top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 11 October 2021

Investigation of Self-Efficacy Perceptions Regarding the 21st Century Skills of University Students Enrolled in Different Faculties

Aylin Mentiş Köksoy, İskender Daşdemir

Ege University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.04.368

Pages: 11-18

Keywords: 21st-Century Skills, Faculty of Education, Faculty of Literature, Faculty of Nursing (Health)

Abstract

The 21st-century skills are considered to be needed by individuals in a changing world. The aim of this research study is to determine whether or not the self-efficacy perceptions of students enrolled in the Faculty of Education, the Faculty of Literature, and the Faculty of Nursing (health) pertaining to the 21st-century skills cause any difference among the faculties. The population of the research is comprise of 1,056 students, 841 females and 215 males, at Ege University during the fall semester of the 2018-2019 academic year. “21st Century Skills Self-efficacy Perception” scale, which has 3 subdimensions such as “Learning and Renewal (LR) Skills,” “Life and Career (LC) Skills,” and “Information, Media and Technology (IMT) Skills,” is utilized in the study. The research study is designed in accordance with the causal-comparative model. In the data analysis, independent groups t-test is performed to detect differences in terms of gender, whereas the one-way analysis of variance) techniques are conducted to detect differences in terms of faculties. The margin of error is determined as .05 in the study. No significant difference is detected in the LR skills of university students in terms of the gender variable. It is found that a significant difference exists according to gender in the subdimension of LC skills. No significant difference is observed according to gender variable in the subdimension of IMT skills of university students. According to this result, the LC skills of female students are detected to be higher than that of male students. It is observed that the LR skills of the students in the faculty of education are higher than that of the students in the faculty of health sciences. It is determined that a significant difference exists in the LC skills of university students according to the faculty of education variable. It is determined that the LC skills of the students in both the faculties of education and literature are higher than that of the students in the faculty of health sciences. Furthermore, it is determined that the IMT skills of the students in the faculty of education and the faculty of literature are higher than that of the students in the faculty of health sciences.

References

 1. Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yy. becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 160-175. https://doi.org/10.9779/puje768

 2. Ananiadou, K. ve Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/218525261154.

 3. Aslan, S. (2015). Is learning by teaching effective in gaining 21st century skills? The views of pre-service science teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(6), 1441-1457.

 4. Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançları, 21.yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 5. Bozkurt, Ş. B. ve Çakır, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 69-82

 6. Brown, P., Lauder, H. ve Ashton, D. (2008). Education, globalization and the knowledge society. London: The teaching and learning research programme.

 7. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. , Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. , Demirel, F.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 8. Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.

 9. Cemaloğlu, N., Arslangilay, A. S., Üstündağ, M. T. ve Bilasa, P. (2019). Meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algıları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 845-874.

 10. Chalkiadaki, A. (2018). A systematic literature review of 21st century skills and competencies in primary education. International Journal of Instruction, 11(3), 1-16.

 11. Cohen, L. , Manion, L. (1994). Research Methods In Education (Fourth Edition), Routledge.

 12. Dede, C. (2009). Comparing frameworks for “21st century skills”. http://sttechnology.pbworks. com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf adresinden 14.09.2021 tarihinde alınmıştır.

 13. Dinler, Simsar ve Yalçın. (2021). 3-6 Yaş çocukların 21. yüzyıl becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 281-303. doi: 10.30900/kafkasegt.941467.

 14. Emrahoğlu, N., & Öztürk, A. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 18-30.https://doi.org/10.31592/aeusbed.689518

 15. Eryılmaz, S., & Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri işığında Fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.

 16. Göktepe-Yıldız, S. (2020). Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin bazi demografik değişkenler açisindan incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 8(51), 884-897. https://doi.org/10.33905/bseusbed.523196

 17. Griffin, P., Care, E., & McGaw, B. (2012). The changing role of education and schools. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 1-15). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_1

 18. Griffin, P., Care, E., ve McGaw, B. (2018). The changing role of education and schools. Care, Esther, Griffin, Patrick, Wilson, Mark (Ed.), Assessment and teaching of 21st century skills (1. Baskı) içinde (s. 1-15). Dordrecht: Springer.

 19. Gülen, Ş. B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri ve bilişim teknolojileri ile destekleme düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

 20. Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2013). 21. Yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından anımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.

 21. Hixson, N. K., Ravitz, J. ve Whisman, A. (2012). Extended Professional Development in Project-Based Learning: Impacts on 21st Century Skills Teaching and Student Achievement. West Virginia Department of Education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565466.pdf adresinden 10.09.2021 tarihinde alınmıştır.

 22. Karadaş, A. , Kaynak, S. , Ergün, S. & Palas Karaca, P. (2021). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 4 (2) , 232-239 . DOI: 10.38108/ouhcd.906190.

 23. Karakaş, M, M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21. yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi(Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

 24. Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: Ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.

 25. Kozikoğlu, İ. & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(3), 522-531. Doi: https://doi.org/10.5961/jhes.2018.293.

 26. Kyllonen, P. C. (2012, May 7-8). Measurement of 21st century skills within the common core state standards. K-12 Center at ETS. Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assessments, Washington D.C. http://www.ets.org/Media/Research/pdf/session5-kyllonenpaper-tea2012.pdf adresinden 14.09.2021 tarihinde alınmıştır.

 27. Larson, L. C., & Miller, T. N. (2011). 21st century skills: Prepare students for the future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121-123. https://doi.org/10.1080/00228958.2011.10516575

 28. Latham, D., Gross, M., & Witte, S. (2013). Preparing teachers and librarians to collaborate to teach 21st century skills: Views of LIS and education faculty. American Association of School Librarians, 16, 1-23. https://doi.org/10.3233/efi-150957

 29. OECD (2012), Better skills, better jobs, better lives: A strategic approach to skills policies, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264177338-en adresinden 10.09.2021 tarihinde alınmıştır.

 30. Özdemir, S. M. (2011). Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlamında eğitim ve eğitim programları: kavramsal bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85- 110.

 31. Özdemir-Özden, D., Karakuş-Tayşi, E., Kılıç-Şahin, H., Demir-Kaya, S., & Bayram, F. Ö. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları: Kütahya örneği. Electronic Turkish Studies, 13(27), 1163-1184. Doi: 10.7827/TurkishStudies.14928

 32. Short, B.J. (2012). 21 St century skills development: Learning in digital communities: Technology and collaboration (Unpublished doctoral dissertation). Department of Educational Methodology, Policy, and Leadership. Graduate School of the University of Oregon, USA.

 33. Trilling, B. ve Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Francisco: Jossey-Bass.

 34. Uyar, A., Çiçek, B. (2021). Farklı branşlardaki öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 1-11.

 35. Valtonen, T., Sointu E.T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A. ve diğ. (2017). Insights into finnish first-year pre-service teachers’ twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22(5), 2055–2069.

 36. Varis, T. (2007). New technologies and innovation in higher education and regional development. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 4(11), 16-24.

 37. Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.

 38. Wagner, T. (2008). Why even our best schools don’t teach the new survival skills our children need and what we can do about it. New York: Basic Books.

 39. Wilborn, J.W. (2013). Teacher self-efficacy: common core state standards within a 21st century skills framework.(Unpublished doctoral dissertation). Liberty University, Lynchburg, VA.

 40. Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Journal of Faculty of Educational Sciences, 51(1), 183-201.

bottom of page