top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 06 August 2021

Social Media in the Eye of Parents

Münir Şahin

Tokat Gaziosmanpaşa University, Turkey

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.03.328

Pages: 169-183

Keywords: Social Media, Academic Success, Supportive Social Media, Obstructer Social Media, Social Media and Education

Abstract

The purpose of this study is to identify the views of parents about social media. In accordance with phenomenological research design, one of qualitative research methods, the data was collected with semi-structured interview questions developed by the researcher under the control of experts. In the determination of the work group of the study the criterion sampling was used. The data was collected by recording the interviews and analysed by using the content analysis. In the findings of the study, the opinions of the parents about the effects of social median on students’ behaviours were grouped as positive and negative behaviours. While parents stated that “gathering information about the lessons” and “positive shares” are important positive behaviours, students’ “wasting time” and “causing violence” were stated as negative behaviours. An important ratio of the parents stated that social media may improve students academically, however, more than half of the parents stated that social media could not improve students school success as students waste their time on social media and do not use it for educational purposes. According to parents, social media supports education by providing easiness to reach information and including so many sources. Causing waste of time and being exposed to undesirable content are accepted as obstacles to education. In order to have a more educative social media, parents suggest that we should raise awareness of using social media healthily. People should share more educational sources on social media and a mechanism to supervise social median must be developed.

References

 1. Anderson, T. (2004). Toward a theory of online learning. In T. Anderson & F. Elloumi (Eds), Theory and practice of online learning. Athabasca, AB: Athabasca University. http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_chp02.pdf, (24 Agust, 2021).

 2. Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrencigörüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online 8 (2), 567- 586

 3. Argın, F.S. (2013). Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi(Çekmeköy Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 4. Aydoğan, İ. (2006). İlköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi.  Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2, 121-136.

 5. Berg, B.L. (2001). Qualitative Research Methods Social Sciences. Boston: Allyn and Bacon

 6. Bekyürek, O. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğrenci Velileriyle İletişimde Karşılaştıkları Sorunlar. İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, İstanbul.

 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırmayöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 8. Bynum, S. L. (2011). Utilizing Social Media to Increase Student Engagement: A Study of Kern County Publıc Schools. Unpuplished Master Thesis, Department of Public Policy and Administration,Calıfornıa State Unıversıty, Bakersfıeld.

 9. Christensen, L. B., Johnson, R.B. & Turner, L.A. (1996). Research Methods, Design and Analysis(11th ed.). Boston, MA: Allyn&Bacon.

 10. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, USA: Pearson.

 11. Creswell, J.W. (2014). Research Design: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları Ankara: Eğiten Kitap.

 12. Çalık, C. (2007). Okul-çevre ilişkisinin okul geliştirmedeki rolü: kavramsal bir çözümleme. GÜ, Gazi Eğitimi Fakültesi Dergisi, 27(3), 123-139.

 13. Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması, İlköğretim Online 2 (2), 28-34 http://www.ilkogretim-online.org.tr (18 February, 2021).

 14. Dijital Ajanslar (21 Haziran, 2021). İnternet ve sosyal medya kullanıcı istatistikleri 2015. http://www.dijitalajanslar.com/ internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri2021/, (12 June, 2021).

 15. Düvenci, A. (2012). Ağ neslinin internet kullanımı üzerindeki sosyal medya etkisinin sosyal sapma yaklaşımı ile incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Bilişim Bilim Dalı İstanbul.

 16. Eagleton, T. (1983). Literary theory: An introduction. Oxford: Basil Blackwell.

 17. Ellison, N. B. (2008). Introduction: Reshaping campus communication and community through social network sites. In G. Salaway, J. B. Caruso, & M. R. Nelson, The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, (Research Study, Vol. 8). Boulder, CO:EDUCAUSE Center for Applied Research http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers0808/rs/ers08082.pdf (6 March, 2021).

 18. Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International Journal of Qualitative Methods, 3(1). Article 4. http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/3_1/pdf/groenewald.pdf (21 January, 2021).

 19. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’deİnternet Konferansı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. http://orcun.madran.net/yayinlar/sosyal_aglarin_egitim_amacli_kullanimi.pdf (12 June, 2021).

 20. Jones, M. & Alony, I. (2011). Guiding the use of grounded theory in doctoral studies-An example from the Australian film industry. International Journal of Doctoral Studies, 6, 95-114

 21. Koç, M. & Karabatak, M. (2011). “Sosyal ağların öğrenciler üzerindeki etkisinin veri madenciliği kullanılarak incelenmesi.” 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, 22-24 September, Elazığ. http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27865.pdf , (25 Agust, 2016).

 22. Langridge, D. (2007). Phenomenological Psychology: Theory, Research and Method. Harlow: Pearson.

 23. Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

 24. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication.

 25. Munoz, C. L. & Towner T. L. (2009). Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom. Society for Information Technology and Teacher Education Conference in Charleston, South Carolina.

 26. Özmen, F, Aküzüm, C., Sünkür, M. ve Baysal, N. (2011). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ.

 27. Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev. Edt. M. Bütün,

 28. Saunders, S. (2008). The Role of Social Networking Sites in Teacher Education Programs: A Qualitative Exploration. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference. 2223 2228. Chesa eake, VA: AACE.

 29. Simon, M. K.ve Goes, J. (2011). What is phenomenological research? Seattle, WA: Dissertation Success LLC. https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cd=rj&act=8&ved=0ahUKwip5a9tjKAhXD2SwKHR7BToQFggtMAE&url=http%3A%2F2Fdissertationrecipes.com%2Fwpcontn%Fuploads%2F2011%2F04%2FPhenomenolgicalResearch.pdf&usg=AFQjCNEJbQJnMQxjvZshGr_S65l5eeo0w, (16 December, 2020.

 30. Şahin, M. (2021). Opininos of university students on effects of distance learning in Turkey during the Covid-19 pandemic. African Educational Research Journal, 9(2), 529-543.

 31. Şimşek, T.N. (2012). Modern Kent Toplumunda Facebook ile Yalnızlaşan Gençlik: İstanbul Üniversitesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İstanbul.

 32. Tanrıverdi, H. ve Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının vesosyalağlarıbenimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 775-822.

 33. Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı), Ankara: Seçkin Yay.

 34. Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage Publication, Inc.

 35. Yuen, S. & Yuen, P. (2008). Social Networks in Education. In G. Richards (Ed.), Proceedings of World Conference on E Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education. 1408-1412. Chesapeake,VA: AACE.

 36. Zafarmand, N. (2010). Halkla İlişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve Önemi: Sosyal Medya Ve Pr2.0. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ankara.

bottom of page