top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 11 April 2023

Evaluation of Turkish Teaching Set Prepared for Syrian Immigrant Students in Turkey According to Teachers' Views

Ümmü Gülsüm Altıner Bozlak, Halit Çelikkaya, Ali Önal, Ayhan Kıraç

Ministry of Interior (Turkey), Ministry of National Education (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.06.02.733

Pages: 1-10

Keywords: Immigration, Immigrants, Teaching Turkish, Teaching Turkish to Foreigners, Turkish Teaching Set

Abstract

Many resources are used when teaching Turkish about the immigrant future in Turkey. At the beginning of these sources used are the textbooks in which explanations are used. The descriptive model was used in the qualitative research designs of this education, according to the purpose of evaluating the Turkish education set consisting of three books and economics within the scope of the Project for Supporting the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System (PICTES). Easy cost case run, one of the purposive run methods, was used to calculate the run data. For this purpose, 20 teachers who used the Turkish teaching set were interviewed and semi-interviews were conducted. The collected data were analyzed using content analysis and presented on the analyzed tables. Based on the opinions received from teachers; The Turkish education set has been presented in terms of form, content, learning-oriented distribution, sophisticated conformity, contribution to teaching from narratives, and general evaluation of the books. As a result of the study, the teacher; Although some deficiencies were declared in the study set, it was determined that the evaluations for the study set were positive.

References

 1. Arslan, H. ve Kabakçı, M. (2019). Hayat boyu Türkçe 3 (Lifelong Turkish). 3Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ankara.

 2. Beyhan, D. ve Epçaçan, C. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine en­tegrasyonu projesi kapsamında geçici eğitim merkezlerinde görev yapan dil öğretici­lerinin dil öğretirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Problems faced by language teachers working in temporary education centres within the scope of the project of integration of Syrian students into the Turkish education system and solution suggestions). Turkish Studies 13, (19), 285-306. DOI:10.7827/TurkishStudies.14040

 3. Biçer, N. ve Kılıç, B. S. (2017). Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Evaluation of the textbooks used to teach Turkish to Syrian students in line with the opinions of teachers). Ana Dili Eği­timiDergisi, 5, (4), 649-663. DOI:10.16916/aded.329809

 4. Bozkaya, H. (2020). Çokkültürlü sınıf ortamı ve aidiyet (Multicultural classroom environment and belonging). Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8 (2), 245-271.

 5. Bozkaya, H. (2021a). Sosyal bilgiler eğitimi ve göçmenlerin entegrasyonu (Social studies education and integration of immigrants). (Ed. A. Doğanay & O. Kutlu) Güncel Eğitim Araştırmaları içinde(129-137), Ankara: Akademisyen Yayınevi

 6. Bozkaya, H. (2021b). Göç ve göçmenlerin eğitimi ile ilgili Türkiye’deki doktora tezlerinin incelenmesi: bir içerik analizi çalışması (Examination of doctoral theses in Turkey on migration and the education of immigrants: a content analysis study). Milli Eğitim Dergisi (Türkiye’de ve Dünyada Göçmen Eğitimi Özel Sayısı), 1013-1030. DOI: 10.37669/milliegitim.

 7. Bozkaya, H. (2021c). The effect of social studies lessons on citizenship perceptions of 7th grade Syrian immigrant students. In: Education Quarterly Reviews, 4, (3),356-367. DOI: 10.31014/aior.1993.04.03.344

 8. Bozkaya, H. (2022a). Göç ve çocuk hakları üzerine bir değerlendirme (An assessment on migration and children's rights). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (30), 485-496. DOI: 10.29000/rumelide. 1190328.

 9. Bozkaya, H. (2022b). The place of non-governmental organizations in the Turkish education system according to social studies teachers. In: Education Quarterly Reviews, 5, (3), 497-508. DOI: 10.31014/aior.1993.05.03.562

 10. Cunnings worth, A. (1995). Choosing your coursebook. Macmillan Education. Oxford.

 11. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Fourth edition b.). New Jersey: Pearson Education, Inc.

 12. Çalık, T. (2001). Türkçe ders kitaplarının biçim ve tasarımı (Form and design of Turkish textbooks). (Ed. Küçükahmet, L.) Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu: Türkçe 1-8 içinde.Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul.

 13. Demir, T. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal yetkinliği ders kitapla­rı (Material competence textbooks in teaching Turkish as a foreign language). Dil Dergisi, 166, (1), 43-52.

 14. Demircan, C. (2019). Hayat boyu Türkçe 2 (Lifelong Turkish 2). Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, An­kara.

 15. Demirci, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma be­cerisiyle ilgili tespitler (Determinations about reading aloud skills of Syrian students learning Turkish at B1 level). Turkish Studies, 10, (7), 333-358. DOI:10.7827/Turkish Studies.8149

 16. Dilek, Ş., Boyacı, B. ve Yaşar, E. (2018). Teaching Turkish as a second langu­age to Syrian refugees. Educational Research and Reviews, 13, (18), 645-653. DOI:10.5897/ERR2018.3565

 17. Duman, G. B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı (Material development and effective use of materials in teaching Turkish as a foreign language). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1, (2), 1-8.

 18. Erçoban, A. (2019). Hayat boyu Türkçe 1 (Lifelong Turkish 1). Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ankara.

 19. Fidan, D. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarındaki dilbilgi­si konuları ve öğretmen öğrenici görüşleri. Turkish Studies, 11, (14), 257-257. DOI:10.7827/TurkishStudies.9826

 20. Göçer, A. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi (Examining the textbooks used in teaching Turkish as a foreign language in terms of measurement and evaluation). Dil Dergisi, (137), 30-46.

 21. Gün, M. ve Şimşek, R. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan hikâ­ye kitaplarının incelenmesi: Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretimi A1-A2 hikâ­yeseti örneği (Examining the storybooks used in teaching Turkish to foreigners: Yunus EmreInstitute Turkish teaching A1-A2 story set example). International Journal of Languages’ Education, 5, (3), 502-517. DOI:10.18298/ijlet.2070

 22. Gün, M., Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarının Türkçe öğretim merkezlerinde görev yapan öğretim elemanları açısından değerlendirilmesi (Evaluation of Turkish teaching textbooks for foreigners in terms of instructors working in Turkish teaching centers). Turkish Studies, 9, (16), 1-16.

 23. Halis, İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Instructional technologies and material development). Nobel Yayınları, İstanbul.

 24. Kalaycı, D. ve Durukan, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi ders kitaplarının öğrenme alanları bakımından karşılaştırılması (Comparison of Turkish and English as a foreign language coursebooks in terms of learning areas). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8, (4), 2162-2177.

 25. Karababa, Z. C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorun­lar (Teaching Turkish as a foreign language and the problems encountered). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42, (2), 265-277.

 26. Kılınç, H. H. ve Yenen, E. T. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri (The opinions of the instructors about the textbooks used in teaching Turkish to foreigners). International Journal of Lan­guage Academy, 3, (4), 429-441.

 27. Miles, M. B. and Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis. Sage Publi­cation, London.

 28. Morali, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar (Problems encountered in teaching Turkish as a foreign language to Syrian refugee children). OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8, (15), 1426-1449. DOI:10.26466/opus.443945

 29. Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde ders malzemelerinin önemi ve işlev­selders malzemelerinin nitelikleri (The importance of course materials in teaching Turkish to foreigners and the qualities of functional course materials). Turkish Studies, 8, (1), 2049-2056.

 30. Tok, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki yazma çalışmalarının değerlendirilmesi (Evaluation of writing studies in Turkish teaching textbooks for foreigners). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, (1), 253-283.

 31. Tomlinson, B. (2012). Materials development in language teaching. Cambridge Uni­versity Press, 45, (2), 143-179.

 32. Toprak, F. (2011). Yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarındaki okuma parçaları ve diya­loglar üzerine bir değerlendirme (An evaluation on reading passages and dialogues in Turkish teaching books for foreigners). Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (29), 11-24.

 33. Tosunoğlu, M., Arslan, M. M. ve Karakuş, İ. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme (Subject area textbook review). Anıttepe Yayıncılık, Ankara.

 34. Tüm, G. ve Ceyhan Bingöl, Z. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının temel işlevleri (Basic functions of textbooks used in teaching Turkish as a foreign language). Turkish Studies, 12,(34), 429-444. DOI:10.7827/TurkishStudies.12654

 35. Yavuz Kırık, M. (2015). Interaction level of speaking activities in a coursebook series of teaching Turkish as a foreign language. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12,(2), 133-145.

 36. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in the social sciences). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

bottom of page