top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 03 September 2021

The Effect of Social Studies Lessons on Citizenship Perceptions of 7th Grade Syrian Immigrant Students

Hasan Bozkaya

Hatay Provincial Directorate of National Education, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.344

Pages: 356-367

Keywords: Social Studies, Citizenship, Citizenship Awareness, Immigration, Immigrant

Abstract

Providing people to acquire some skills and concepts, social studies lessons interact with various branches of science. One of them is citizenship education. When citizenship education is examined, it is seen that effective citizenship education comes to the forefront in present democracies. Concepts and issues such as respect for differences, empathy, globalization, cooperation, solidarity, identity, unity, and the feeling of togetherness are important considering immigrant students’ acquiring citizenship awareness via intercultural interaction. The aim of this study is to determine the effect of social studies lessons on citizenship perceptions of 7th grade Syrian immigrant students. For this purpose, opinions of 14 Syrian immigrant students, who attended 7th grade in three different secondary schools in Hatay in 2019, were asked. The research was designed in qualitative design and phenomenology model. Purposive sampling method was used to determine Syrian immigrant students participating in the research. A semi-structured student interview form was used to collect data. It was found that, immigrant students in the study group of the research know their rights and responsibilities, respect the rights of others, feel responsible and have patriotism. They stated that citizenship education they received in social studies lessons contributed greatly to their acquisition of these values. Considering these findings, it was concluded that social studies lesson has an important effect on the formation of citizenship perceptions of Syrian immigrant students; enabling them to be connected with the environment they live in with a sense of belonging, while enabling them to become more sensitive and responsible citizens towards their environment.

References

 1. Alptekin, D. (2011). Toplumsal aidiyet ve gençlik: Üniversite gençliğinin aidiyeti üzerine sosyolojik bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 2. Arslan, S. (2014). Çokkültürlü toplumlarda vatandaşlık eğitimine yönelik öğretmen ve öğrenci düşüncelerinin incelenmesi.Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 3. Aydın, M. (2011). Kurumlar Sosyolojisi. Ankara: Kadim Yayınları.

 4. Bilgili, H. (2016). İnönü Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrenci olmak: Etnografik bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Malatya.

 5. Bryman, A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 8-22.

 6. Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler çağı. Modern dünyada uluslararası göç hareketleri (B. U. Bal ve İ. Akbulut, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 7. Christakis, A. N. & Fowler, (2012). Sosyal ağların şaşırtıcı gücü ve yaşamımızı birleştirmede etkisi(Akt. D. Yüksel). Varlık Yayınları No:1196. (Eserin orijinali 2009’da yayımlandı).

 8. Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. New York: Sage.

 9. Çolak, K. (2015). Sosyal bilgiler ile vatandaşlık ve demokrasi eğitimi derslerinde küresel vatandaşlık eğitimi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 10. Demircioğlu, H. İ. (2007). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.

 11. Duverger, M. (2011). Siyaset sosyolojisi (Akt. Ş. Tekeli). Varlık Yayınları Sayı: 1143. (Eserin orijinali 1966’da yayımlandı).

 12. Er, O., Biçer N., Bozkırlı K. Ç. (2012). Uluslararası yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1 (2), 51-69.

 13. Ersoy, A., Öztürk, F. (2015). Bir vatandaşlık değeri olarak yurtseverlik: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının algısı. İlköğretim Online, 14(3), 974-992. DOI: 10.17051/io.2015.85864

 14. Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. New York: Sage

 15. Göz, N. L. (2010). İlköğretimde vatandaşlık ve demokrasi eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

 16. İbrahimoğlu, Z. (2014). Gayrimüslim azınlıklara göre Türkiye’de vatandaşlık ve vatandaşlık eğitimi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 17. Kan, Ç. (2009). Sosyal bilgiler eğitiminde küresel vatandaşlık. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.2(6). 25-30.

 18. Korkmaz, A. (2015). İletişim çalışmalarında dijital yaklaşımlar Twitter. S. E. Karakulakoğlu- Ö. Uğurlu (Editörler). Yeni Toplumsal Hareketler ve Tiwitter (s.93-116). Ankara: Heretik Yayınları

 19. Kösoğlu, N. (1997).  Milli kültür ve kimlik. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

 20. Kuş, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 21. Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.

 22. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber(Akt. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık

 23. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

 24. Neuman, L. W. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches.Essex: Pearson Education Limited.

 25. Onwuegbuzie, A. J. & Collins, K. M. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The Qualitative Report, 12(2), 281-316.

 26. Öztürk, C. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. C. Öztürk (Editör). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinler Arası Bir Bakış (s. 21-50). Ankara: Pegem Yayıncılık.

 27. Öztürk, C., Dilek, D. (2004). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. C. Öztürk-D. Dilek (Editörler).Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (s.47-82). Ankara: Pegem Yayıncılık.

 28. Öztürk, C., Keskin, Ç. S. ve Otluoğlu, R. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi metinler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem Akademi.

 29. Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. New York: John Wiley & Sons, Ltd

 30. Rolfe, G. (2006). Validity, trustworthiness and rigour: Quality and the ıdea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 304-310.

 31. Rubin, A. & Babbie, E. R. (2016). Empowerment series: Research methods for social work. Boston: Cengage Learning.

 32. Sakallı, N. (2001). Sosyal etkiler: Kim kimi nasıl etkiler? Ankara: İmge Yayınları.

 33. Strauss, A. & Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research techniques. New York: Sage Publications

 34. Talimciler, A. (2012). Eğitim kurumu. S. Güçlü (Editör). Kurumlara Sosyolojik Bakış (s. 373­434). İstanbul: Kitapevi.

 35. Usta, S. (2006). Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde sivil toplum kuruluşları: Sivil toplum, demokrasi ve güven. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 36. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

bottom of page