top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 30 April 2021

Development of Verbal Games Achievement Test of Primary School 3rd Grade Science Lesson “Let’s Know About Substance” Unit

Abdulkadir Sağlam, İbrahim Yüksel, Ömer Erbasan

Ministry of National Education (Turkey), Gazi University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.02.261

Pages: 481-496

Keywords: Let’s Know About Substance, Science, Verbal Intelligence Games, Third Grade

Abstract

The aim of the study is to develop an achievement test consisting of the questions in verbal intelligence games whose validity and reliability have been ensured and which are in accordance with the learning outcomes of the states of substance and knowing the properties of substance via the five senses taking place in the unit “Let’s Know About Substance” in primary school 3rd grade science lesson. In this framework; the games of find with code, anagram, the deleted word, deficient word and word tour being from the verbal intelligence games have been used in the test. Scanning method from quantitative research methods has been used during the development process of the test. Question inventory has been formed by the researchers. Content validity of the test has been carried out by preparing table of specifications and reliability calculations of the test have been carried out upon the data attained from 187 primary school third grade students in different cities of Turkey with random sampling method for the purpose of having a pilot study. The reliability coefficient for Primary School Third Grade Science Lesson “Let’s Know About Substance” Unit Verbal Games Achievement Test has been found as (α) 0.92. Cronbach Alpha The mean item difficulty and distinctiveness indexes of the test have been calculated with the conducted item analysis. Findings show that the developed achievement test is a valid and reliable test. An achievement test consisting of 15 items and three factors as coding games, circle games and word games, in which the distinctiveness of all questions is at sufficient level, which is at a difficulty level close to the average, whose mean difficulty index is at medium level, which is valid and whose points are highly reliable and which has been formed with verbal intelligence games has been developed within the direction of the aim of the study.

References

 1. Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenirlik analizi [Validity and reliability analysis of achievement test developed on work and energy issue using alternative measurement-evaluation approaches]. Amasya Education Journal, 4(1), 1-25.

 2. Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, S. & Uluçınar Sağır, Ş. (2014). İlkokul 4.sınıf maddeyi tanıyalım ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirme çalışması [An achievement test development study for the 4th grade Let's Know the Substance unit]. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. 16-18 May, Konya.

 3. Anderson, S.R. (1998). Why talk about different ways to grade? the shift from traditional assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5-16.

 4. Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Assessment and evaluation in education] (6th edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

 5. Ayvacı, H. Ş. & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: ısı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması [A success test development study: heat and temperature achievement test validity and reliability research]. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(1), 87-102.

 6. Bottino, R. M. & Ott, M. (2006). Mind games, reasoning skills, and the primary school curriculum: hints from a field experiment. Learning Media & Technology, 31(4), 359-375.

 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (13th edition). Ankara: Pegem Akademi.

 8. Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi [Quantitative data analysis in the scientific research process with SPSS] (2ndedition). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 9. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları [Multivariate statistics for social sciences: SPSS and LISREL applications]. Ankara: Pegem Akademi.

 10. Değirmenci, A. & Doğru, M. (2019). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı maddeyi tanıyalım ünitesi kazanımlarının gerçekleşme düzeyinin değerlendirilmesi [The evaluation of realization level of gains of let’s know about substance unit in 4th grade science curriculum in primary school]. Gazi Journal of Education Sciences, 5(1), 102-121.

 11. Demir, B. & Akarsu, N. (2014). Modern Fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi ve uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT) [Concept test development and implementation of modern physics topics: Modern Physics Concept Test]. Journal of European Education, 4(2), 39-51.

 12. Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of an achievement test about solutions for 7thgraders: A validity and reliability study]. Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 209-237.

 13. Devecioğlu, Y. & Karadağ, Z. (2014). Amaç, beklenti ve öneriler bağlamında zeka oyunları dersinin değerlendirilmesi [Evaluation of mind puzzle course at the context of goals, expectations and recommendations]. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41- 61.

 14. Dochy, F. (2001). A new assessment era: different needs, new challenges. Learning and Instruction, 10(1), 11-20.

 15. Fourie, I. & Van Niekerk, D. (2001). Follow-Up on the portfolio assessment a module in research ınformation skills; an analysis of its value. Education for Information, 19, 107-126.

 16. Garris, R., Ahlers, R. & Driskell, J.E. (2002) Games, motivation, and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming, 33(4), 441-467.

 17. Gömleksiz, M. ve Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Assessment and evaluation in education] (2nd edition). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 18. Güler, N. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Assessment and evaluation in education] (4th edition). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 19. İpek Akbulut, H. & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi [How to develop an achievement test for a unit?: A study for grade 7 force and motion unit]. Amasya Education Journal, 2(1), 18-44.

 20. Kempa, R. (1986). Assessment in Science. Cambridge University Press, Cambridge, London.

 21. Kirriemuir, J. & McFarlane, A. (2004). Literature review in games and learning, report 8, Futurelab series, http://admin.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf.

 22. Kurupınar, A. (2020). Kaynaştırma eğitiminde zekâ oyunlarıyla fen eğitimi ve aile katılımı. Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler için zekâ oyunlarıyla fen eğitimi ve etkinlik örnekleri [Science education and family participation with intelligence games in inclusive education. In Science education and activity examples with intelligence games for students who need special education] (ed., İ. Yüksel & Y. Çıkılı). Ankara: PegemA.

 23. Lou, Y., Abrami, P. & D'Apollonia, S. (2001) Small group and individual learning with technology: a metaanalysis. Review of Educational Research, 71(3), 449-521.

 24. Marangoz, D. & Demirtaş, Z. (2017). Mekanik zekâ oyunlarının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin zihinsel beceri düzeylerine etkisi [The effect of mechanical mind games on mental skill levels of primary school second grade students]. The Journal of International Social Research, 10(53), 612-623.

 25. Marangoz, D. (2018). Mekanik Zekâ Oyunlarının İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Beceri Düzeylerine Etkisi [The effect of mechanical mind games on mental skill levels of primary school second grade students] (unpublisher master thesis). Sakarya University, Institute of Education Sciences, Sakarya.

 26. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2004). İlköğretim okulu matematik dersi öğretim programı [Elementary school mathematics curriculum]. Ankara: MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

 27. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2016). Zekâ oyunları 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğretmenler için öğretim materyali [Intelligence games Teaching material for 5th, 6th, 7th and 8th grades middle school and imam hatip middle school teachers] (2nd edition). Ankara: Ministry of Education.

 28. Ogan Bekiroğlu, F. (2004). Ne kadar başarılı?, klasik ve alternatif ölçme- değerlendirme yöntemleri ve fizikte uygulamalar [How successful ?, classical and alternative assessment-evaluation methods and applications in physics]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 29. Özçelik, D. A. (2011). Ölçme ve değerlendirme [Assessment and evaluation] (4thedition). Ankara: Pegem Akademi.

 30. Öztemiz, S. & Önal, H. İ. (2013). İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri: Ankara Beytepe İlkokulu örneği [Teacher opinions regarding primary school students to gain reading habits by means of play technique: Ankara Beytepe Primary School sample]. Bitlis Eren University Social Science Journal, 2(1), 70-85.

 31. Rosas, R., Nussbaum, M., Cumsille, P., Marianov, V.,. Correa, M., Flores, P., Grau, V., Lagos, F., López, X., López, V., Rodriguez, P. & Salinas, M. (2003). Beyond Nintendo: design and assessment of educational video games for first and second grade students. Computer & Education, 40(1), 71-94.

 32. Saraç, H. (2018). Fen bilimleri dersi ‘maddenin değişimi’ ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of achievement test about science lesson ‘change of Substance’ unit: validity and reliability study]. Bolu Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 18(1), 416-445.

 33. Savaş, M. A. (2019). Zekâ oyunları eğitiminin fen bilimleri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisi [The effects of intelligence games education on prospective science teachers' critical thinking skills]. (Unpublished master thesis), Bartın University, Bartın.

 34. Saygı, E. & Alkaş Ulusoy Ç. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının hafıza oyunları ile hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısına ilişkin görüşleri [Views of the pre-service elementary mathematics teachers about memory games and contribution of memory games to mathematics teaching]. Bolu Abant Izzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 19(1), 331- 345.

 35. Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.

 36. Şahin, E. & Tezci, E. (2018). Zekâ oyunlarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin problem çözme eğilimlerine etkisi [The effect of intelligence games on the problem solving tendencies of primary school 4th grade students]. International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress. 26-28 October, Balıkesir, Turkey.

 37. Şen, H. C. & Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması [An achievement test development study: reliability and validity investigation of simple electric circuits achievement test]. Van Yuzuncu Yil University Journal of Education, 8(1), 1-39.

 38. Şener, N. & Taş, E. (2017). Developing Achievement Test: A Research for Assessment of 5th Grade Biology Subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271

 39. Şimşek, A. (2009). Öğretim Tasarımı [Instructional Design]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 40. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [TTKB] (2013). İlköğretim kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı [Primary Education Institutions Science Curriculum]. Ministry of Education, Ankara.

 41. Tarakçı, B. & Yüksel, İ. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarına yönelik astronomi konusunda sözel oyunlar testi geliştirme [Test development of verbal games on astronomy for science teacher candidates]. İ. Dökme (Ed.). Fen eğitimi araştırmalarına güncel bakış [Current overview of science education research]. In (243-252) Ankara: Akademisyen Kitap evi.

 42. Tosun, C. & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of an achievement test about solutions and their physical properties based on bloom’s revised taxonomy: validity and reliability]. Kastamonu Education Journal, 19(2), 499-522.

 43. Üçüncü, G. & Sakız, G. (2020). Başarı testi geliştirme süreci: ilkokul dördüncü sınıf maddeyi tanıyalım ünitesi örneği [The phases of achievement test development: the case of fourth-grade introduction to Substance unit]. Kastamonu Education Journal, 28(1), 82-94.

 44. Ülküdür, M. A. (2016). Proje tabanlı öğrenme etkinlikleri ile oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin akademik başarı, tutum ve motivasyona etkisi [The effect of project based learning and game based learning activities to the achievement, attitude and motivation]. (Unpublished Master Thesis). Amasya University, Amasya.

 45. Webb, N. L. (1997). Determining Alignment of Expectations and Assessments in Mathematics and Science Education. NISE Brief 1(2). Madison, WI: University of Wisconsin Madison, National Institute for Science Education.

 46. Yılmaz, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme [Assesment and Evaluation in Education]. (7th edition). Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

 47. Yükseltürk, E. & Altıok, S. (2016). BT öğretmen adayları tarafından scratch görsel programlama aracı ile geliştirilen eğitsel oyunların incelenmesi [Investigation of Pre-Service Information Technology Teachers' Game Projects Prepared with Scratch]. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 59-66.

bottom of page