top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 10 May 2021

An Investigation of the Relationship Between Preschool Teachers’ Individual and Administrative Creativity and Job Satisfaction

Yıldız Güven, Dicle Akay, Sümeyye Öcal

Maltepe University (Turkey), Bahcesehir University (Turkey), Istanbul Gelisim University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.283

Pages: 329-338

Keywords: Preschool Teachers, Individual Creativity, Administrative Creativity, Job Satisfaction

Abstract

The creativity skills of individuals have started to gain importance in adapting to today's changing conditions. In this context, teachers need to transfer their individual creativity to the organizational environment. In order to do this, they need to provide personal pleasure and satisfaction from their work. The main aim of this study is to examine the relationship between preschool teachers' individual and administrative creativity and job satisfaction. The study, which is designed as relational survey model, was carried out with 173 preschool teachers. The data obtained from Personal Information Form, Organizational Creativity Scale and Job Satisfaction Scale. As a result of the research, the organizational creativity scores of preschool teachers in the dimension of individual creativity showed a significant difference according to the type of institution, and no difference was found according to the status of wanting to do a different profession, the number of students in the class, professional seniority and weekly working hours. There was a difference in the administrative creativity of teachers according to the type of institution, their willingness to do a different profession and the number of students in the classroom, while professional seniority and weekly working hours make no difference. There was a difference among teachers' job satisfaction scores according to the type of institution, their willingness to do a different profession, and the number of children in the classroom, but not according to professional seniority and weekly working hours. According to the result of the research it can be claimed that as the organizational creativity scores of preschool teachers in individual and administrative dimensions increased, their job satisfaction increased too. It was suggested that conditions improving organizational creativity and job satisfactions of preschool teachers should be given place in schools.

References

 1. Abu-Saad, I., & Hendrix, V. L. (1995). Organizational climate and teachers’ jub satisfaction in a multi-cultural milieu: The case of the Bedouin Arab schools in Israel. International Journal of Educational Development, 15(2), 141-153.

 2. Akman, Y., & Abaşlı, K. (2017). Sosyal sermaye ve örgütsel Yaratıcılik arasındaki ilişkilerin ögretmen algilarina gore incelenmesi. Cumhuriyet International Education Journal, 6 (2), 269-286.

 3. Alt, M. N., & Peter, K. (2002). Private schools: A brief portrait. National Center for Education Statistics.

 4. Balay, R. (2010). Öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algıları. Ankara University Educational Sciences Faculty Journal, 43 (1), 41-78.

 5. Baltaş, A., & Baltaş, Z. (2000). Stres ve basa çıkma yollari. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 6. Bolin, F. S. (1989). Empowering leadership. Teachers College Record, 91(1), 81-96.

 7. Boyacı, A., & Karacabey, M. F. (2016). Opinions of private and public primary school principals on organitazional creativity. The International Journal of Educational Organization and Leadership, 23(4).

 8. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Cakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (5th ed.). Ankara: Pegem Akademi.

 9. Cengiz, E., Acuner, T., & Baki, B. (2007). Örgütsel Yaratıcılığı belirleyen faktörler arası yapısal ilişkiler. Dokuz Eylul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 98-121.

 10. Coade, N. (2002). Her koşulda yaratıcı olmak- isletmenizde yaratıcılığı ve yeniliği nasıl teşvik edebilirsiniz? (1st ed.). (A. E. Savran, Trans.). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

 11. Çekmeceloğlu, H. G. (2005). Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: bir araştırma. Ç. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39.

 12. Demirtaş, Z. (2010). Teachers’ job satisfaction levels. Procedia Social and Behavioral Sciences ,9, 1069–1073.

 13. Durualp, E., & Kaytez, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarının çocuk sevme düzeyleri ile bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitimve Öğretim Dergisi, 6(1), 97-112.

 14. Duxburg, M. L., Armstrong, G. D., Drew, D., & Henly, S. J. (1984). Head nurse leadership style with staff nurse burnout and job satisfaction in neonatal intensive care units. Nursing Research, 33(2), 97-101.

 15. Edwards, J. L., Green K. E., & Lyons, C. A. (2002). Personal empowerment, efficacy, and environmental characteristics. Journal of Educational Administration, 40(1), 67-86.

 16. Eren, E., & Gündüz, H. (2002). İş çevresinin örgütsel yaratıcılık üzerindeki etkileri ve bir araştırma. Doguş Üniversitesi Dergisi, 5, 65-84.

 17. Eser, Ş. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinde iş doyumu, meslektaş ilişkileri ve okul idaresi desteği arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Tekirdağ ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 18. Fidan, T., & Özturk, I. (2015). The relationship of the creativity of public and private school teachers to their intrinsic motivation and the school climate for innovation. Social and Behavioral Sciences, 195, 905 – 914.

 19. Friedman, I. A. (1991). High- and low-burnout schools: school culture aspects of teacher burnout. Journal of Educational Research, 84(6), 325-333.

 20. Goldberger, L., & Breznitz, S. (1982). Handbook of stress. NY: The Free Press.

 21. Greenberg, J. (2002). Managing behavior in organizations (3rd ed.). Prentice Hall.

 22. Hackman, J. R., & Oldman G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, Ω60(2), 159-170.

 23. Hutabarat, W. (2015). Investigation of teacher job-performance model: Organizational culture, work motivation and job-satisfaction. Asian Social Science, 11(18), 295-304.

 24. Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159-170.

 25. Hirst, G., Van Dick, R., & Van Knippenberg, D. (2009). A social identity perspective on leadership and employee creativity. Journal of Organizational Behavior, 30(7), 963–982.

 26. Hunter, S., K. Bedell,& M. Mumford. 2005. “Dimensions of Creative Climate: A General Taxonomy.” Korean Journal of Thinking and Problem Solving 15: 97–116.

 27. Hutabarat, W. (2015). Investigation of teacher joperformance model: organizational culture, work motivation and job-satisfaction. Asian Social Science, 11(18), 295-304.

 28. Indriartiningtias, R., Hartono, B., & Subagyo. (2018). Proceedings from 2018 IEEE Conference on Industrial Engineering and Engineering Manegement: The effect of owner creativity on organizational creativity: Empirical evidence from Surakarta Indonesia.

 29. Izgar, H. (2000). Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri (burnout) nedenleri ve bazı etken faktörlere göre incelenmesi.(Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

 30. Iraz, R., & Akyazı, T. E. (2005). Proceedings from 2. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu. Örgütsel Yaratıcılık modelinin oluşmasında bireysel yaratıcılık ve örgüt ikliminin etkisi: Aksaray ilinde bir araştırma.

 31. Jiang, Y. (2005) The Influencing and effective model of early childhood teachers’ job satisfaction in China. US-China Education Review, 2(11).

 32. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi(17th ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 33. Keser, A. (2006). Çalışma yaşamında motivasyon. İstanbul: Alfa Aktuel Yayınları.

 34. Kılıç, S., Tanrıkulu, T., & Uğur, H. (2013). Job satisfaction and social comparison levels of teachers working for state schools. International Journal of Human Sciences, 10(1), 760-779.

 35. Kwaśniewska, J., & Nęcka, E. (2004). “Perception of the Climate for Creativity in the Workplace: The Role of the Level in the Organization and Gender.” Creativity and Innovation Management, 13, 187–96.

 36. Marsap, A. (1999). Yaratıcı liderlik. Ankara: Öncü Kitapları.

 37. Mumford, M. D., Medeiros, K. E., & Partlow, P. J. (2012). Creative thinking: Processes, strategies and knowledge. Journal of Creative Behavior, 46, 30-47.

 38. Muzzio, H., & Paiva Junior, F. G. (2018). Organizational creativity management: discussion elements. RAC, Rio de Janeiro, 22(6), 922-939.

 39. Nartgun, S. S., & Demirer, S. (2012). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile iş yaşamında yalnızlık düzeylerine ilişkin görüşleri. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7(2) 139-156.

 40. Nisula, A. M. (2013). Building organizational creativity: A multitheory and multilevel approach for understanding and stimulating organizational creativity. (Unpublished doctoral dissertation). Lappeenranta University of Technology, Finland.

 41. Olszak, C. M., Bartus, T., & Lorek, P. (2018). A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support. Information & Manegement, 55, 94-108.

 42. Özdemir, S., Sezgin, F., Kaya, Z., & Recepoğlu, E. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin stresle basa çıkma tarzları ile kullandıkları mizah tarzları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(3), 405-428.

 43. Özkalp, E. (2013). Duygular, tutumlar ve iş tatmini. In A. C. Kırel & O. Ağlargöz (Ed.) Örgütsel Davranış (pp. 56-87). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını.

 44. Parjanen, S. (2012). Experiencing creativity in the organization: From individual creativity to collect creativity. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 7, 109-128.

 45. Papanastasiou, E. C., & Zembylas, M. (2005). Job satisfaction variance among public and private kindergarten school teachers in Cyprus. International Journal of Educational Research, 43, 147-167.

 46. Perie, M, & Baker, D. P. (1997). Job satisfaction among America’s teachers: Effects of workplace conditions, background characteristics, and teacher compensation. (Statistical analysis report) Washington DC: American Institutes for Research.

 47. Runco, M. A. (2007). Creativity theories and themes: research, development, and practice. Burlington, MA: Elsevier Academic Press.

 48. Schwab, R., Jackson, S., & Schuler, R. (1986). Educator burnout: Sources and consequences. Educational Research Quarterly, 10, 14-30.

 49. Shalley, C. E., & L. L. Gilson. 2004. “What Leaders Need to Know: A Review of Social and

 50. Contextual Factors That Can Foster or Hinder Creativity?” Leadership Quarterly 15: 33–53.

 51. Shalley, C. E., Gilson, L. L., & Blumsource, T. C. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. The Academy of Management Journal, 43(2), 215-223.

 52. Silah, M. (2002). Sanayi işletmelerinde önemli ve çağdaş bir gereksinim: süreç danışmanlığı uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 143–168.

 53. Smith, P. C., Kendall, L. M., & Hulin, C. L. (1969). The measurement of satisfaction in work and retirement. Chicago: Rand Me Mally.

 54. Sönmezer, M. G., & Eryaman, M. Y. (2008). A comparatıve analysıs of job satısfactıon levels of public and private school teachers, Journal of Theory and Practice in Education,4 (2), 189-212.

 55. Şahin, H., & Dursun, A. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 160-174.

 56. Taggar, S. (2002). Individual creativity and group ability to utilize individual creative resources: A multilevel model. Academy of Management Journal, 45, 315-330.

 57. Taşdan, M. (2008). Kamu ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin değer, iş doyumu ve öğretmene mesleki sosyal destek ile ilgili görüşleri. (Yayınlanmamışl doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

 58. Taşdan, M., & Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilkoğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-70.

 59. Torrance, E. P. (1962). Guiding creative talent. New York: Prentice Hall, Inc.

 60. Tekerci, H. (2008). Farklı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin mesleki doyumlarının ve tutumlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 61. Uğurlu, C. T.. & Ceylan, N. (2014). Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve etik liderlik algılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 96-112.

 62. Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 29, 73-88.

 63. Woodman, R. W. Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational creativity. Academy of Management Review, 18(2), 293-317.

 64. Yılmaz, E., & Izgar, H. (2009). İlkögretimde çalişan öğretmenlerin iş doyumlarının okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 8(3), 943-951.

 65. Yılmaz, H., & Karahan, A. (2010). Liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Uşak’ta bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 17(2). 145-158.

 66. Zembat, R., İlçi Küsmüş, G., & Yılmaz, H. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri ve sınıf yönetimleri. Değişen Dünyada Eğitim, 67-80.

 67. Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Engouraging the expressionof voice. Academy of Management Journal, 4 (4), 682-696.

bottom of page