top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 06 August 2021

The Investigation of Social Studies Prospective Teachers’ Environmental Education Self-Efficacy in Terms of Various Variables

Mehmet Tamer KAYA, Abdullah GÖKDEMİR , Hakkı YAZICI

The University of Afyon Kocatepe (Turkey), The University of Muğla Sıtkı Koçman (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.329

Pages: 184-191

Keywords: Environmental Education, Self-Efficacy, Social Studies

Abstract

The aim of this study is to investigate prospective teachers' environmental education self-efficacy in terms of various variables. Survey method was applied in the study, and the data were collected in the 2015-2016 academic year. The study group of the paper consisted of 172 prospective teachers from each grade level who are studying in Social Studies Department, Faculty of Education, Afyon Kocatepe University. The data of the study were collected with the environmental education self-efficacy scale developed by Özdemir, Aydın and Akar-Vural. (2009). The 5-point Likert scale consisted of 15 items and had four sub-dimensions. As a result of the analyses, it was concluded that prospective teachers' self-efficacy perceptions of environmental education were moderate and prospective teachers' self-efficacy perception levels did not show a significant difference according to gender and grade level variables.

References

 1. Akyol, B. (2014). İlköğretim öğretmen adaylarının çevresel tutum ve çevre bilgi düzeyleri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

 2. Altunçekiç A., Yaman S. and Koray O. (2005). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13, 93-102

 3. Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim çocuk doğa etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitapevi.

 4. Aydın, N. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik özyeterlik inançları üzerine sınıf düzeyi, kıdem ve değer yönelimlerinin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 5. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.

 6. BasaL, H. A. (2003). Okul öncesi eğitimde uygulamalı çevre eğitimi. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları.

 7. Browers, A., Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self efficacy in classroom management, Teaching and Teacher Education, 16, 239-253.

 8. Çetkin, E. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

 9. Çimen, O., Gökmen, A., Altunsoy, G., Ekici, G. and Yılmaz, M. (2011). Analysis of biology candidate teachers’ self-efficacy beliefs on environmental education. 3rd World Conference on Educational Sciences Bahcesehir University, Istanbul – Turkey.

 10. Ek, H.N., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G. and Şeker, S. (2009). Adnan menderes üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1): 125-136.

 11. Erkol, M. and Erbasan, Ö. (2018). Öğretmenlerin çevre eğitimi öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 810-825.

 12. Friedman, I., Kass, E. (2001). Teacher self-efficacy: A classroom-organization conceptualization. Teaching and Teacher Education. 18, 675-686.

 13. Gibson, S., Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: a construct validation, Journal Of Educational Psychology, 76, 569-582.

 14. Gorski, P.C., Davis, S. N. and Reiter, A. (2012). Self-efficacy and multicultural teacher education in the united states: the factors that ınfluence who feels qualified to be a multicultural teacher educator. Multicultural Perspectives, 14(4), 220-228.

 15. Gökmen, A., Ekici, G. and Öztürk, G. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-yeterlilik algılarının incelenmesi üzerine bir çalışma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

 16. Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(151), 30-43.

 17. Güven, İ., Yurdatapan, M., Benzer, E. and Şahin, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ile sağlıklı yaşama yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1431-1448.

 18. Hsu, S.J. (2004). The effects of an environmental education program on responsible environmental behavior and associated environmental literacy variables in Taiwanese college students. The Journal of Environmental Education, 35 (2), 37‐48.

 19. Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2): 67-82.

 20. Karasar, N. (2012) Bilimsel araştırma yöntemi (24. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.

 21. Karatekin, K. (2011).Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 22. Kaya, M. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin algıları: Metafor analizi örneği. Turkish Studies, 9(2), 917-931.

 23. Konakcı, A. A. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre bilgi ve çevre eğitimi öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.

 24. Leithwood, K. and Jantzi, D. (2008). Linking leadership to student learning: the role of collective efficacy. Educational Administration Quarterly, 44(4), 496– 528.

 25. Özdemir A. ,Aydın N. and Vural R.A. (2009). Çevre eğitimi öz-yeterlik algısı üzerine bir ölçek geliştirme çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 26: 1-9.

 26. Özdemir, A., Yapıcı, E. (2010). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık ve ilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 1(1), 48-56.

 27. Özgen, N. (2012). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları: türkiye örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 403-422

 28. Özlü, G.(2012). Çevre eğitimi öz -yeterlik ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 29. Özlü, G., Özer- Keskin, M., Gül, A. (2013).Çevre eğitimi öz-yeterlik ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 393-410.

 30. Roth, C. E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution and directions in the 1990s. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education.

 31. Schunk, D. (2014). Öğrenme teorileri. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 32. Seçgin, F., Yalvaç, G. and Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

 33. Sönmez, V. and Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

 34. Şahin, H. and Doğu, S. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi, İlköğretim Online,17(3): 1402-1416

 35. Şahinpınar, D. (2018). Okulöncesi öğretmenlerinin çevre eğitimi konusundaki görüşleri ve yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

 36. Tschannen-Moran, M. and Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct, Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.

 37. Tschannen-Moran, M. and Hoy, A. W. (2007). The differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944–956.

 38. Tungaç, A. S. (2015). Fen bilgisi öğretmenlerinin okul dışı (doğa deneyimine bağlı) çevre eğitimine yönelik öz-yeterlik algıları, çevre bilgileri ve çevresel tutumlarının incelenmesi: Mersin ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 39. UNESCO (1977). The tbilisi declaration: final report intergovernmental conference on environmenta education. Organized By UNESCO in Corporation With UNEP, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763 It was made on 20.04.2016.

 40. Yazıcı, S., Kaya, M. T. and Ekiz, E. (2018). Ortaokul öğrencilerinin çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları. I. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, 444-448.

 41. Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(9. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 42. Yıldırım, T , Kışoğlu, M , Salman, M . (2018). Analysis of geography and biology teachers’ self-efficacy in environmental education . Review of International Geographical Education Online , 8 (2) , 240-254 .

 43. Yüksel, Y. E., Kaya, M. T. (2019). Envıronmental attıtudes of pre-servıce teachers: a case study at afyonkarahisar. Turkish Studies,14(2) 139-149. doi:10.7827/TurkishStudies.14847

 44. Zayimoğlu Öztürk, F., Öztürk, T.and Sahin, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi özyeterlik algılarının incelenmesi. Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 293-311.

bottom of page