top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 30 April 2021

Determining Social Sciences Teachers' Views for Specific Days and Weeks in the Distance Education Period: A Mixed Method Study

Melek Körükcü

Nigde Ömer Halisdemir University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.255

Pages: 404-413

Keywords: Special days and weeks, social studies, teachers’ opinions.

Abstract

In the study, it was aimed to determine the opinions of social studies teachers in distance education for specific days and weeks. An explanatory sequential pattern, one of the mixed method designs, was used. The quantitative sample consists of 204 social studies teachers. 112 of the teachers are women and 92 are men. The qualitative study group consists of 14 teachers selected from the quantitative sample. The quantitative data collection tool is the "Opinions of Social Studies Teachers on Benefiting from Specific Days and Weeks in Raising Social Responsibility Awareness." The scale was developed by Yazıcı, Koca and Dönmez (2017). Qualitative data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher. Data were collected by e-mail. IBM SPSS 24.0 package program was used in the analysis of the data. Qualitative data were analyzed with content analysis. No difference was found in the variables of gender, age and professional seniority of teachers for specific days and weeks. In terms of school type, a difference was found in favor of teachers working in primary schools. It was found that teachers mostly used expression, presentation and question-answer techniques. It was determined that the importance of the day could not be grasped by the students. The attendance to the lessons was low and this was due to digital reasons. Teachers suggested an increase in digital support and sharing platforms.

References

 1. Akbal, H. & Akbal, H. İ. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili yaşanan sorunların öğrenci bakış açısına göre ahp yöntemi ile incelenmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 533–546.

 2. Akyavuz, E. K. & Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 723-737. Doı: 10.7827 / TürkçeStudies.44140

 3. Balcı, A. (2014). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: Pegem.

 4. Blandford, S. (2006). Remodelling schools manual: workforce reform. Harlow: Pearson Education.

 5. Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. London: Sage Publications.

 6. Çepni O., Kılcan, B. & Palaz, T. (2019). Sosyal bilgiler taslak programının  2017  akademisyen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 520–547. DOI: 10.21764/maeuefd.520691

 7. Çınar, İ. (2012). Öğrenci kulüpleri ve demokrasi kültürü. Ankara: Ütopya.

 8. Hamarat, E. (2014). Sosyal bilgiler felsefesinin alan eğitimi uzmanlarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 9. Kaleli Yılmaz, G. (2014). Eğitimde araştırma yöntemleri. (Edt. H. Özmen, O. Karamustafaoğlu) Özel durum çalışması yöntemi, s. 252 -272. Ankara: Pegem.

 10. Karapınar, S. & Alp, K. Ö. (2019). Ortaokul görsel sanatlar dersi programında belirli gün ve haftalar etkinliklerinin öğrenme alanlarına etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. İdil, 60, 991–1001. doi: 10.7816/idil-08-60-05.

 11. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

 12. Keskin, M. & Özer-Kaya, D. (2020). Covıd-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.

 13. Koç, E. (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course ınstructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-39.

 14. Ministry of National Education, Educational Institutions Social Activities Regulation, (2021). https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/25145204_SOSYAL_ETKYNLYKLER_YON.pdf. 02.03.2021 received on.

 15. Ministry of Education, (2021). http://www.meb.gov.tr/68-bin-241-tablet-bilgisayar-daha-ogrencilere-ulasiyor/haber/22656/tr 01.03.2021 received on.

 16. Özdoğan, A. Ç. & Berkant, H. G. (2020). Covid 19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13–43.

 17. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem.

 18. Saban, A. (2014). Öğrenme Öğretmen Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel.

 19. Serçemeli, M. & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.

 20. Social Studies Curriculum (2018). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf. 01.03.2021 received on.

 21. Şiringel, N. (2006). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenlerinin ilköğretim 6. ve 7. sınıfta belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Master Thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 22. Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.) Pearson: Boston.

 23. Yamamoto, G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. Doi.org/10.32329/uad.711110

 24. Tokcan, H. & Topkaya, Y. (2015). Concept Cartoons as a Teachıng Tool In Socıal Studies.  Route Educational and Social Science Journal, 4(2), 175–185,.

 25. Tokcan, H. (2015). Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi. Ankara: Pegem.

 26. Turan, S. (2020). Covıd-19 sürecinde okul müdürlerinin teknolojik liderliği. Milli Eğitim, 49(1), 175-199. DOI: 10.37669/milliegitim.788133.

 27. Yazıcı, K. Uslu, S. & Arık, S. (2016). The investigation of the social entrepreneurship characteristics of social studies pre service teachers. Cogent Education, 3(1), 1–11.

 28. Yazıcı, H.; Koca, M.K. & Dönmez L. (2017). Küreselleşen dünyada eğitim. (Edt. Özcan Demirel, Dinçer Serkan) Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bakış açısıyla belirli gün ve haftaların sosyal sorumluluk bilincine etkisi, s. 887- 902. Ankara: Pegem.

 29. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

bottom of page