top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 27 September 2021

Forgiveness and Perceived Social Support in Teenagers

Ümit Bayın, Mehmet Kaya

Düzce University (Turkey), Sakarya University (Turkey)

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.363

Pages: 588-605

Keywords: Puberty, Forgiveness, Perceived Social Support, High School Students

Abstract

In this research, the aim is to investigate the relationship between forgiveness and perceived social support in teenagers in terms of various variables (gender, high school type, education level of parents, expressed relative communication and expressed family, friends, teacher support). The population of the research consists of high school students studying in Kocaeli province in 2019-2020 education year and the research sample consists of 422 students who are chosen with appropriate sampling method from four different high school types in Kocaeli. The data was gathered with “Personal Information Form”, “Forgiveness Scale for Teenagers” and “Perceived Social Support Scale”. Also, in order to analyse the data, pearson product-moment correlation coefficient technique, regression analysis, one-way analysis of variance, T-test were used (p<.05). According to the findings obtained from the research, it was found that there is a significant relation in a positive way between teenagers’ forgiveness tendency and perceived social support points. In addition, it was determined that there is a significant and positive relation between perceived social support and empathy establishment aspect of forgiveness and again, between perceived social support and forgiveness tendency. The obtained findings were discussed and interpreted by dealing with the research’s hypothesis frame and the related researches. In addition, the research findings and suggestions for the next researches were given place in this research.

References

 1. Adams, G. (2000). Adolescent development: The essential readings. Blackwell Publishers Ltd, Oxford. United Kingdom. https://fokt.pw/mas.pdf

 2. Akın, Y. D., & Ceyhan, E. (2005). Resmi ve özel genel lise öğrencilerinin ailelerinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek düzeyleri açısından kendini kabul düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 69–87. https://core.ac.uk/download/pdf/7169819.pdf

 3. Aliyev, R., & Tunç, E. (2017). Ortaokul öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyi ve benlik algılarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 401-418. http://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/34503/424693

 4. Anderson, E. (1999). Code of the street. Decency, violence, and the moral life of the inner city. New York, NY: Norton.

 5. Arıcıoğlu, A. (2008). Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek. (Master’s thesis). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 6. Arslan, Y. (2009). Lise öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile sosyal problem çözme arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Master’s thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.

 7. Asıcı, E. (2013). Öğretmen adaylarının affetme özelliklerinin öz-duyarlık ve benlik saygısı açısından incelenmesi. (Master’s thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 8. Asıcı, E., & Karaca, R. (2018). Ergenler için affetme ölçeği (eaö): Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11), 205-228. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13144

 9. Aslan, M., Mert, H. Ş., & Yıldız, M. (2016). Narsistik kişilik ile affedicilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 147-153. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1489254957.pdf

 10. Aydın, A., Kahraman, N., & Hiçdurmaz, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 46. https://doi.org/10.14744/phd.2017.95967

 11. Bal, S. (2010). Çocukluk örselenme yaşantıları, ana-baba- ergen ilişki biçimleri ve sosyal destek algısının, kuraldışı davranışlarla ilişkisi. (Master’s thesis). Çukurova Üniversitesi, Adana.

 12. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavior change, Psychological Review. 84(2), 191-215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

 13. Baştürk, D. (2002). Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerde algılanan sosyal desteğin akademik başarı üzerine etkisi.(Master’s thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.

 14. Bayoğlu, A. S., & Purutçuoğlu, E. (2010). Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin gelecek beklentileri ve sosyal destek algıları. Kriz Dergisi, 18(1), 27-39. http://doi.org/10.1501/Kriz_0000000316

 15. Berry, J. W., Worthington, E. L., O'Connor, L. E., Parrott, L., & Wade, N. G. (2005). Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality. 73, 1-43. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2004.00308.x

 16. Brown, R. P. (2003). Measuring individual differences in the tendency to forgive: Construct validity and links with depression. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 759–771. https://doi.org/10.1177/0146167203029006008

 17. Bugay, A., Demir, A., & Delevi, R. (2012). Assessment of reliability and validity of the Turkish Version of Heartland Forgiveness Scale. Psychological Reports, 111(2), 575-584. https://doi.org/10.2466/08.21.PR0.111.5.575-584

 18. Certel, H. (2003). Din psikolojisi, (2nd edition), Ankara, Andaç Yayınları, 167-168.

 19. Cırık, İ. (2010). İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. (Doctoral dissertation). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 20. Datu, J. A. D. (2014). Forgiveness, gratitude and subjective well-being among Filipino adolescents. International Journal for the Advancement of Counselling, 36(3), 262-273. https://doi.org/10.1007/s10447-013-9205-9

 21. Demirtaş, A. S. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin algılanan sosyal destek ve yalnızlık düzeyleri ile stresle başa çıkma düzeyleri arasındaki ilişki. (Master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 22. Derman, O. (2008). Ergenlerde psiko-sosyal gelişim. Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi, 63, 19-21. http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/63/6302.pdf

 23. Doğan, T. (2006). Üniversitesi Öğrencilerinin İyilik Halinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,120-129. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7806/102372

 24. Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope: What forgiveness is not. Washington DC: American Psychological Association, 37-51. https://doi.org/10.1037/10381-000

 25. Ercan, L., & Alp, D. (2011). Öğretmenlerin yıldırmaya maruz kalma ile affetme düzeylerinin incelenmesi, XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 October, İzmir. https://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=134048

 26. Eryılmaz, A. (2009), Ergenlik döneminde stres ve başa çıkma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 20-37. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13712/166011

 27. Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218–226.

 28. Geçtan, E. (2006). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Metis Yayıncılık.

 29. Gelir, E. (2009). Ana baba tutumları, aile sosyal atomu ve cinsiyete göre ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş çaresizlik ve akademik başarılarının incelenmesi. (Master’s thesis). Çukurova Üniversitesi, Adana.

 30. Gündoğan, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin algılanan sosyal destek ve öznel iyi oluş açısından incelenmesi. (Master’s thesis). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

 31. Hallinan, M. T. (2008). Teacher influences on students’ attachment to school. Sociology of Education, 81, 271–283. http://doi.org/10.1177/003804070808100303

 32. Han, S. Y. (2015). Effects of adolescent self-conscious emotion, empathy, and forgiveness on prosocial behavior by gender and age. Journal of Korean Home Management Association, 33, 117–131. https://doi.org/10.7466/JKHMA.2015.33.5.117

 33. Kahriman, İ. (2002). Adolesanlarda Aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ile benlik saygısı arasındaki ilişki.(Master’s thesis). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 34. Kahriman, İ., & Polat, S. (2003), Adölesanlarda aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2), 13-24.
  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/2624/33758

 35. Kara, E. (2009). Din ve psikolojik açıdan bağışlayıcılığın terapötik değeri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 221-229. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi8pdf/kara_elif.pdf

 36. Karababa, A., Oral, T., & Dilmaç, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinde okula bağlılığın yordanmasında algılanan sosyal destek ve değerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 269-279. https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12452/1975

 37. Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara, Nobel Yayınevi.

 38. Kemer, G., & Atik, K. (2005). Kırsal ve il merkezinde yaşayan lise öğrencilerinin umut düzeylerinin aileden algılanan sosyal destek düzeyine göre karşılaştırılması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 161-168. https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/377/2245

 39. Kıran, E. B. (2003). Akran baskı düzeylerine ve cinsiyetlerine göre öğrencilerin risk alma davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20), 17-26. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21440/229613

 40. Köse, E. (2009). Yurtta kalan ve ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. (Master’s thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 41. Köseoğlu, S. E., & Erçevik, A. (2015). The relation between emotional autonomy and social support levels for high school students. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 198-216. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161320

 42. La Russo, M. D., Romer, D., & Selman, R. L. (2008). Teachers as builders of respectful school climates: Implications for adolescent drug use norms and depressive symptoms in high school. Journal of Youth and Adolescence, 37, 386-398. http://doi.org/10.1007/s10964-007-9212-4

 43. Lawler-Row, K. A., & Piferi, R. L. (2006). The forgiving personality: Describing a life well lived? Personality and Individual Differences, 41(6), 1009–1020. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.04.007

 44. Lynch, M., & Cicchetti, D. (1997). Children's relationships with adults and peers: An examination of elementary and junior high school students. Journal of School Psychology, 35, 81−99. http://doi.org/10.1016/S0022-4405(96)00031-3

 45. Macaskill, A., Maltby, J., & Day, L. (2002). Forgiveness of self and others and emotional empathy. The Journal of Social Psychology, 142(5), 663–665. http://doi.org/10.1080/00224540209603925

 46. Maltby, J., Macaskill, A., & Day, L. (2001). Failure to forgive self and others: a replication and extension of the relationship between forgiveness, personality, social desirability and general health. Personality and Individual Differences, 30(5), 881–885. https://doi.org/10.1016/s0191-8869(00)00080-5

 47. McCullough, M. E. (2000). Forgiveness as human strength: Theory, measurement and links to well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 43-55. http://dx.doi.org/10.1521/jscp.2000.19.1.43

 48. Mercer, S.H., Nellis, L.M., Martinez, R.S., & Kirk M. (2010). Supporting the students most in need: Academic self-efficacy and perceived teacher support in relation to within-year academic growth. Journal of School Psychology, 49, 323-338. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.03.006

 49. Miller, A. J., Worthington, E. L., Jr., & McDaniel, M. A. (2008). Gender and forgiveness: A meta-analytic review and research agenda. Journal of Social and Clinical Psychology, 27, 843–876. https://doi.org/10.1521/ jscp.2008.27.8.843

 50. Nateghian, S., Shirinzadeh, S., Molazadeh, J., & Ghaderi, E. (2008). Factor structure of Forgivingness ques- tionnaire and its relation with mental health: A report from Iran. Iranian Journal of Psychiatry, 3(3), 114–120. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.585.7031&rep=rep1&type=pdf

 51. Oktan, V. (2005). Yalnızlık ve algılanan sosyal destek düzeyinin ergenlerdeki öfkenin gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 21, 183-192. https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/377/2247

 52. Öztosun, A. (2018). Ergenlerde algılanan sosyal destek ve sosyal dışlanma deneyimlerinin internet bağımlılığını yordayıcılığı. (Master’s thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

 53. Roeser, R. W., Midgley, C., & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents' psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88(3), 408–422. https://doi.org/10.1037/0022-0663.88.3.408

 54. Santrock, J. W. (2012). Ergenlik (D. M. Siyez, Trans). Ankara, Nobel Yayınevi.

 55. Sarı, E. (2014). Affetmenin kendini gerçekleştirme üzerindeki etkileri. İlköğretim Online, 13(4),1493-1501. https://doi.org/10.17051/io.2014.06489

 56. Savcı, A. B. (2006). Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesini ve Sosyal Destek Düzeyini Etkileyen Faktörler. (Master’s thesis). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 57. Savi-Çakar, F., & Karataş, Z. (2012). Ergenlerin benlik saygısı, algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri: Bir yapısal eşitlik modeli çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2397-2412.

 58. Scobie, E. D., & Scobie, G. E. W. (1998). Damaging events: The perceived need for forgiveness. Journal of the Theory of Social Behaviour, 28, 373-401. https://doi.org/10.1111/1468-5914.00081

 59. Tanrıverdi, S. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

 60. Taysi, E., Curun, F., & Orcan, F. (2015). Hope, anger, and depression as mediators for forgiveness and social behavior in Turkish children. The Journal of Psychology, 149(4), 378-393. https://doi. org/10.1080/00223980.2014.881313

 61. Toussaint, L., & Webb, J. R. (2005). Gender differences in the relationship between empathy and forgiveness. The Journal of Social Psychology, 145(6), 673–685. https://doi.org/10.3200/socp.145.6.673-686

 62. Toussaint, L., Worthington, E., & Williams, D. R. (Eds.). (2015). Forgiveness and Health.  https://doi.org/10.1007/978-94-017-9993-5

 63. Traş, Z., & Arslan, E. (2013). An investigation of perceived social support and social self efficacy in adolescents. Elementary Education Online, 12(4), 1133-1140. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1373

 64. Türküm, S. A., Balkaya, A., & Balkaya, A. (2005). Akılcı olmayan inanç ölçeğinin lise öğrencilerine uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 23(3), 77-83. https://hdl.handle.net/20.500.12438/620

 65. Uchino, B. N. (2009). Understanding the links between social support and physical health: A life-span perspective with emphasis on the separability of perceived and received support. Perspectives on Psychological Science, 4(3), 236–255. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01122.x.

 66. Ustabaş, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin saldırganlık ve algılanan sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 67. Ünüvar, A. (2003). Çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15-18 yaş arası lise öğrencilerinde problem çözme becerileri ve benlik saygısına etkisi. (Unpublished master’s thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.

 68. Walker, D. F., & Gorsuch, R. L. (2002). Forgiveness within the Big Five personality model. Personality and Individual Differences, 32(7), 1127–1138.  https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00185-9

 69. Wang, C. D. C., & Sound, C. C. (2008). The role of generational status, sef esteem, academic self efficacy and perceived social support in college students’ psychological well-being. Journal of College Counseling, 11, 101-118. https://doi.org/10.1002/j.2161-1882.2008.tb00028.x

 70. Webb, J. R., Hirsch, J. K., Visser, P. L., & Brewer, K. G. (2013). Forgiveness and health: Assessing the mediating effect of health behavior, social support, and interpersonal functioning. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 147(5), 391–414. https://doi.org/10.1080/00223980.2012.700964

 71. Webb, J. R., Robinson, E. A. R., & Brower, K. J. (2011). Mental health, not social support, mediates the forgiveness-alcohol outcome relationship. Psychology of Addictive Behaviors, 25(3), 462–473.  https://doi.org/10.1037/a0022502

 72. Wentzel, K.R., Battle, A., Russell, S.L., & Looney, L.B. (2010). Social supports from teachers and pers as predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology 35(3), 193-202. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.03.002

 73. Windle, M. (1992). Temperament and social support in adolescence: Interrelations with depressive symptoms and delinquent behaviors. Journal of Youth and Adolescence, 21(1), 1-21. https://doi.org/10.1007/bf01536980

 74. Worthington, E. L., & Scherer, M. (2004). Forgiveness is an emotion focused coping strategy that can reduce health risks and promote health resilience: Theory, review, and hypotheses. Psychology and Health, 19(3), 385–405. https://doi.org/10.1080/0887044042000196674

 75. Worthington, E. L., Berry, J. W., & Parrott, III, L. (2001). Unforgiveness, forgiveness, religion, and health. In Allen C. Sherman (Ed.), Faith and health: Psychological perspectives, 107–138. New York, NY: Guilford Press. https://www.researchgate.net/publication/232444099_Unforgiveness_forgiveness_religion_and_health

 76. Worthington, E. L., Witvliet, C. V. O., Pietrini, P., & Miller, A. J. (2007). Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness. Journal of Behavioral Medicine, 30(4), 291–302. https://doi.org/10.1007/s10865-007-9105-8

 77. Yağcı, M. V. (2010). ÖSS sınavına giren öğrencilerin sınav kaygısı ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin karşılaştırılması.(Master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.

 78. Yıldırım, İ. (1997). Algılanan sosyal destek ölçeğinin geliştirilmesi güvenirliği ve geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 81–87. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1180-published.pdf

 79. Yıldırım, İ. (1998). Akademik başarı düzeyleri farklı olan lise öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 33–38. https://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/21429/229611

 80. Yıldırım, İ. (2006). Akademik başarının yordayıcısı olarak gündelik sıkıntılar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 258-267. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87680

bottom of page