top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 30 April 2021

English Teachers’ Views on Distance Education in the COVID-19 Pandemic Process

Önder Şanli

Adıyaman University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.250

Pages: 339-353

Keywords: Distance education, Covid-19, Class management, English teachers, Coronavirus

Abstract

Classroom education in Turkey, also in most of the countries, has been temporarily abandoned to lower the speed of transmission of COVID-19 pandemic. It has been resolved that the continuity of education should be maintained through distance learning. This study has been done through qualitative case study. The study group is composed of 30 English language teachers who teach at secondary schools in the city of Malatya. The data collection of this study has been done through semi-structured interviews. This study deals with what English language teachers think about distance learning, what problems they face regarding distance education, and what corrective actions they think should be taken. In compliance with the aim of the study, English language teachers working at secondary schools have been asked about their opinions on the distance education during the COVID-19 pandemic.

References

 1. Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Determining the Teachers’ Attitudes Towards Distance Education in Public Primary School and Private Primary School]. (Master thesis), Balıkesir University, Turkey.

 2. Aktaş, Ö, Büyüktaş, B., Gülle, M., Yıldız, M. (2020). COVID-19 Virüsünden Kaynaklanan İzolasyon Günlerinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-9. [Sports Science Students' Attitudes Towards Distance Education During Isolation Days Caused by Covid-19 Virus]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1194983

 3. Alper, A. ve Deryakulu, D. (2008). Web ortamlı probleme dayalı öğrenmede bilişsel esneklik düzeyinin öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim,33 (148), 49-63. [The Effect of Cognitive Flexibility on Students’ Achievement and Attitudes in Web Mediated Problem Based Learning]. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/675/126

 4. Arslan, H. ve Şahin, I. (2013). Hizmet içi eğitimlerin video konferans sistemiyle verilmesine yönelik öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & TeacherEducation, Vol.1 No3 (2013),34-41. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/231306

 5. Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 28(3). [Investigating Preservice Computer Teachers’ Attitudes Towards Distance Learning Regarding Various Variables]. Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77108

 6. Aytaç, T. (2003) Geleceğin öğrenme biçimi: E-öğrenme. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 35(3). Retrieved from http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/151/

 7. Bozkurt, A. & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083

 8. Burke, J. & Dempsey, M. (2020). COVID-19 Practice in primary schools in Ireland report.National University of Ireland Maynooth, Ireland. https://www.into.ie/app/uploads/2020/04/COVID-19-Practice-in-Primary-Schools-Report1.pdf.

 9. Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi,Cilt 6, Sayı 2, 11-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1179832

 10. Carrillo, C. ve Flores, M. A., (2020). COVID-19 and teacher education: A literature review of online teaching and learning practices, European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. doi: 10.1080/02619768.2020.1821184

 11. Chang, G.C.& Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. Retrieved from https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-thecovid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/

 12. Çakır Balta, Ö. ve Horzum, M. (2008). The factors that affect internet addiction of students in a web-based learning environment. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 41(1), 187-205. doi: 10.1501/Egifak_0000000211

 13. Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2013). Analysis of teachers’ approaches to distance education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 388-392. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.076

 14. Demiray, U. (1999). Bir çağdaş eğitim modeli olarak uzaktan eğitim uygulaması. Jandarma Dergisi, 85, 46-52. [An Application of the Distance Education as Being Contemporary Educational Model]. Retrieved from http://home.anadolu.edu.tr/~udemiray/8_Kap.htm

 15. Deniz Ö.P. ve Evci Kiraz. (2020). COVID-19 Pandemi sürecinde şehir sağlığı çalışmaları. Biotechnol and Strategic Health Research, 1(Özel Sayı), 147-151. doi: 10.34084/bshr.726231. [Urban Health Studies in COVID-19 Pandemic Process]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1086680

 16. Dinçer, S., (2006). Bilgisayar destekli eğitim ve uzaktan eğitime genel bir bakış. Akademik Bilişim, 2006,Denizli, Turkey, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/298192658_Bilgisayar_destekli_egitim_ve_uzaktan_egitime_genel_bir_bakis

 17. Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ] (2020). WHO director-general's opening remarks at the media briefing on COVID-19. Retrieved from https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19.

 18. El Maarouf, M. D., Belghazi, T., & El Maarouf, F. (2020). COVID–19: A Critical Ontology of the present. Educational Philosophy and Theory, 1-19. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1757426

 19. Elitas, T, Devran, Y. (2017). Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi,6 (2), 213-225. [Virtual Classroom Environments in The Integration Process of New Communication Technologies to Distance Education: The Sample of Atauzem]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485608

 20. Giannini, S. & Lewis, G.S. (2020). Three ways to plan for equity during the coronavirus school closures. Retrieved from https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/25/three-ways-to-plan-forequity-during-the-coronavirus-school-closures/web

 21. Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education system? Retrieved from https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemicreshapingglobaleducationsystem/1771350

 22. Görgülü Arı, A, Hayır Kanat, M. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 459-492. [Prospective Teachers’ on Covid 19 (Coronavirus)]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/56115/772126

 23. Gu, C., Jiang, W., Zhao, T. ve Zheng, B. (2020). Mathematical recommendations to fight against COVID-19. Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3551006 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551006. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3551006

 24. Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of Covid-19 on Educational Institutions in India. UGC Care Journal, 661-671. Retrieved from https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32141.36321

 25. Horzum, M. B., Özkaya, M., Demirci, M. ve Alpaslan, M. (2013). Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2), 79-100. [Review of Turkish Distance Education Research]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/92208

 26. İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 27. Karadağ, E., Yücel, C. (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10 (2), 181-192. [Distance Education at Universities during the Novel Coronavirus Pandemic: An Analysis of Undergraduate Students' Perceptions]. Retrieved from http://www.yuksekogretim.org/en/abstract_2020002006.asp

 28. Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (2), 59-67. [Evaluation of Students’ Feedbacks on Web-Based Distance Education in the COVID-19 Process]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1196338

 29. Kırmızıgül, H. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 283-289. [The Covid-19 Pandemic and The Resulting Education Process]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128111

 30. Koçer, E. (2001). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim.(Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. (Master thesis). Selçuk University, Konya, Turkey.

 31. König, J., Jäger-Biela, D. ve Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: Teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany, European Journal of Teacher Education, 43(4), 608-622. doi: 10.1080/02619768.2020.1809650

 32. Kuşkonmaz, H. (2011). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin mobil öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. Konya. (Master thesis). Bahçeşehir University, İstanbul, Turkey.

 33. Kürtüncü, M. ve Kurt, A. (2020). Covıd-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 66-77. [Problems of Nursing Students in Distance Education in The Covid-19 Pandemia Period]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128112

 34. Lin, C. Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Social Health Behaviour, 3, 1-2.

 35. Miks, J. & McIlwaine, J. (2020). Keeping the world’s children learning through COVID-19. Research report, UNICEF. https://www.un_cef.org/coronav_rus/keep_ng-worlds-ch_ldrenlearn_ng-through-cov_d-19.

 36. Miles, M. B. And Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, Sage Publication.

 37. Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43. [Investigation of Teachers' Attitudes Towards Distance Education Applied Due to Coronavirus Disease (COVID-19)]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1309984

 38. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.

 39. Morgan, H. (2020). Best practices for ımplementing remote learning during a pandemic, the clearing house, A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 93(3), 135-141. doi: 10.1080/00098655.2020.1751480

 40. NCES (National Center for Education Statistics) (2008). Distance education at degree granting postsecondary institutions: 2006-07. Retrieved from https://nces.ed.gov/pubs2009/2009044.pdf

 41. Nuland, S.V., Mandzuk, D., Petrick, K.T. ve Cooper, T. (2020). COVID-19 and its effects on teacher education in Ontario: A complex adaptive systems perspective, Journal of Education for Teaching, 46(3), 1-10. doi: 10.1080/02607476.2020.1803050

 42. O’Keefe, L., Rafferty, J., Gunder, A., & Vignare, K. (2020). Delivering high-quality instruction online in response to COVID-19:Faculty playbook. Every Learner Everywhere. Retrieved from http://olc-wordpress-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/05/FacultyPlaybook_Final-1.pdf

 43. Patricia, A. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 99(104), 1-33. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100011

 44. Pınar, M. A. Ve Dönel Akgül, G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the covid-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461- 486.

 45. Punch, F. K. (2014). Sosyal araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar (Çev: Bayrak, D., Arslan, H.B. ve Akyüz, Z.). Siyasal Kitabevi.

 46. Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). Online university teaching during and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity. Postdigital Science and Education, 1-23. https://doi.org/10.1007/s42438-020- 00155-y

 47. Seferoğlu, S.S. (2009). İlköğretim Okullarında Teknoloji Kullanımı ve Yöneticilerin Bakış Açıları. XI. Akademik Bilişim Konferansı. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi. Retrieved from https://www.academia.edu/RegisterToDownload/BulkDownload

 48. Simonson, M., Smaldino, S. E., Albright, M. ve Zvacek, S. (2012). Teaching and learning at adistance: Foundations of distance education.Boston: Pearson Education, Inc.

 49. Sindiani, A.M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M., Rawashdeh, H., Fares, A., Alalawne, T., Tawalbeh, L. İ. (2020). Distance education during the COVID-19 outbreak: A cross-sectional study among medical students in North of Jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186– 194. doi: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.09.036

 50. Tang, T., Abuhmaid, A.M., Olaimat, M., Oudat, D.M., Aldhaeebi, M. ve Bamanger, E. (2020). Efficiency of flipped classroom with online-based teaching under COVID-19, Interactive Learning Environments,28(7), 1-12. doi: 10.1080/10494820.2020.1817761

 51. Tektaş, M. (2010). Web Tabanlı Yapay Zekâ Teknikleri Eğitim Simülatörlerinin Hazırlanması. Proje Raporu, Marmara Üniversitesi, İstanbul. [Project Report]. Retrieved from https://tektasi.net/wp-content/uploads/2020/05/Web-Tabanl%C4%B1-Yapay-Zeka-Teknikleri-E%C4%9Fitim-Sim%C3%BClat%C3%B6rlerinin-Haz%C4%B1rlanmas%C4%B1.pdf

 52. Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H., & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 Education and Education Technology ‘Solutionism’: a Seller’s Market. Postdigital Science and Education, 1-16. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00164-x

 53. UNESCO. (2020a). Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

 54. UNESCO.(2020b). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

 55. UNESCO.(2020c). Distance learning solutions, Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

 56. UNICEF. (2020). UNICEF and Microsoft launch global learning platform to help address COVID-19 education crisis. Retrieved from https://www.unicef.org/press-releases/unicefand-microsoft-launch-global-learning-platform-help-address-covid-19-education

 57. Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 58. Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. (Master thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Turkey.

 59. Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online journal of distance learning administration, 5(3). Retrieved from https://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall53/valentine53.html

 60. Yamamoto, G.T. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi(online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. [The Coronavirus and the Rising of Online Education]. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1051865

 61. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

 62. Zhao, Y. (2020). COVID-19 as a catalyst for educational change. Prospects,49, 29-33. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11125-020-09477-y

bottom of page