top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 07 September 2022

Students’ Views Studying in Arabic Preparatory Class on Distance Education During the Covid-19 Pandemic

Halil Ibrahim Sanverdi

Suleyman Demirel University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.03.553

Pages: 387-398

Keywords: Covid-19, Distance Education, Arabic Learning, Preparatory Education

Abstract

Countries have taken some urgent decisions in order not to experience an irreparable loss in the field of education due to the Covid-19 pandemic that affected the world as of the end of 2019. In this process, the distance education decision was among the measures taken for the students to get through the education period with the least damage and without loss of time. Distance education tools, which were previously used at a limited level in many areas, have become widespread and used at all levels of education processes. In Turkey, distance education tools were used in all stages of education in this process and universities had to expand this education tool that they were familiar with. Due to the Covid-19 pandemic, the 2020-2021 academic year was carried out almost entirely with distance education tools. Due to the decision taken by the Higher Education Council (CoHE) and universities during the pandemic process, there were also students who had to take their foreign language learning with distance education tools. In this study, it is aimed to reveal the situation faced by students who had to take one year preparatory education through online programs before starting the Arabic Language Education undergraduate program. In this process, open-ended questions were asked with a semi-structured interview form to the students who continued their education. The answers given by the students to the questions posed were evaluated with descriptive analysis. While there are students who find distance education positive due to situations such as listening to lessons in a comfortable environment at home, being with the family, there are those who evaluate this process negatively due to situations such as the ineffectiveness of the lessons, the internet shortage, and the inability to take the exams in a reliable environment. Students stated that they generally see this education process negatively and that they don’t want to learn a foreign language with distance education tools if an option is offered.

References

 1. Akgül, G. ve Oran, M. (2020). Views of social studies teachers, of middle school students and student parents about distance educatıon during the pandemic process. Journal of New Approaches in Education, 3(2), 15-37.

 2. Altıparmak, M., Kurt, İ. D. ve Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri [Open source learning management systems in e-learning and distance education]. Akademik Bilişim’11—XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri içinde (ss. 319-327). 13. Akademik Bilişim Konferansı, sunulmuş bildiri, Malatya: İnternet Teknolojileri Derneği.

 3. Balaman, F. ve Hanbay Ti̇ryaki̇, S. (2021). The Opinions of teachers about compulsory distance education due to Corona Virus (Covid-19). Journal of the Human and Social Science Researches, 10(1), 52-84. doi:10.15869/itobiad.769798

 4. Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? [Qualitative research process: How is a qualitative research done?]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388. doi:10.31592/aeusbed.598299

 5. Başar, M., Arslan, S., Günsel, E. ve Akpınar, M. (2019). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı [Distance education perception of teacher candidates]. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2), 14-22.

 6. Bozkurt, A. (2017). The past, present and future of the distance education in Turkey. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

 7. Buran, A. (2015). Nitel araştırmada veri toplama. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel Araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları içinde (1. bs., ss. 43-58). Ankara: Anı Yayıncılık.

 8. Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri(17. bs.). Ankara: Pegem.

 9. COVID-19 impact on education. (2022). UNESCO. Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

 10. Education and COVID-19. (2020). UNICEF. Retrieved from https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/

 11. Erfi̇dan, A. (2019). Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri: Balıkesir Üniversitesi örneği [Opinions of lecturers and students about the teaching of courses through distance education: The example of Balıkesir University]. (Unpublished master's thesis). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

 12. Gömleksiz, M. N. (2013). Metaphorical perceptions of prospective teachers regarding foreign language. Journal of Turkish Studies, 8(8), 649-664. doi:10.7827/TurkishStudies.5217

 13. Koçdar, S. (2006). Uzaktan eğitim ders kitaplarının geribildirim açısından değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim veren işletme ve iktisat fakülteleri örneği [Evaluation of distance education textbooks in terms of feedback: The example of Anadolu University's faculties of business and economics providing distance education]. (Unpublished master's thesis). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 14. Koronavirüs (covid-19) bilgilendirme notu. (2020). YÖK. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/sayfalar/haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx.

 15. Kuyucu, M. (2021). Dijital kampüsler geleneksel kampüslerin yerini alabilir mi? Covid-19 pandemisinde uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim uygulamalarının bugünü ve geleceği hakkındaki düşünceleri [Can digital campuses replace traditional campuses? The thoughts of university students who received distance education in the Covid-19 pandemic about the present and future of distance education applications]. The Journal of Academic Social Sciences, (122), 68-92. doi:10.29228/ASOS.52891

 16. MEB. (2020). MEB. Retrieved from https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr.

 17. Sahin, I. ve Shelley, M. (2008). Considering students’ perceptions: The distance education student satisfaction model. Educational Technology & Society, 11(3), 2016-223.

 18. Şanverdi, Halil İbrahim. “Uzaktan Eğitim Sürecindeki Arapça Öğretimine Dair Öğrenci Görüşleri”. İçinde Uluslararasi Dünya Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 170. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2022.

 19. Teki̇ndal, M. ve Uğuz Arsu, Ş. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenolojik yaklaşımın kapsamı ve sürecine yönelik bir derleme [A review of the scope and process of the phenomenological approach as a qualitative research method]. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182.

 20. Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim (1. bs.). Ankara: Nobel.

bottom of page