top of page
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute
Asian Institute of Research, Journal Publication, Journal Academics, Education Journal, Asian Institute

Education Quarterly Reviews

ISSN 2621-5799

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
crossref
doi
open access

Published: 30 January 2021

The Relationship between Mobbing Towards Teachers and Psychological Resilience in Educational Institutions

İsmail Arslantaş, Yusuf İnandi, Mustafa Ataş

University of Mersin (Turkey), Turkey Ministry of Education

asia institute of research, journal of education, education journal, education quarterly reviews, education publication, education call for papers
pdf download

Download Full-Text Pdf

doi

10.31014/aior.1993.04.01.172

Pages: 39-49

Keywords: Mobbing, Psychological Resilience, Teacher

Abstract

In this study, the relationship between the mobbing experienced by the teachers in the Dulkadiroğlu district of Kahramanmaraş, Turkey, and their psychological resilience was investigated. The sample of this study was formed by a randomly selected group of 290 teachers. Psychological Mobbing Scale (Ocak, 2008) and Psychological Resilience Scale (Işık, 2016) were used in the study, and the data obtained were analyzed using correlation and regression techniques. Findings of the study revealed that there is a negative and significant relationship between the mobbing that teachers are exposed to and their psychological resilience. In addition, it was also found that the mobbing experienced by the teachers is a significant predictor of their psychological resilience.

References

 1. Avcı, L. (2015). Öğretmenlerin yıldırma (mobing) yaşama düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Düzce ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

 2. Bilgel, N., Aytaç S. & Bayram N. (2006). Bullying in Turkish white collar workers. Occupational Medicine, 56(4), 226-231.

 3. Cemaloğlu, N. (2007a). Örgütlerin kaçınılmaz sorunu: Yıldırma. Bilig, 42, 111-126.

 4. Cemaloğlu, N. (2007b). The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various variables. Social Behaviour and Personality, 35(6), 789-802.

 5. Cemaloğlu, N. & Ertürk A. (2007). Öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma eylemlerinin cinsiyet yönünden incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 345-362.

 6. Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (A. Aypay, Çeviri Editörü). Ankara: Anı Yayıncılık.

 7. Çelebi, N. & Kaya, G. T. (2014). Öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing (yıldırma): Nitel bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 5(9), 43-66.

 8. Davenport, N., Schwartz, R.D., & Elliott, G.P. (2008). Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz. (Çev. Osman Cem Önertoy). İstanbul: Sistem Yayınları.

 9. Duffy, M., & Sperry, L. (2007). Workplace mobbing: ındividual and family health consequences. The Family Journal, 15(4), 398–404.

 10. Durusu, H. (2019). Öğretmenlerin yıldırma yaşama, iş yeri arkadaşlık algısı ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki ve bazı değişkenlere göre incelenmesi (Bilecik ili örneği). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 11. Er, N. (2018). İlkokul öğretmenlerinde öz yeterliğin yordayıcıları olarak psikolojik dayanıklılık ve proaktif kişilik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 12. Fraenkel, Jack R., & Wallen, Norman E. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education (Seventh ed.). New York: McGraw-Hill.

 13. Gökçe, A. T. (2012). Mobbıng: İş yerinde yıldırma özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 272-286.

 14. Gönlüaçık, N. (2017). İş yerinde psikolojik yıldırmayı(mobbing) yordayıcı değişkenler: psikolojik dayanıklılığın etkisi (Ankara ilinde hemşireler üzerine bir araştırma). Yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.

 15. Heugten, V. K. (2012). Resilience as an under explored outcome of workplace bullying. Qualitative Health Research, 23(3), 291-301.

 16. Hoel, H. and Cooper, C.L. (2000). Destructive conflict and bullying at work. Manchester School of Management , University of Manchester Institute of Science and Technology, UK.

 17. Hubert, A. & Veldhoven, M. (2001). Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing. European Journal of Work and Organizational Psychology, 4(10), 415-424.

 18. Hüsrevşahi, S. (2015), Relationship between organizational mobbing and silence behavior among teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(5), 1179-1188.

 19. Işık, Ş. (2016). Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness and Well-Being, 4(2), 165-182.

 20. Karakoç, B. (2016). Öğretmenlerin okulda karşılaştıkları yıldırma davranışları ile örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

 21. Karcıoğlu, F. & Çelik Ü., H. (2012). Mobbing (yıldırma) ve örgütsel bağlılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1), 59-75.

 22. Kayacı, Ü. (2014). Akademik ortamlarda psikolojik şiddet (mobbing) ve yılmazlık. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 67-78.

 23. Kutluca, A. N., Sezgin Nartgün Ş. (2007). Üniversitelerde Mobbing. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı. Tokat, 5-7 Eylül 2007, cilt.3, 691-697.

 24. Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. Europen Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 165-184.

 25. Maidaniuc-Chirilă, T. (2015). The mediation role of resilience on the relationship between workplace bullying and romanian employees’ strain. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, 44(14), 120-133.

 26. Montalban, F. M. & Duran, M. A. (2005). Mobbing: A Cultural Approach of Conflict in Work Organizations. IACM 18th Annual Conference.

 27. Ocak, S. (2008). Öğretmenlerin duygusal taciz (mobbing)’e ilişkin algıları. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

 28. Ong, A. D., Bergeman, C. S., Bıscontı, T. L. & Wallace, K. A. (2006). Psychological resilience, positive emotions, and successful adaptation to stress in later life. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 730-749.

 29. Peker, S., İnandı, Y. & Gılıç, F. (2018). The relationship between leadership styles (autocratic and democratic) of school administrators and the mobbing teachers suffer. European Journal of Contemporary Education, 7(1), 150-164.

 30. Pranjic, N., Bilic, L. M., Beganlic, A. & Mustajbegovic, J. (2006). Mobbing, stres and work ability index among physicians in Bosnia and Herzegovina: Survey study. Croat Medical Journal, 47, 750-758.

 31. Saunders, M., Lewis P. & Thornhill A. (2009). Research Methods for Business Students. Essex: Prentice Hall.

 32. Sezgin, F. (2012) İlköğretim okulu öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 489-502.

 33. Şener, O. (2013). Genel kamu liselerinde psikolojik yıldırma ve örgütsel bağlılık ilişkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 47.

 34. Tanhan, F. & Çam, Z. (2011). The relation between mobbing behaviors teachers in elementary schools are exposed to and their burnout levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15(2), 2704–2709.

 35. Terzi, Ş. (2008). Sosyal destek arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(29), 1-11.

 36. Tetik, S. (2010). Mobbing kavramı: birey ve örgütler açısından önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 81-89.

 37. Tınaz, P. (2006). İşyerinde mobbing (mobbing). Çalışma ve Toplum Dergisi, 10(4), 13-28.

 38. "Türkiye'de 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyor." (2018, 24 Ekim). Erişim adresi: https://t24.com.tr/haber/turkiyede-9-milyon-600-bin-kisi-mobbinge-ugruyor.

 39. Ünal, A. & Nenni, F. (2016). Hastane Çalışanlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Mobbing İlişkisi. IV. Örgütsel Davranış Kongresinde Sunulan Bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana.

 40. Yaman, E. (2015). Mobbing and stress. International Journal of Progressive Education, 1(2), 6-13.

 41. Zapf, D. (1999). Organisational work group related and personal causes of mobbing/bullying at work. International Journal of Manpower, 20(1/2), 70–85.

bottom of page