top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 05 April 2021

Developing Critical Thinking Skills in Elementary School Students Through Foreign Language Education: An Action Research

Elif Sarıcan, Ecenur Büşra GÜNEŞ

Marmara University (Turkey), Akasya College (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.196

Pages: 51-68

Keywords: Critical Thinking, Thinking Skills, Foreign Language Lessons

Abstract

People constantly practice the act of thinking. They may not think about everything, yet they certainly think of something and make decisions. Critical thinking is a sort of reflective thinking. It is controlled and aimed at perfect thinking. It enables the self-realization of individuals in social life. Therefore, it is important to develop critical thinking at school stages and early ages. The purpose of this research was to investigate “the effect of foreign language learning activities on critical thinking skills of 4th-grade students”. To achieve this purpose, researchers tried to answer these questions: (1) What is the effect of critical thinking activities on students’ critical thinking? (2) What is the effect of critical thinking activities on students’ personal definitions of critical thinking and critical thinker? (3) What is the effect of critical thinking activities on students’ social skills? The method of this research is action research which is considered highly important for educational sciences. In the course of this research, activities for developing critical thinking skills were implemented to 4th grade students. 25 4th grade private elementary school students participated in the research. Researchers used 13-question “Critical Thinking Skill Open-ended Questionnaire” to collect data. The answers given to the open-ended questionnaire before and after the activities were analyzed using content analysis, and themes and codes were determined accordingly, thereby answers of the students are compared. It is noted that before implementation, most of the students did not have any idea about critical thinking or they thought critical thinking has a negative connotation; however, after implementation, they gained more positive and open-minded opinions about this term.

References

 1. Akar, C. & Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(3), 1356-1369.

 2. Akin, A., Hamedoğlu, M. A., Sariçam, H., Akin, U., İlbay, A. B., Civan, S., & Demir, T. (2013). The validity and reliability of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale.Paper presented at the 2nd International Chaos, Complexity and Leadership Symposium (ICCLS 2013), December, 17-19, Ankara, Turkey.

 3. Akran, S. K. & Babaoğlu, H. M. (2019). İngilizce dersinde allosterik öğrenme modelinin öğrencilerin eleştirel ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 73-97.

 4. Ay, Ş., & Akgöl, H. (2008). Eleştirel düşünme gücü ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(2), 65-75.

 5. Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

 6. Berg, B. L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pege.

 8. Cottrell, S. (2017). Critical thinking skills: Effective analysis, argument and reflection. Macmillan International Higher Education.

 9. Çubukçu, Z. (2004). Öğretmen adaylarının düşünme stillerinin öğrenme biçimlerini tercih etmelerindeki etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,Antalya.

 10. Fisher, R. (1995). Teaching children to think. UK: Stanly Thornes.

 11. Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to Design Research in Education and Evaluate Research in Education [Internet]. Kiefer, S., editor.

 12. Gök, B. & Erdoğan, T. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 29-52.

 13. Gömleksiz, M. N. & Kan, A. Ü. (2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini kazandırmadaki etkililiğinin belirlenmesi (Diyarbakır ili örneği). Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 8(1), 39-49.

 14. Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, (32), 127-146.

 15. Gürdoğan Bayır, Ö. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olaylardan Yararlanmanın Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 16. Güven, M. & Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 75-90.

 17. Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı. (çvrn: Yıldız Uzuner ve Meltem Özten Anay) Ankara: Anı Yayıncılık.

 18. Kahraman, T. (2008). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri İle Öğrenci Algılarına Göre Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranış Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 19. Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2013). The action research planner: Doing critical participatory action research. Springer Science & Business Media.

 20. Korkmaz, Ö. & Yeşil, R. (2009). Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri. Journal Of Kirsehir Education Faculty, 10(2), 19-28.

 21. Kökdemir, B. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme Ve Problem Çözme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi, Ankara.

 22. Mercer, S., Hockly, N., Stobart, G. & Gales, N. L. (2019). Global skills: Creating empowered 21st century citizens. ELT Expert Panel: Oxford University Press.

 23. Özdemir, S. M. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 297-316.

 24. Paul, R. W., Elder, L. & Bartell, T. (1997). California teacher preparation for instruction in critical thinking: Research findings and policy recommendations. California Commission on Teacher Credentialing Sacramento: California.

 25. Pelton, R. P. (2010). Action research for teacher candidates: using classroom data to enhance instruction. The USA: Rowman & Littlefield Education.

 26. Sarıgöz, O. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, (41).

 27. Seah, R., & Beencke, A. (2019). Developing critical thinking in the primary years. Australian Primary Mathematics Classroom, 24(3), 3-7.

 28. Semerci, N. (2016). Eleştirel düşünme eğilimi (EDE) ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik

 29. revize çalışması. Electronic Turkish Studies, 11(9), 725-740.

 30. Söylemez, Y. (2016). İçerik analizi: Eleştirel düşünme. Ekev Akademi Dergisi, 20(66), 671-696.

 31. Tok, E. & Sevinç, M. (2010). Düşünme becerileri eğitiminin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 67-82.

 32. Valenzuela, J., Nieto, A., & Saiz, C. (2011). Critical thinking motivational scale: A contribution to the study of relationship between critical thinking and motivation. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 9(2), 823-848.

 33. Whitehead, J., & McNiff, J. (2006). Action research: living theory. Sage.

bottom of page