top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 10 March 2022

Determining the Training Needs and Qualification Levels of Counsellor Candidates regarding “Therapeutic Skills” in the Process of Individual Counseling Training

Hakan Gülveren, Hafiz Bek

Usak University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.01.450

Pages: 395-406

Keywords: Therapeutic Skills, Individual Counseling, Qualification Level

Abstract

This study is aimed at determining the training needs and qualification levels of counseling candidates concerning invitation to speak, reflecting feelings, minimal encouragement, reflection of content, personalization, self- addition, self-disclosure, summarization and confrontation skills during the psychological counseling process. In the present study, summative content analysis was used. 20 students (12 female, 8 male) who took Invidividual Counseling Course in the spring term of 2019- 2020 academic year constitute the study group. “Counselor Qualifications Evaluation Form” developed by Eryılmaz and Mutlu- Süral was employed to identify the qualifications regarding the skills. Supervision was observed to be sufficient in terms of developing the qualifications of minimal encouragement, reflection of content, reflecting feelings (except from counselor’s prolonged speech), summarization and self- disclosure. On the contrary, it was seen that supervision was not sufficient in developing other qualifications as personalization, initiation to speak and self- addition and it was found that candidates needed training regarding confrontation skills.

References

 1. Akdoğan, R., & Ceyhan, E. (2011). Terapötik ilişkide insan faktörü (Human factor in therapeutic relationship), Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry), 3(1):117-141.

 2. Akkoyun, F. (1995). PDR'de unvan ve program sorunu: Bir inceleme ve öneriler . Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal), 2 (6) , 1-21 .

 3. Aladağ, M. (2014). Psikolojik danışman eğitiminin farklı düzeylerinde bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonunda kritik olaylar (Critical Incidents in Individual Counseling Practicum Supervision Across Different Levels of Counselor Education) Ege Eğitim Dergisi (Ege Journal of Education), (15)2, s. 428-475. https://doi.org/10.12984/eed.82217

 4. Auxier, C. R., Hughes, F. R., & Kline, W. B. (2003). Identity development in counselors‐in‐training. Counselor Education and Supervision, 43(1), 25-38.

 5. Bek, H., & Gülveren, H. (2021). “Determination of psychological counsellor candidates’ competency levels and educational needs in terms of therapeutic conditions in the process of individual counseling,” Education Quarterly Reviews, 4(3), 606-616. https://doi.org/10.31014/aior.1993.04.03.364

 6. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research for Education: Introduction and Methods. Allyn and Bacon.

 7. Cormier, S., Nurius, P. & Osborn, C. J. (2016). Interviewing and Change Strategies for Helpers.Brooks/Cole, Cengage Learning.

 8. Denizli, S. (2009). Psikolojik danışma süreç ve sonuç araştırmaları kapsamında psikolojik danışma becerileri üzerine bir tarama.( A review on counseling skills based on counseling process and outcome research). Ege Eğitim Dergisi (Ege Journal of Education), 1(10), s.92-113.

 9. Doğan, S. (1996). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında meslek kimliğinin gelişimi ve bazı sorunlar. (The development of professional identity in psychological counseling and guidance field in Turkey and related problems.) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, (Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal),  7, 32-44.

 10. Erkan, S., Çankaya, C.Z., Terzi, Ş., & Özbay, Y. (2011). Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin İncelenmesi, (An Assessment of University Counseling and Guidance Centers). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Mehmet Akif Ersoy Journal of Education Faculty), 1(22), 174- 198

 11. Eryılmaz, A., & Mutlu-Süral, T. (2014). Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik Danışma. Anı Yayıncılık.

 12. Galport, N., &Azzam, T. (2016). Evaluator training needs and competencies: a gap analysis. American Journal of Evaluation, 38(1), p1-21, https://doi.org/10.1177/1098214016643183

 13. Gysbers, N.C; Henderson, P. (2012). Developing and managing your school guidance and counseling program. (5th ed.). American Counseling Association.

 14. Hewitt, T. W. (2006). Understanding and Shaping Curriculum: What We Teach and Why. SAGE Publications, Inc.

 15. Inskipp, F. (2004). Skills Training for Counseling. SAGE Publications.

 16. İkiz, F. E., & Totan, T. (2014). Etkili psikolojik danışman niteliklerinin değerlendirilmesine ilişkin ölçek geliştirme çalışması. ( A scale developing to assess effective counselor characteristics). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, (Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal), 5(42), 269-279.

 17. Johnson, E., Baker, S. B., Kopala, M., Kiselica, M. S., & Thompson, E. C. (1989). Counseling self‐efficacy and counseling competence in prepracticum training. Counselor Education and Supervision,28(3), 205-218. https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.1989.tb01109.x

 18. Johnston, S. H. (2001). Therapists’ modifications of psychotherapeutic boundaries [Doctoral dissertation] Columbia University.

 19. Korkut, F. (2007). Counselor education, program accreditation and counselor credentialing in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 29, 11. https://doi.org/10.1007/s10447-006-9021-6

 20. Korkut, F., & Fatma Mızıkacı, F. (2008). Avrupa Birliği, Bologna süreci ve Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi. (European Union, Bologna process and counselor education ın Turkey ) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (Educational Administration: Theory and Practice), 53(53), 99-122.

 21. Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı: Uygulamalar – Kuramlar. Nobel Yayın Dağıtım.

 22. Lent, R. W., Hill, C. E., & Hoffman, M. A. (2003). Development and validation of the counselor activity self-efficacy scales. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 97-108. View Article: DOI: 10.1037/0022-0167.50.1.97

 23. Meydan, B. (2014). Psikolojik danışman adaylarına psikolojik danışma becerilerinin kazandırılması: karşılaştırmalı bir inceleme (Teaching counseling skills to counselor trainees: a comparative study). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 29(3), s.110-123.

 24. Meydan, B. (2015). Psikolojik danışman adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelenmesi (The examination of competency level of counselor trainees in reflection of content and reflection of feeling skills). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 30(4), 1-15.

 25. Owens, D., Pernice-Duca, F., & Thomas, D. (2009). Post-training needs of urban high school counselors: Implications for counselor training programs. Journal of School Counseling, 7(17), 1–21.

 26. Özgüven, İ. E. (1990). Ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinin dünü ve bugünü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, (Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal),  1(1), 4-15.

 27. Özyürek, R., (2009). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları ve öğrencilere sağlanan süpervizyon olanakları: Ulusal bir tarama çalışması (The supervision opportunities for practicum students of school counseling provided to trainees in Turkish universities: a national survey), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi (Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal), 4 (32), 54-63.

 28. Sanberk, I. (2016). Investigation and classification of personal constructs representing ideal counselor from insider perspective. Journal of Education and Training Studies, 4(8), 56-64. https://doi.org/10.11114/jets.v4i8.1543

 29. Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. SAGE Publication.

 30. Sönmez, V., Alacapınar, F.G., Zeybek, G. & Yıldızlı, H. (2019). Eğitimde Örnekleriyle Gereksinim Analizi. Anı Yayınları.

 31. Şahin, İ., Togay, A. ve Atıcı, M. (2019). Psikolojik danışman adaylarının terapötik beceri ve koşullara ilişkin algıları (Counselor candidates’ perceptions about therapeutic skills and conditions). International Journal of Human Sciences, 16(1), s.56-72. DOI:10.14687/jhs.v16i1.5347

 32. Tanhan, A., (2018). Gelişimsel Modeller Açısından Başlangıç Düzeyindeki Psikolojik Danışmanların Süpervizyonu ve Yaşadıkları Güçlükler ve Destekler (Beginning Counselors’ Supervision in Counseling and Challenges and Supports They Experience: Based on Developmental Models). Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (Adıyaman University Journal of Educational Sciences), 8(1), 49-71,ISSN:2149-2727

 33. Voltan-Acar, N. (2015). Yeniden Terapötik İletişim. (11.baskı). Nobel Yayıncılık.

 34. Walcott, H. F. (1994). Transforming Qualitative Data: Description, Analysis and Interpretation. SAGE Publications.

 35. Yüksel, G. (2003). The development of counselor education in Turkey: Current status and future challenges. Asian Journal of Counseling, 10(2), 193–214.

bottom of page