top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 15 December 2022

The Effect of Turkish Pronunciation Training on Brain: An fMRI Study

Gökçen Tekin, Halit Karatay, Mustafa Hızal

Bolu Abant Izzet Baysal University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.04.603

Pages: 25-38

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Pronunciation, Speech Centers in the Brain, Speaking Instruction, Broca’s Area, Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

Abstract

This study aimed to develop the pronunciation skills of students who learned Turkish as a foreign language and determine the extent of the instruction given for that purpose by observing its cognitive effects. It was designed as an in-class action research and carried out with nine students speaking different languages. Of those, five were bilinguals: Four were native speakers of their native tribal language and French, and one was a native speaker of Kazakh and Russian. The remaining four students were native speakers of Arabic. The fMRI findings at the beginning and the end of the study showed that phonological and reading motor processes were better for bilingual learners who were native tribal speakers and learned French and Mongolian as their country's official language, compared with native Arabic monolingual learners. Based on the analysis, it can be stated that an increase in foreign language sound awareness of learners results in the acquisition of more accurate pronunciation skills.

References

 1. Adalar Subaşı, D. (2010). TÖMER'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. [Error analysis on composition of Arabian learners of Turkish at Tömer]. Dil Dergisi, 148, 7-16.

 2. Akkaya, A. & Gün M. (2016). Araplara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Ürdün örneği. [Common problems in teaching Turkish to Arabs: Jordan sample]. Electronic Turkish Studies, 11(19), 9-18. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11231.

 3. Albayrak, F. (2010). Türkçe öğrenen Moğol öğrencilerin yazılı anlatım yanlışlarının dil bilgisi açısından değerlendirilmesi. [Evaluatin of written mistakes of Mongolian students who learn Turkish, in terms of grammatical rules] Publication No. 263810) [Master’s Thesis, Atatürk Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/.

 4. Alshirah, M. (2013). Arap kökenli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri. [The problems and difficulties which Arabic students encounter in learning Turkish as a foreign language] (Publication No. 340370). [Master’s Thesis, İstanbul Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/.

 5. Baytok, A. (2018). Türk lehçeleri konuşurlarına lehçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. [Problems encountered in dialect teaching to speakers of Turkish dialects and suggested solutions] E. Oktay; M. Aksoy; Ö. F. Karaman, (Eds.), International Central Asia Symposium Proceedings Book, (pp. 884-897). Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi. http://manas.edu.kg/temp/International%20Central%20Asia%20Symposium%20Book.pdf

 6. Beydilli Kaya, E. (2019). Suriyelilerin Türkçe öğrenirken yaşadıkları dil sorunları. [The language problems that Syrian people meet while learning].  International Journal of Teaching Turkish as a Foreign Language, 2(1), 73-92.

 7. Biçer, N. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ana dilinin etkisi. [The effect of mother tongue in teaching Turkish as foreign language]. Electronic Turkish Studies, 12(14), 41-58.

 8. Biçer, N., Çoban, İ. & Bakır, S. (2014). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar: Atatürk Üniversitesi örneği. [The problems faced by the foreign students learnıng Turkish: Ataturk University case]. Journal of International Social Research, 7(29), 125-135.

 9. Biçer, N. & Alan, Y. (2019). Türk soylulara Türkçe öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. [An overview of research on teaching Turkish to people of Turkic origin].  Fırat Üniversitesi The Journal of International Social Sciences, 29(1), 143-157 https://doi.org/10.18069/firatsbed.538665

 10. Calhoun, E. F. (2002). Action research for school improvement. Educational Leadership, 59(6), 18-24.

 11. Çelebi, S. & Kibar Furtun, M. (2014). Yabancılara Türkçe öğretiminde eşadlı sözcüklerin doğru sesletiminde parçalarüstü birimlerin görünür hâle getirilmesi. [Making supra-segmental units visible for the correct pronunciation of homonymic words in teaching Turkish to foreigners]. Electronic Turkish Studies, 9(9), 367-380.

 12. Çerçi, A. (2014). Telaffuz, vurgu ve tonlama konularının dinleme destekli öğretimi. [Pronunciation, stress and intonation issues aided teaching listening]. Turkish Studies, 9(3), 467-485.

 13. Demir, T. & Güleç, İ. (2015). ABD uyruklu öğrencilerin A1 düzeyinde Türkçe ünlü sesletiminde karşılaştıkları ortak sorunlar, Koç Üniversitesi örneği. [Common problems encountered by USA students in Turkish vowel pronunciation at A1 level, Koç University case] In İ, Güleç, H., İ., Sağlam & Ö., E. Akgün (Eds.), IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı (pp.120-133) Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

 14. Demirci, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma becerisiyle ilgili tespitler. [Determinations related to reading aloud skills of Syrian Turkish learning students in level B1]. Turkish Studies, 10(7), 333-358. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8149.

 15. Derwing T. M. (2008). Curriculum issues in teaching pronunciation to second language learners. In J. G. Hansen Edwards, M. L. Zampini (Eds.) Phonology and second language acquisition. (pp.347-369). John Benjamins Publishing Company.

 16. Doğan, C. (2007). Arap öğrencilere Türkçe sesbilgisi öğretimi. [Phonetics in Turkish and teaching to Arabic students]. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 7(2), 233-250.

 17. Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. [Evaluation of problems encountered in Turkish teaching for foreigners in terms of related literature]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 1(2), 51-69.

 18. Erdem, D., M. Şengül, M., Gün, M. & Büyükaslan A. (2015). Tekerleme alıştırmalarına dayalı etkinliklerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli Arapların konuşma becerilerine etkisi. [The effect of exercises of based on tongue twister activities on the speaking skills of Syrian Arabs who are learning Turkish as a foreign language]. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 1-11.

 19. Erten Dalak, H. D. & Mercan, Ö. (2017). Suudi öğrenenlerin Arapçada olmayıp Türkçede olan ünsüz seslerde yaptığı telaffuz hatalarının analizi. [Error analysis of pronunciation in Turkish consonant voices not existing in Arabic of Saudi learners]. Kafkas Üniversitesi Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 10-18.

 20. Flege, J.E. (1995). Second language speech learning: theory, findings, and problems. In W. Strange (Ed.). Speech perception and linguistic experience: Issues in cross-language research. (pp. 233-277). York Press.

 21. Greenwood, D. J. & Levin, M. (2007). Introduction to action research: social research for social change. SAGE Publications.

 22. Gürbüz, R. & Güleç, İ. (2016). Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. [Ideas on Turkish of foreign students who are educating in Turkey: Example of Sakarya University].  Sakarya University Journal of Education, 6(2), 141-153. doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.18712

 23. Heim, S. & Friederici, A. D. (2003). Phonological processing in language production: time course of brain activity. Neuroreport, 14(16), 2031-203. https://doi.org/10.1097/00001756-200311140-00005.

 24. Hu, X, Ackermann, H., Martin, J. A., Erb, M., Winkler, S. & Reiterer, S. (2012). Language aptitude for pronunciation in advanced second language (l2) learners: behavioural predictors and neural substrates. Brain and Language, 127(3). https://doi.org/10.1016/j.bandl.2012.11.006

 25. Hyltenstam, K. & Abrahamsson, N. (2003). Age of onset and ultimate attainment in near-native speakers of Swedish as a second language. In K. Hyltenstam, K. Fraurud. (Eds.). Multilingualism in global and local perspectives : selected papers for the 8th Nordic Conference on Bilingualism. (pp.319-340). Stockholm Universty and Rinkeby Institue of Multilingual Research.

 26. İlgün, K. (2015). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde telaffuz becerisini geliştirmeye yönelik tekerleme ve ninnilerin kullanımı. [Using lulabies and rhymes to improve pronounciation skills in teaching Turkish as a foreign language]. (Publication No. 388153) [Master’s Thesis, Gazi Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/.

 27. İnan, R. & Öztürk, M. (2015). Değişkenler açısından Araplara Türkçe öğretimi (Ürdün örneği). [Turkish teaching for the Arabs in terms of variations (Jordan-Egypt Sample)]. The Journal of Academic Social Science 3(18), 377-392.

 28. Jordan, T. R., Almabruk, A. A., Gadalla, E. A., McGowan, V. A., White, S. J., Abedipour, L. & Paterson, K. B. (2014). Reading direction and the central perceptual span: evidence from Arabic and English. Psychonomic Bulletin & Review, 21(2), 505-511. https://doi.org/10.3758/s13423-013-0510-4.

 29. Kahraman, M. (2018). Yabancı öğrencilerin temel dil becerilerini öğrenirken karşılaştıkları sorunlar: Necmettin Erbakan Üniversitesi (Kondil) örneği. [Foreign students’ four basic language skills learning comparisons: Necmettin Erbakan University (Kondil) sample]. Journal of İnternational Social Research, 11(56), 540-554.

 30. Kaplan, T. (2018). Yabancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri: Gaziantep Üniversitesi örneği. [Foreign students’ views regarding Turkish language: Gaziantep University sample]. Journal of International Social Research, 11(55). 622-627. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537234.

 31. Kara, M. (2010). Gazi Üniversitesi TÖMER öğrencilerinin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne yönelik öneriler. [The difficulties that foreign students face while learning Turkish and some certain suggestions related to these].  Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 661-696.

 32. Karababa Candaş, Z. C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunları. [Teaching Turkish as a foreign language and problems encountered]. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Science, 42(2), 265-277.

 33. Karatay, H., Güngör, H. & Özalan, U. (2019). Callan yönteminin konuşma becerisini geliştirmeye etkisi. [The effect of the Callan method on the development of the speaking skill]. International Journal of Language Academy, 7(2), 238-264. http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4122.

 34. Karatay, H. & Tekin, G. (2019a). Konuşma eğitiminin bürün özellikleri ve öğretimi. [Features and teaching of the prosody in the speaking education]. The Journal of Kesit Academy, 5(18), 1-28. http://dx.doi.org/10.18020/kesit.1598.

 35. Karatay, H. & Tekin, G. (2019b). Konuşma eğitiminin parçalı birimleri: ses ve sesletim eğitimi. [Segmentals of speaking instruction: phonetic and pronunciation training]. The Journal of Kesit Academy, 5(19), 27-46. http://dx.doi.org/10.29228/kesit.19.1412.

 36. Kurt, B. (2017). Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçesi sözlü anlatım çalışmalarının konuşma becerisi değerlendirme ölçeğine göre analizi: Gagauz örneği. [Analysis of Turkic students verbal expression studies in Turkey Turkish language by “Speaking Skill Assessment Scale”]. Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 358-384. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.682.

 37. Lenneberg, E. H. (1967). Biological foundations of language. John Wiley&Sons.

 38. Levelt, W.J.M. (1989). Speaking: from intention to articulation. MIT Press.

 39. Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar. [The problems faced in teaching Turkish as a foreign language to Syrian refugee children]. International Journal of Society Researches, 8(15), 1426-1449. https://doi.org/10.26466/opus.443945.

 40. Nurlu, M. & Özkan, N. (2016). Türkiye Türkçesi öğrenen Türkmenlerde görülen sesli okuma yanlışları ve çözüm önerileri. [Oral reading mistakes seen in Turkmen people who are learning Turkey Turkish and suggestions for solutions]. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 13(34), 24-37.

 41. Okatan, H. İ. (2012). Polis akademisi güvenlik bilimleri fakültesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme sorunları. [Turkish language learning problems of the cadets from foreign countries following undergraduate programs at the faculty of security sciences]. Journal of Police Sciences, 14(4), 79-112.

 42. Özkaya, P. G. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin sesli okuma becerilerine tekerleme eğitiminin etkisi. [The effects of tounge twisters education to oral reading skills of primary second stage students]. (Publication No. 325999). [Master’s Thesis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi].

 43. Özmen, C., Güven, E. & Dürer, Z.S. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisi: sesletime yönelik bir uygulama ve etkinlik önerisi. [Speaking skill in teaching Turkish as a foreign language: A study on pronuncaciation and suggestions for in-class pronunciation activities]. Turkish Studies, 12(28), 593-634.

 44. Rayner, K. (1978). Eye movements in reading and information processing. Psychological Bulletin, 85(3), 618. https://doi.org/10.1037/0033-2909.85.3.618.

 45. Reiterer, S.M., Hu, X., Erb, M., Rota, G. Nardo, D., Grodd & W. Ackermann, H. (2011). Individual differences in audio-vocal speech imitation aptitude in late bilinguals: functional neuro-imaging and brain morphology. Frontiers in Psychology, 2(271). https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2011.00271.

 46. Sis, N. & Ateş, A. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde vurgu. [Emphasis on teaching on Turkish as a foreign language]. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 68, 135-146. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7607.

 47. Şengül, K. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde alfabe sorunu. [Alphabet issues in teaching Turkish as a foreign language]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3(1), 325-339.

 48. Şenyiğit, Y. & Okur, A. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma becerisi ve telaffuz eğitimi. [Speaking skill and pronunciation training in teaching Turkish for foreigners]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 519-549. http://dx.doi.org/10.21764/maeuefd.544528.

 49. Tanrıdağ, O. (2009). Nöroloji pratiğinde konuşma ve dil bozuklukları. [Speech and language disturbances in neurology practice]. Turkish Journal of Neurology, 15(4), 155-160.

 50. Troike-Saville, M. (2012). Introducing second language acquisition. Cambridge University Press.

 51. Tuzlukaya, S. (2019). Filistinli öğrencilerin Türkçe öğrenirken temel düzeyde (A1-A2) karşılaştıkları ortak güçlükler. [The common difficulties Palestinian students face while learning basic level (A1-A2) Turkish]. Aydın Tömer Dil Dergisi, 4(1), 1-15.

 52. Tüm, G. (2014). Çok uluslu sınıflarda yabancı dil Türkçe öğretiminde karşılaşılan sesletim sorunları. [Phonological problems encountered in multinational classrooms in teaching Turkish as a foreign language]. (H. U. Journal of Education), 29(2), 255-266.

 53. Uğur,  F. & Azizoğlu, N. İ.  (2016). Türkçenin  yabancı  dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının  sözcük  öğretimi açısından değerlendirilmesi. [Assessment of extbooks for teaching Turkish as a foreign language in terms of vocabulary teaching]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 151-166.

 54. Ünal, K., Taşkaya, M.S. & Ersoy, G. (2018). Suriyeli göçmenlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. [ The problems that the Syrian emigrants face while learning Turkish as a foreign language and their solution suggestions]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 4(2), 134-149.

 55. Yılmaz, İ. & Şeref, İ. (2015). Arap öğrencilerin Türkçe okuma sesletim becerilerinin geliştirilmesinde şiirden yararlanma. [Using poetry in developing Arabian students’ pronunciation skills while reading]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 1213-1228. https://doi.org/10.7884/teke.542.

 56. https://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/

bottom of page