top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 09 January 2023

Examining the Attitudes of Turkish Students Towards Scientific Field Trips

Yılmaz Demir

Ministry of National Education, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.06.01.684

Pages: 15-32

Keywords: Field Trips, Attitude, Middle School, Turkey

Abstract

In this research, it is aimed to examine the attitudes of Turkish students attending middle school according to various variables (gender, class level, academic achievement, daily study time, maternal education status, maternal occupation, father education status, father's profession, family income status, number of people living in households). The research is designed according to one of the quantitative research methods, the scanning pattern. The sample group of the study consists of 452 secondary school students who were educated in the central district of Kilis province in the fall semester of the 2021-2022 academic year, aged between 10 and 13, selected using simple unelected sampling method. The data of the research were analyzed using the SPSS 23 program. The research findings reveals that middle school students have a high attitude towards scientific field trips. Student attitudes towards the learning tool and adventure direction, which are the sub-dimensions of scientific field trips, are moderate; student attitudes towards social and environmental aspects are high. It was also concluded that the attitudes of secondary school students towards scientific field trips differed importantly according to gender, academic achievement, study time, parental education level and occupation and number of households. However, it was detected that the attitudes of middle school students towards scientific field trips did not differ importantly according to class level and economic level variables.

References

 1. Açar, S. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde gözlem gezisi uygulamasının öğrencilerin eleştirel düşünme becerisine ve çevre duyarlılığına etkisi [The effect of observation trip application on students' critical thinking skills and environmental awareness in primary school social studies course] (Master Thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 298037).

 2. Alkış, S. (2008). Coğrafya öğretiminde inceleme gezileri ve arazi çalışmaları [Study trips and field studies in geography teaching]. R. Özey and A. Demirci (Eds), Coğrafya öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar [Methods and approaches in geography teaching] (pp. 77-106). İstanbul: Aktif Yayınevi.

 3. Atayeter, Y., & Tozkoparan, U. (2016). Sosyal bilgiler derslerinde gezi gözlem yöntemini planlama uygulama ve sonuçlandırma açısından bir değerlendirme [An evaluation in terms of planning, applying and concluding the travel observation method in social studies lessons]. H. Babacan and S. Özer (Eds), Sosyal ve liberal bilimlerde yeni yönelimler [New directions in social and liberal sciences] (pp. 171- 188). Ankara: Gece Kitaplığı.

 4. Aydın, A. (1998). Sınıf yönetimi [Classroom management]. Ankara: Anı yayıncılık.

 5. Ballantyne, R., & Packer, J. (2009). Introducing a fifth pedagogy: Experience-based strategies for facilitating learning in natural environments. Environmental Education Research, 15(2), 243-262. doi: 10.1080/13504620802711282

 6. Behrendt, M., & Franklin T. (2014). A review of research on school field trips and their value in education. International Journal of Environmental and Science Education, 9(3), 235245. doi: 10.12973/ijese.2014.213a

 7. Bozdoğan, A. E., & Yalçın, N. (2006). Bilim merkezlerinin ilköğretim öğrencilerinin fene karşı ilgi düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Enerji parkı [The effects of science centers on the change of science interest levels of primary education students and on their academic success: Energy]. Ege Eğitim Dergisi [Ege Journal of Education], 7(2), 95-114.

 8. Bronwyn Lewis, E. (2017). Program evaluation of elementary school field trips to a botanical garden (Master’sthesis).https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/5930/Lewis%20Thesis%202017.pdf?sequence=4

 9. Büyüköztürk, S. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Data analysis handbook for social sciences). Pegem Publishing.

 10. Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.

 11. Çavuş, R. Öztuna Kaplan, A., & Laçin-Şimşek, C. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel alan gezilerine yönelik tutumları: Bilim merkezi örneği [Attitudes of secondary school students towards scientific field trips: Science center example]. 1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi [1st International Informal Learning Congress], 1-3 November 2019, Nevşehir, Turkey.

 12. Çengelci, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenmeye ilişkin görüşleri [Social studies teachers' views on out-of-class learning]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice]. 13(3), 1823-1841. doi: 10.12738/estp.2013.3.1410

 13. Creswell, J. W. (2019). Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi [Planning, conducting and evaluating educational research quantitative and qualitative research] (H. Ekşi, Translation). İstanbul: Edam.

 14. Demir, Y. (2021). Sosyal bilgiler dersinde veli eşliğinde gerçekleştirilen inceleme gezilerinin etkililiği [The effectiveness of field trips trips carried with parents in social studies course] (Doctoral Thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 676230)

 15. DeWitt, J., & Storksdieck, M. (2008). A short review of school field trips: key findings from the past and implications for the future. Visitor Studies, 11(2), 181-197.

 16. Doğan, Y., Çiçek, Ö., & Saraç, E. (2018). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının çevre bilimi dersi kapsamında gerçekleştirilen alan gezisi deneyimleri [The field trip experiences of pre-service science teachers in the environmental science course]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Erzincan University Faculty of Education], 20(1), 104-120. doi: 10.17556/erziefd.346487

 17. Doğanay, H. (1993). Coğrafyada metodoloji genel metodlar ve özel öğretim metodları [Methodology, general methods and special teaching methods in geography]. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 18. Farmer, J., Knapp, D., & Benton, G. (2007). The effects of primary sources and field trip experience on the knowledge retention of multicultural content. Multicultural Education, 14(3), 27-31.

 19. Flexer B. K., & Borun M., (1984). The impact of a class visit to a participatory science museum exhibit and a classroom science lesson. Journal of Research Science Teaching, 21(9), 863 - 873.

 20. Foskett, N. (2000). Fieldwork and the development of thinking skills. Teaching Geography, 25(3), 126-129. https://www.jstor.org/stable/23756003

 21. Funderburk, M. J. (2016). An evaluation of supplemental activities before and after a field trip to a public garden: effects on student knowledge and behavior(Master’s thesis). https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/5398/Final%20copy%20of%20Thesis.pdf?sequence=2

 22. Gennaro, D. D. (1981). The effectiveness of using pre-visit instructional materials on learning for a museum field trip experience. Journal of Research Science Teaching, 18, 771-781.

 23. Göğebakan, Y. (2008). Sanat tarihi öğretiminde gösteri yöntemi ile gezi-gözlem yönteminin bilginin kalıcılığı açısından karşılaştırılması- (Eski Malatya Ulu Cami Örneği) [Comparison of demonstration method and field trips method in teaching art history in terms of retention of knowledge (The Case of Ulu Cami in Ancient Malatya)]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Gazi Education Faculty], 28(2), 197-220.

 24. Gökkaya, A., K., & Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi yerlerin kullanımının akademik başarıya etkisi [The effect of the use of historical places on academic achievement in social studies teaching]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi [Turkish Journal of Educational Sciences], 7(2),483-506.

 25. Güler, A. (2011). Planlı bir müze gezisinin ilköğretim öğrencilerinin tutumuna etkisi [Impact of a planned museum tour on the primary school students’ attitudes]. İlköğretim Online [Elementary Education Online], 10(1), 169-179.

 26. Hore, H. (2007). Behind the waterfall: Why do fieldwork? Geography Matters, 10(1), 9-11.

 27. Hutzel, W., & Goodman, D. (2004). Remotely accessible solar energy laboratory for high school students. 34th ASEE/IEEE frontiers in education conference. October 20–23, 2004, Savannah, GA.

 28. Karakaş-Özür, N. (2010). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi [Effect of non-classroom based learning in social studies course on student success] (Doctoral Thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 279700)

 29. Karakaş-Özür, N., & Şahin, S. (2017). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi [The effect of out of classroom activities on student success in the social studies course]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) [Journal of Ahi Evran University Kirsehir Education Faculty], 18(3), 324-347.

 30. Kennedy, M. D., (2014). The benefit of field trips (Master’s thesis). Retrieved from https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/honorstheses/60

 31. Kılıç, Ç., & Girgin, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının 2-ÇDM Tutum Ölçeği kullanılarak çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of secondary school students’ attitudes towards environment in terms of several variables by using 2-mev attitude scale]. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi [Journal of Education and Social Studies]/JRES, 6(2), 215-232.

 32. Kızıltaş, E., & Sak, R. (2018) Anne-babaların perspektifinden alan gezisi etkinlikleri [Field trip activities from the parenting perspectives]. Trakya Eğitim Dergisi [Trakya Journal of Education], 8(3), 468-480. doi: 10.24315/trkefd.332847

 33. Knapp, D., & Barrie, E. (2001). Content evaluation of an environmental science field trip. Journal of Science Education and Technology, 10(4), 351-357.

 34. Korkmaz, N. (2006). Volkan topoğrafyası konularının öğretiminde gezi- gözlem yönteminin öğrenci başarısına etkisi [Effect of fieldtrip method on success in teaching the subjects of volcano topography] (Doctoral Thesis). Retrieved from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. (Thesis No. 187654)

 35. Köseoğlu, P., Mercan, G., & Pehlivanoğlu, E. (2020). 9. sınıf lise öğrencilerine yönelik okul dışı ortamda gerçekleştirilen ağaçbilim eğitimi projesinin değerlendirilmesi [Evaluation of the “education of treescience in out-of-school environment for 9th grade high school students” of the project]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education], 20(2), 904-931. doi: 10.17240/aibuefd.2020..-559901

 36. McKenzie, S.J., (1986). Teaching teacher. Round Reports, 11(2), 9-10.

 37. Ocak, G., Kuş, G., & Küçükilhan, S. (2013). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki yapılandırmacı etkinliklere yönelik tutumları (Afyonkarahisar il örneği) [Primary 4th and 5th class students’ attitude on constructivist activity which is used in social science lessons and social science’s textbooks (Samples of Afyonkarahisar)]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Balikesir University The Journal of Social Sciences Institute], 16(29), 189-211.

 38. Öner, G. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘okul dışı tarih öğretimi’ne ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Examination of the opinions of social studies teachers about outdoor history teaching]. Türk Tarih Eğitimi Dergisi [Turkish History Education Journal], 4(1), 89-121. doi: 10.17497/tuhed.185618

 39. Orion, N. & Hofstein, A. (1991). The measurement of student’s attitudes towards scientific field trips. Science Education, 75(5), 513-523. doi: 10.1002/sce.3730750503

 40. Orion, N., & Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching, 31(10), 1097-1119. doi: 10.1002/tea.3660311005

 41. Özgen, N. (2011). Fiziki coğrafya dersi öğretim metoduna farklı bir yaklaşım: Gezi-gözlem destekli öğretim [A different approach to physical geography teaching method: Trip–observation supported education)]. Marmara Coğrafya Dergisi [Marmara Journal of Geography], 23, 373-388.

 42. Pehlivan, H. (1994). Eğitim bilimleri öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme yönelik tutumları [Attitudes of educational science students towards the department they study]. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of the Faculty of Education], 10, 49-53.

 43. Rudman, C. L. (1994). A review of the use and implementation of science field trips. School Science and Mathematics, 94, 138-141. doi: 10.1111/j.1949-8594.1994.tb15640.x

 44. Salmi, H. (1993). Science centre education, motivation and learning in informal education (Unpublished doctoral dissertations). Helsinki University, Department of Teacher Education, Finland.

 45. Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması [The factors that affects students' academic achievement in Turkey: A meta-analysis study]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education)], 31(3), 1-19. doi: 10.16986/HUJE.2016015868

 46. Sebasto, N. J. S., & Cavern, L., (2006). Effects of pre- and posttrip activities associated with a residential environmental education experience at the New Jersey School of Conservation students’ attitudes toward the environment. Journal of Environmental Education, 37(4), 3-17. doi: 10.3200/JOEE.37.4.3-17

 47. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi [Measuring attitudes and data analysis with SPSS]. Ankara: Nobel.

 48. Topçu, E. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları: Öğretmen adayları ile fenomenolojik bir çalışma [Out-of-school learning environments in social studies teaching: A phenomenological study with prospective teachers]. International Education Studies, 10(7), 1-27.

 49. Topçu, M. S., & Atabey, N. (2016). Alan gezilerinin ortaokul öğrencilerinin çevre konusundaki bilgi ve tutumları üzerine etkisi [The effect of field trips on middle school students’ content knowledge and attitudes towards environment].YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi [YYU Journal Of Education Faculty], XIII(I),494-513.

 50. Tortop, H. S. (2013). Bilimsel alan gezisi tutum ölçeği adaptasyon çalışması [Adaptation study of attitude scale towards scientific field trips]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Bartin University Journal of Faculty of Education], 2(1), 228-239.

 51. Tortop, H. S., & Özek, N. (2013). Proje tabanlı öğrenmede anlamlı alan gezisi: güneş enerjisi ve kullanım alanları konusu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 300-307.

 52. Tutkun, C., Aydın-Kılıç, Z. N., Balcı, A., & Kök (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin alan gezisi etkinliğine yönelik görüşlerinin incelenmesi [Examination of preschool teachers’ views about field trip activities]. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi [International Journal of Society Researches], 14(20), 469-487. doi: 10.26466/opus.571498

 53. Yıldırım, H. İ. (2020). The effect of using out-of-school learning environments in science teaching on motivation for learning science. Participatory Educational Research (PER), 7(1), 143-161. doi: 10.17275/per.20.9.7.1

bottom of page