top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 18 February 2022

An Investigation into Lecturers’ Perceptions and Experiences Regarding Students with Special Needs

Caner Kasap, Turgut Bahçalı

Karamanoğlu Mehmetbey University (Turkey), Eskişehir Osmangazi University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.05.01.432

Pages: 209-218

Keywords: Lecturers, Students with Special Needs, Experience

Abstract

This study aimed to examine lecturers’ perceptions and experiences regarding their students with special needs. The research was designed within the framework of the qualitative research paradigm. The participants of this descriptive study were nine lecturers of two different universities in Turkey who had experience in teaching students with special needs. They were working in different departments/programs such as midwifery, foreign languages, and interior architecture. The students with special needs had different disabilities such as physical disability, hearing impairment, and visual impairment. Data were collected through semi-structured interviews in the fall semester of the 2021-2022 academic year. The data were analyzed via content analysis.

References

 1. 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun. Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf

 2. Akçamete, G. (2016). Özel gereksinimi olan çocuklar. Gönül Akçamete (Editor), In Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (pp.29-74), (6thEd.), Ankara: Kök Yayıncılık.

 3. Ataman, A. (2013). Özel eğitimin anlamı ve amaçları. Atilla Cavkaytar (Editor), In Özel eğitim(pp. 1-19). Ankara: Vize Yayıncılık.

 4. Baykoç Dönmez, N. (2010). Öğretmenlik programları için özel eğitim. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

 5. Cavkaytar, A. and Diken, İ. (2012). Özel eğitim 1- özel eğitim ve özel eğitim gerektirenler (1stEd.). Ankara: Vize Basın Yayın.

 6. Cavkaytar, A. (2017). Özel gereksinimli çocuğu olan aileler. Tülin Güler (Editor). In Anne baba eğitimi (pp. 51-67). Ankara: Pegem Akademi.

 7. Cresswell, J. W. (2016). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları.(Reviser: S. B. Demir). (2nd Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

 8. Diken, İ. H. and Batu, E. S. (2013). Kaynaştırmaya giriş. İ. H. Diken (Editor), In İlköğretimde kaynaştırma (pp. 2-23), (2nd Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

 9. Güray, Ş. (2017). Yüksek lisans eğitiminde hizmet kalitesi bağlamında görme engelli bir öğrencinin öğrenme yaşantılarının incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 1(2), 66-73.

 10. Hallahan, D. P., Pullen, P. C., Kauffman, J. M. and Badar, J. (2020). Exceptional learners. In Oxford Research Encyclopedia of Education.

 11. http1. https://engelsiz.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/engelsiz-erisim-engelsiz-egitim.aspx#:~:text=H%C3%A2lihaz%C4%B1rda%20Y%C3%96KS%C4%B0S%20verilerine%20g%C3%B6re%2051.647,i%20doktora%20d%C3%BCzeyinde%20e%C4%9Fitim%20g%C3%B6rmektedir.

 12. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği [ÖEHY] (2021). Retrieved from: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/13145613_Ozel_EYitim_Hizmetleri_YonetmeliYi_son.pdf

 13. Kamış, Ö. ve Demir, E. (2018). Görme yetersizliği olan lisans öğrencilerinin sınıf içi ölçme-değerlendirme süreçlerinin incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 19(3), 423-450.

 14. Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 5(2), 1-19.

 15. Kavale, K. (1979). Mainstreaming: The genesis of an idea. The Exceptional Child. 26(1). 3-21.

 16. Mills, G. E., and Gay, L. R. (2016). Educational research: Competencies for analysis and applications. (11th Ed.). USA, Pearson.

 17. Sucuoğlu, B., and Kargın, T. (2006). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: Yaklaşımlar yöntemler, teknikler. Morpa.

 18. Yalçın, G., and Aslan, C. (2021). Görme yetersizliği olan öğrencilerin derslerini yürüten akademisyenlerin karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(41), 3260-3279. DOI: 10.26466/opus.916007

 19. Yıldırım, A., and Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11th Ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

bottom of page