97.

 4. Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem.

 5. Bartolucci, A. & Magni, M. (2016). Influence rather than control: A new approach for disaster education in the immediate after math of a disaster. International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 112–117.

 6. Bozyiğit, R. & Kaya, B. (2017). Coğrafya öğretmen adaylarinin doğal afetlerle ilgili bazi kavramlar hakkindaki bilişsel yapilarinin belirlenmesi.Marmara Geographical Review, 35, 55-67.

 7. Büyüköztürk, Ş. , Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

 8. Cin, M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının doğal afetler ile ilgili yanılgıları. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 70-81.

 9. Çelik, A. (2020). Investigation of environmental awareness and cognitive structures of the 5thg rade students.International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 41, 73-87.

 10. Gerdan, S. (2019). Bir sosyal sorumluluk alanı olarak afet eğitimleri.International Journal of Management and Administration. 3(5), 101-110.

 11. Değirmençay, Ş. A., & Cin, M. (2016). Türkiye’deki deprem eğitimi araştırmaları: betimsel içerik analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 301-314.

 12. Değirmenci, Y., Kuzey, M. & Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında afet bilinci ve eğitimi.E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 33-46.

 13. Dikmenli, Y., Yakar, H. & Konca, A. (2018). Development of disaster awareness scale: a validity and reliability study.Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 8(2), 206-220. Retrieved from http://www.rigeo.org/vol8no2/Number2Summer/RIGEO-V8-N2-2.pdf.

 14. Dikmenli, Y. & Yakar, H. (2019). Öğretmen adaylarının afet bilinci algı düzeylerinin incelenmesi.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Journal of Education Faculty, 16(1), 386-416.

 15. Dökmecı̇, A. H. & Merı̇nç, F. (2018). Namık Kemal Ünı̇versı̇tesı̇ öğrencı̇lerı̇nin temel afet farkındalığının değerlendirilmesi.Afet ve Risk Dergisi, 1(2), 106-113.

 16. Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.

 17. İnal, E., Kocagöz, S. & Turan, M. (2012). Temel afet bilinç ve hazırlık düzeyinin saptanmasına yönelik bir araştırma.Türkiye Acil Tıp Dergisi, 12(1), 15-19.

 18. Karakuş, U. (2013). Depremi yaşamış ve yaşamamış öğrencilerin deprem algılarının, metafor analizi ile incelenmesi.Doğu Coğrafya Dergisi, 18(29), 97-116.

 19. Karakuş, U.,& Önger, S. (2017). 8. Sınıf öğrencilerinin doğal afet ve afet eğitimi kavramını anlama düzeyleri.Journal of History Culture and Art Research, 6(6), 482-491. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i6.1247

 20. Lee, E. & Lee, H. (2019). Disaster awareness and coping: Impact on stress, anxiety, and depression.Perspectives in Psychiatric Care.  55, 311-358.

 21. Özey, R. (2011). Afetler coğrafyası.İstanbul: Aktif Yayınevi.

 22. Özgen, N., Ünaldı, Ü. E. & Bindak, R. (2011). Öğretmen adaylarının doğal afetler konusuna yönelik etkili öğrenme biçimlerinin belirlenmesi.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(4), 303-323.

 23. Özgüven, B. (2006). İlköğretim öğrencilerine verilen temel afet bilinci eğitiminin bilgi düzeyine etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

 24. Özkazanç, S. & Yüksel, Ü. D. (2015). Evaluation of disaster awareness and sensitivity level of higher education students.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 745-753.

 25. Öztürk, M. K. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının deprem deneyimleri üzerine bir araştırma.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 308-319.

 26. Sür, Ö. (1993). Türkiye’nin deprem bölgeleri.Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (2), 53-65.

 27. Şahin, Y., Lamba, M. & Öztop, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin afet bilinci ve afete hazırlık düzeylerinin belirlenmesi. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 3(6), 149-159.

 28. Tekin, Ö. & Dikmenli, Y. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının afet bilinci algısı ve deprem bilgi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 258-271.

bottom of page